Szerződési feltételek

A Premier Sport Tour, s.r.o. utazási iroda Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: „Általános Szerződési Feltételek“ vagy „ÁSZF“)
I. Szerződési viszony
1. A szerződési viszony résztvevői:

1. Premier Sport Tour, s.r.o., utazási iroda üzemeltető, bejegyezve a Bratislava I. kerületi Járásbíróság által vezetett cégnyilvántartás Sro részlegének 73743/B sz. betétlapján, székhelye: Na Revíne 29/C, 83101 Bratislava, cégjegyzékszáma: 46 219 455, (a továbbiakban: „Beszerző” vagy
„Utazási Iroda”), és

2. Megrendelő, jogképes természetes vagy jogi személy. A jelen Általános Szerződési Feltételek esetében Megrendelő az a személy tekintendő, aki az Utazási Irodával Utazás beszerzési szerződést köt vagy írásos megrendelést nyújt be és/vagy akinek javára a Szerződés köttetik vagy az írásos megrendelés visszaigazolásra kerül, és/vagy akire az utazás a jelen Általános Szerződési Feltételekkel összhangba átruházódik (a továbbiakban: „Megrendelő”), (együttesen „Szerződő felek”).

2. Az Utazási Iroda és a Megrendelő között szerződési viszony jön létre: a) érvényesen megkötött Utazás beszerzési szerződés alapján (a továbbiakban: „Szerződés”), vagy b) az írásos/online egyéni megrendelés visszaigazolásával, amelyben a Megrendelő utazást vagy szolgáltatásokat igényel. A Szerződés ill. a megrendelés vonatkozik minden egyes benne feltüntetett személyre. A kiskorúak esetében a Szerződést jogi képviselőjük írja alá. Ha belföldi személy külföldi személy számára rendel utazást vagy szolgáltatásokat, e tényről írásban köteles értesíteni az irodát már az utazás vagy a szolgáltatások megrendelésekor.

3. A Katalógus vagy egyéb írásosban küldött ajánlat, vagy kiegészítő információk egyben a jelen Általános Szerződési Feltételekkel az Utazás beszerzési szerződés részét képezik, amennyiben a Szerződő felek írásban más feltételeket nem szabnak. Az Utazási Iroda jogában áll az egyedi írásos ajánlatokban eltérő feltételek és leírást tüntetni fel, amelyek előnyt élveznek a jelen Általános Szerződési Feltételekkel szemben.

4. Az írásos/online egyéni megrendelés visszaigazolásával vagy az Utazás beszerzési szerződés aláírásával az Utazási Iroda kötelezi magát arra, hogy a Megrendelő számára beszerzi a felkínált idegenforgalmi szolgáltatáskombinációt (utazást). Bármely egyéb szolgáltatás után a felkínált idegenforgalmi szolgáltatáskombináción kívül az Utazási Iroda térítést igényelhet a Megrendelőtől.

5. Megrendelő az utazásra vagy szolgáltatásokra benyújtott írásos/online egyéni megrendelése visszaigazolásával vagy az Utazás beszerzési szerződés aláírásával a Megrendelő kötelezi magát arra, hogy kifizeti az utazás/szolgáltatások díját vagy a díj egy részét. Amennyiben a Megrendelő a Szerződést további Megrendelők javára köti, akiket feltüntet a Szerződésben, aláírásával igazolja, hogy írásos felhatalmazással rendelkezik, amely alapján a Szerződést a Megrendelők nevében és kifejezett egyetértésével köti meg és adja meg a személyes adataikat az Utazási Irodának. A Megrendelő e személyek nevében továbbá kötelezi magát az Utazási Irodával szembeni kötelezettségek teljesítésére, valamint arra, hogy az Utazási Irodától eredő információkat haladéktalanul továbbítja az utazást Megrendelőknek. Az Utazási Iroda felszólítására a Megrendelő felmutatható módon köteles igazolni az utazás díja ill. a részdíja kifizetését.

6. A szerződési viszony tartalmát kizárólag az írásban meghatározott szolgáltatások képezik.

7. A Megrendelő ill. a Szerződésben feltüntetett további Megrendelők utazásban való részvételi joga az utazás teljes megegyezett ára kifizetésével és a szolgáltatások további feltételeinek a teljesítésével lép érvénybe. Az utazás megkezdéséhez érvényes Szerződéssel és az utazás teljes ára kifizetését igazoló bizonylattal szükséges rendelkezni.

II. Árszabási és fizetési feltételek
1. Az Utazási Iroda által szervezett utazások és a kapcsolódó szolgáltatások árát az Utazási Iroda és a Megrendelő Szerződésben kölcsönös megegyezéssel fektetik le. A megegyezett és kötelező érvényű ár a Szerződésben az Utazási Iroda jóváhagyásával kerül feltüntetésre. Árengedményt a Megrendelő a Szerződés megkötése előtt igényelhet. Árengedményt nem lehet utólag igénybe venni.

2. ASzerződő felek megállapodtak abban, hogy az Utazási Iroda jogosult egyoldalúan megemelni az utazását árát ill. a szolgáltatások díját abban az esetben, ha:

1. megnövekednek a szállítási költségek, beleértve az üzemanyagárakat is,

2. növekednek a szállításhoz kapcsolódó költségek,

3. az utazás árának meghatározására alapul szolgáló valutaárfolyam több mint 5%-al változik, és amennyiben a változás az utazás megkezdése előtt legkésőbb a 21. napon következik be.

3. Amennyiben az előző pontban meghatározott változás legkésőbb 21. nappal az utazás megkezdése előtt következik be, az Utazási Iroda egyoldalúan megemeli az utazás szerződéses árát:

1. az összeggel, amellyel nőnek a 2. bek. a) és b) pontjában feltüntetett költségek szemben az utazás árába kalkulált költségekkel,

2. a különbséggel, amelyet az utazás árának meghatározására szolgáló valutaárfolyam több mint 5%-os változása okozza jelen cikk 2. bek. c) pontja szerint.

4. Az Utazási Iroda a Megrendelőt köteles az utazás ára ill. a szolgáltatások díja megemeléséről írásban értesíteni legkésőbb 21 nappal az utazás megkezdése előtt.

5. A Megrendelő az Utazási Irodának a Szerződés megkötésekor általában 50%-os előleget köteles fizetni az utazás árából (beleértve a fakultatív ill. kiegészítő szolgáltatások díját is). A Megrendelő kötelezi magát arra, hogy kifizeti a fennmaradó összeget legkésőbb 21 nappal az utazás megkezdése előtt. A lemondási valamint a kártérítési díj kifizetése rögtön esedékes.

6. Amennyiben a Szerződést az utazás megkezdése előtt kevesebb mint 21 nappal kötik meg, a Megrendelő a Szerződés aláírásakor a teljes összeget fizeti ki.

7. Kivételes esetekben (késleltetett megrendelés, korai foglalás stb.), és promóciókban szereplő kedvezmények esetén (first moment stb.) az utazás árát ill. szolgáltatások díját haladéktalanul egy részletben szükséges megfizeti.

8. Banki átutalás esetén a banki költségek a Megrendelőt terhelik, ellenkező esetben az Utazási Iroda jogosult e költségeket kiszámlázni a Megrendelőnek.

III. Megrendelő jogai és kötelezettségei
1. A Megrendelő jogosult főleg:

1. a Szerződésben meghatározott és kifizetett szolgáltatások megfelelő szolgáltatására,

2. az Utazási Irodától információkat kapni a Szerződésben meghatározott és kifizetett szolgáltatásokról,
3. a szolgáltatások igénybevételét megelőzően a jelen Általános Szerződési Feltételek
7. pontja szerint bármikor elállni a Szerződéstől, feltéve ha megfizeti a kiszámolt lemondási díjat,

4. reklamáció benyújtására, valamint annak megfelelő elbírálására a jelen Általános Szerződési Feltételek 6. cikke szerint,

5. azon személyes adatok illetéktelen hozzáféréstől való védelemre, amelyeket a Megrendelő a Szerződésben és egyéb az Utazási Irodának továbbított okmányon ad meg,

6. az utazás megkezdése előtt írásban értesíteni az Utazási Irodát arról, hogy az utazásban helyette egy másik – az értesítésben megjelölt – személy fog részt venni. A Megrendelő e jogát legkésőbb 3 nappal az utazás megkezdése előtt érvényesítheti. A határidő elteltével e jogosultság érvényét veszti. Az értesítésnek tartalmaznia kell az új Megrendelő sajátkezűleg aláírt írásos kijelentését arról, hogy elfogadja a megkötött Szerződést és a jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint megfelel az előírt utazási feltételeknek. A megjelölt személy az értesítés kézbesítésének napjával válik a Megrendelővé, átruházódnak rá a Megrendelő jogai és kötelezettségei, és a korábbi Megrendelő, valamint az új Megrendelő egyetemlegesen felelnek az utazás ára ill. a módosítással létrejövő költségek kifizetéséért. Az új Megrendelő nem jogosult olyan kedvezményekre, akciókra, és biztosításra, amelyeket az előző Megrendelő egyénileg nyert el, vagy speciális akciók feltételeiként (hűségengedmények, korai foglalás stb.) Az Utazási Iroda jogosult a módosítással összefüggő minden költségeinek a térítésére.

2. A Megrendelő köteles főleg:

1. az Utazási Iroda számára együttműködési szándékot tanúsítani, amely a szolgáltatások megfelelő teljesítéséhez szükséges, főként a Szerződésben valós és teljes adatokat tüntetni fel beleértve az adatokban történő változásokat is, és benyújtani egyéb okmányokat az Utazási Iroda igényeinek megfelelően,

2. befizetni az utazás árat a jelen Általános Szerződési Feltételek 2. cikkének megfelelően, és a befizetést bizonylattal igazolni az Utazási Iroda felkérésére,

3. az Utazási Irodát tájékoztatni az álláspontjairól a kölcsönösen elfogadott feltételek és szolgáltatások tartalmában való módosítása esetén,

4. az Utazási Irodától átvenni az okmányokat a szolgáltatás igénybevételéhez (pl. jegyeket a labdarúgó-mérkőzésre), és az utazás megkezdése előtt alaposan ellenőrizni őket,

5. felnőtt kísérőt biztosítani az utazáshoz a 15 évnél fiatalabb személyek, és olyan személyek esetében, akik egészségügyi állapota ezt szükségessé teszi.

6. betartani az Utazási Iroda, idegenvezető vagy az Utazási Iroda egyéb képviselője utasításait, valamint a megbeszélt programot,

7. időben és megfelelő módon benyújtani az esetleges a szolgáltatókkal szembeni követeléseit a jelen Általános Szerződési Feltételek 6. cikke szerint,

8. olyan magatartást tanúsítani, amely nem okoz személyi sérülést vagy vagyonkárosodást az egyéb Megrendelőkkel, szolgáltatókkal vagy az Utazási Irodával kapcsolatban,

9. visszafogni magát olyan viselkedéstől, amely veszélyeztethet, megkárosíthat vagy korlátozhat egyéb Megrendelőket,

10. téríteni az esetleges károkat, amelyeket a járműben, a szálláshelyen vagy egyéb helyeken okozott a szerződésszerű szolgáltatás alatt,

11. amennyiben eltiltják az utazástól téríteni minden okozott költséget és kárt abban az esetben, ha a viselkedésével veszélyeztette vagy megzavarta az utazást vagy a programot, vagy súlyosan megsértése a jogszabályokat, kárt ejtett más Megrendelő, szolgáltató vagy Utazási Iroda tulajdonában vagy megsértette a jogaikat,

12. megjelenni a megadott indulási helyen a megadott időpontban minden szükséges okmánnyal és az érvényes útijeggyel.

3. A Megrendelő – jogi személy – továbbá köteles:

1. felhatalmazni egy képviselőt, akivel kommunikálhat az Utazási Iroda, és aki ismerteti a résztvevőkkel a jelen Általános Szerződési Feltételeket,

2. elérni, hogy az összes résztvevő betartsa az előző 2. pontban felsorolt azon alapkötelezettségeiket, amelyek együttműködést igényelnek és a résztvevőkre egyenként vonatkoznak,

3. az Utazási Irodának résztvevői névsort küldeni egy előre meghatározott határidőre, és feltüntetni benne a szükséges információkat, 15 év alatti gyerekek esetében feltüntetni a teljes születési dátumot és megjelölni a fülegyeletet ellátó személyeket.

4. Abban az esetben, ha a Megrendelő bármely okból kifolyólag az utazás időtartama alatt nem megfelelő viselkedésével vagy az elfogadott szabályok megsértésével (durva, kulturálatlan vagy zajos viselkedéssel, túlzott alkohol- vagy kábítószer fogyasztással stb.) korlátozza az utazást szervező Utazási Irodát, a képviselőit, szerződéses partnereit vagy más Megrendelőket, megsérti az Utazási Iroda utasításait, akadályozza a zavartalan utazást vagy károsítja más tulajdonát, az ilyen magatartás a Szerződési feltételek lényeges megsértésének és egyben a többi Megrendelő jogsértésének tekintendő, és ilyenkor az Utazási Iroda képviselője jogosult megvonni tőle egyéb szolgáltatásokat az utazás során vagy akár kiutasítani őt a járműből, esetlegesen megakadályozni a részvételét az utazásban. Abban az esetben, ha a Megrendelő az utazástól eltiltásra kerülne, az Utazási Iroda jogosult a Szerződést egyoldalúan megszüntetni anélkül, hogy a Megrendelőnek jogában állna az igénybe nem vett szolgáltatások után járó kompenzációt vagy kártérítést igényelni.

IV. Az Utazási Iroda jogai és kötelezettségei
1. Az Utazási Iroda köteles:

1. biztosítási szerződést kötni csőd ellen;

2. a Szerződés megkötése előtt a Megrendelőt tájékoztatni a számára ismert tényekről, amelyek befolyásolhatják az utazásról való döntését;

3. legkésőbb 7 nappal az utazás megkezdése előtt részletes írásos tájékoztatást nyújtani a Megrendelőnek minden olyan körülményről, amelyek ismertetése fontos a számára, a Megrendelő Szerződésben feltüntetett címére küldve, vagy az Utazási Irodával megegyezett egyéb módon; ezek a részletes információk a Megrendelők csak egy – a Szerződésben feltüntetett – címére kerülnek elküldésre.

2. Az Utazási Iroda nem köteles visszaadni az utazás árat abban az esetben, ha a

Megrendelő nem vesz részt az utazáson pl. a Szerződésben helytelenül megadott adatok esetén, vagy ha nem jelenik meg az indulási helyen a megbeszélt időbontban, vagy visszaküldték a vámterületről az útlevél, vám-, és devizajogszabályok vagy egyéb jogszabályok be nem tartásáért.

3. Az Utazási Iroda nem köteles az írásban jóváhagyott és kifizetett szolgáltatásokon kívül a Megrendelőnek más szolgáltatásokat nyújtani.

4. Az Utazási Iroda köteles a Szerződést és a dokumentumokat a megkötött fizetőképtelenségi biztosításról, valamint a Megrendelő átfogó biztosításáról a Megrendelőnek átnyújtani (azonban egyedül akkor, ha a biztosítást a Megrendelő az Utazási Irodán keresztül kötötte meg).

V. A megegyezett szolgáltatások módosítása
1. Amennyiben az Utazási Iroda arra kényszerül, hogy az utazás megkezdése előtt megváltoztassa az egyik lényeges Szerződési feltételt, akkor felkéri a Megrendelőt a Szerződés módosítására. Amennyiben a módosítás során az ár is változik, akkor a Szerződésbe bele kell foglalni az új árat is. A jelen cikk 2. pontjában feltüntettek kivételével, a Megrendelőnek jogában áll dönteni arról, hogy egyetért-e a módosítással, vagy lemondási díj híján eláll-e a Szerződéstől. A döntését az Utazási Irodával írásban szükséges közölnie az Utazási Iroda által meghatározott határidőn belül. Amennyiben a Megrendelő az Utazási Irodának a határidői leteltéig nem juttatja el az írásos felmondását, azzal hozzájárulását adja a módosítási javaslathoz.

2. Amennyiben az utazás megkezdése előtt vagy a megkezdését követően történik a Szerződési feltétel megváltoztatása az Utazási Iroda részéről, mégsem a saját hibájából, főként ha a labdarúgó-mérkőzés rendezője megváltoztatja a mérkőzés időpontját, a z Utazási Iroda nem köteles visszafizetni a Megrendelőnek a szállítási költségeket, a szállás árát, a biztosítási díjat vagy egyéb költségeket. Ebben az esetben a Szerződő felek kötelesek kölcsönös megegyezésre jutni és együtt csökkenteni a további elengedhetetlen költségek keletkezését.

3. Amennyiben az utazás megkezdése után az Utazási Iroda a Megrendelőnek a szolgáltatásokat vagy azoknak jelentős részét nem szolgáltatja időben és megfelelően vagy kiderül számára, hogy a Szerződéses kötelezettsége ellenére sem képes teljesíteni őket, akkor haladéktalanul köteles intézkedéseket tenni az utazás fenntartása érdekében.

4. Az Utazási Iroda az utazás során operatív változtatásokra jogosult a programokat és a szolgáltatásokat illetően, amennyiben kivételes körülmények fennálta miatt nem teljesíthető az eredetileg megegyezett program vagy szolgáltatás. Ezekben az esetekben az Utazási Iroda köteles:
1. helyettesítő programot vagy szolgáltatást biztosítani, amely a lehető legjobban hasonlít mértékében és minőségben az eredeti szolgáltatáshoz, ugyanakkor amennyiben létrejön az egyforma szintű szolgáltatás biztosítása, a Megrendelő minden további követelése tárgytalan, vagy

2. a Megrendelőnek visszafizetni a befizetett összeget a nem teljesített, ill. nem pótolt szolgáltatásokért, vagy

3. a Megrendelőnek kedvezményt nyújtani az árba foglalt azon szolgáltatások díjából, amelyek nem lettek teljes mértékben teljesítve, vagy amelyekért cserébe pótteljesítést nem nyújtott.

5. Amennyiben a szálláshelyen túlfoglalásra kerül sor, az Utazási Iroda a Megrendelő számára helyettesítő szálláslehetőséget köteles biztosítani egyenlő vagy magasabb kategóriában és hasonló környezetben. A helyettesítő szálláshely a tartózkodás egy részére is szólhat.

6. Az Utazási Iroda jogosult a Szerződésen kívül nyújtott szolgáltatások megfizetésére, amelyeket a Megrendelő az utazás során vett igénybe.

7. Az Utazási Iroda fenntartja magának a jogot, hogy azonnal lemondja az utazást olyan körülmények bekövetkeztekor, amelyeket minden akarat mellett sem lehetett elkerülni, szokatlan és előre nem látható események miatt (vis major), és amelyek megakadályozzák vagy jelentősen korlátozzák az utazást, valamint a Megrendelő biztonságát, stb.

8. Az Utazási Iroda jogosult tartalmi és időbeli programváltoztatásra vis maior esemény, hatósági döntés vagy rendkívüli esemény következtében, amelyeket minden akarat mellett sem lehetett megakadályozni.

VI. Reklamációs eljárás és kártérítési felelősség
1. Amennyiben a szolgáltatások mennyisége és minősége a meghatározottnál a gyakorlatban objektíven alacsonyabb szintű, a Megrendelő jogosutltá válik reklamáció benyújtására és hibaelhárításra.

2. A Megrendelő haladéktalanul köteles igényt tartani hibaelhárításra közvetlenül a szolgáltatónál vagy az Utazási Iroda felhatalmazott képviselőjénél, annak érdekében, hogy azonnali kiigazító intézkedésekre kerüljön sor. A Megrendelő az Utazási Irodával szemben a lehető legtöbb együttműködési szándékot köteles tanúsítani annak érdekében, hogy a hiányosságokat a lehető leghatékonyabban kezelni lehessen, valamint megakadályozni bármely kár keletkezését, ill. azt csökkenteni köteles.

3. A hibásan nyújtott szolgáltatásoknak a kiigazításához az Utazási Iroda képviselője jelenlétében megírt írásos jegyzőkönyv szükséges. Az írásos jegyzőkönyvet a Megrendelő mellékeli a panasz benyújtásakor.

4. A kártérítési igényeit az Utazási Iroda felé a Megrendelő írásban nyújtja be az utazás befejezését követő legkésőbb 3 hónappal, vagy amennyiben az utazás még nem vette kezdetét, attól a naptól számítva, amikor az Szerződésszerűen véget ért volna, ellenkező esetben megszűnik a Megrendelő szavatossági joga. Az írásban történő szavatossági jog gyakorlása során a Megrendelő mellékeli a jelen cikk 3. pontjában megállapított írásos jegyzőkönyvet.

5. A panasznyújtásokat az Utazási Iroda köteles megvizsgálni a jelen Általános Szerződési feltételeknek megfelelően és írásos választ küldeni a reklamáció kézbesítését követő legfeljebb 30 napon belül.
6. Az Utazási Iroda mentesül a kötelességei nem teljesítéséből vagy a Szerződéstől való elállásából eredő kártérítési felelőssége alul, ha a károkat nem az Iroda és nem is a szerződéses partnerei okozták, hanem a Megrendelő vagy harmadik személy, aki a szolgáltatások teljesítésével ill. az eseményekkel nincs kapcsolatban, amely eseményeket minden akarat mellett sem lehetett elkerülni, vagy ha szokatlan és előre nem látható körülmények következtében merültek fel.

7. Az Utazási Iroda nem felel azon szolgáltatások minőségéért, amelyeket a Megrendelő harmadik személyeknél vesz igénybe. A légi személyszállítással kapcsolatos kártérítési összeget és minden egyéb a szolgáltatással kapcsolatos igénybenyújtást (csomag elvesztése, sérülése, késedelmes szállítása, légi jármű késedelme, változás a repülés dátumában/időpontjában stb.) a vonatkozó jogszabályok szabályozzák.

8. Minden egyes Megrendelő személyesen felel a Szlovák Köztársaság bevándorlási, vámügyi, deviza, tranzit, egészségügyi, közlekedési és egyéb előírásai betartásáért és egyben a célország, ill. a tranzitország előírásai, törvényei és szokásai betartásáért is. Az Utazási Iroda nem vállal felelősséget a vízum megtagadásából vagy az ügyfél hibás tetteiből eredő esetleges problémákért.

VII. Szerződéstől való elállás, utazás lemondása
1. Az Utazási Iroda az utazás megkezdése előtt a Szerződéstől kizárólag az utazás meghiúsulása vagy a Megrendelő szerződéses kötelezettségeinek a megszegése miatt állhat el.

2. Az Utazási Iroda jogában áll lemondani az utazást annak megkezdése előtt, ha a résztvevők száma nem éri el a legalacsonyabb résztvevőszámot (legalacsonyabb résztvevőszám feltétel). A legalacsonyabb résztvevőszámot utazásonként határozzák meg a Szerződésben és/vagy az írásos ajánlatban. Amennyiben az utazásra jelentkezett résztvevők száma ettől alacsonyabb, az Utazási Iroda jogosult az utazást lemondani legkésőbb 10 nappal az utazás megkezdése előtt, egyben tájékoztatást köteles nyújtani a Megrendelőknek legkésőbb 10 nappal az utazás megkezdése vagy a szolgáltatások igénybevétele előtt.

3. Az Utazási Iroda jogában áll az utazást lemondani, amennyiben a megvalósulása előre nem látható rendkívüli események miatt akadályoztatott vagy lehetetlenné vált (pl. háború, terrortámadás, zavargás, földrengés, más természeti katasztrófák, fertőző betegségek terjedése, állami hatósági döntés stb. következtében, ill. ha veszélyebe kerül a Megrendelő biztonsága, egészsége vagy az élete), amelyek a Szerződéskötésnél nem voltak előreláthatóak és megakadályozhatók. A Megrendelő ilyen esetben jogosult az utazás árának visszafizetésére abban az összegben, amely nem szolgált az előre fizetendő költségek térítésére, mint pl. a légi közlekedés, szállás foglalás vagy jegy egy labdarúgó-mérkőzésre.

4. Az Utazási Iroda jogában áll az utazást lemondani a jelen cikk 3. pontjában felsoroltakon kívüli egyéb okokból is. Ebben az esetben az Utazási Iroda az utazást a tervezet megkezdése előtt legkésőbb 21 nappal mondhatja le, amiről tájékoztatást köteles küldeni a Megrendelőnek legkésőbb 21 nappal az utazás kezdete vagy a szolgáltatások igénybevétele előtt.

5. A Megrendelő jogában áll a Szerződéstől a szolgáltatások igénybevétele előtt bármikor elállni:

1. indoklás nélkül, vagy

2. ha az Utazási Iroda lényegesen megszegte a Szerződéses kötelezettségeit,
3. ha nem kerül sor új Utazási Szerződés megkötésére a jelen Általános Szerződési Feltételek V. cikke 1. bekezdése szerint,

6. Tájékoztatást a Szerződéstől való elállásról a Megrendelő az Utazási Iroda címére küldi, vagy egyéb bizonyítható módon kézbesíti. A felmondás joghatásai a kézbesítés napján lépnek érvénybe.

7. Amennyiben a felmondást nem az Utazási Iroda Szerződéses kötelezettségei lényeges megszegése okozta, kivételt képeznek az V. cikk 2. pontjában foglaltak, vagy amennyiben az Utazási Iroda a Szerződéstől a Megrendelő kötelességeinek a megszegése miatt áll el, a Megrendelő lemondási díjat köteles fizetni az Utazási Irodának. A lemondási díj összege az utazási ár 100%-a + biztosítási díj / személy. A lemondási díjat a Megrendelő akkor is köteles kifizetni, ha a járatot lekési, vagy ha eltiltják az utazástól. A lemondási díj kifizetése, nem érinti a lemondási díj összegét meghaladó kártérítési igényt, amely az Utazási Irodát illeti az ügyfél Szerződéstől való elállásáért.

8. Amennyiben az utazást kétágyas szoba esetén egy személy lemondja, köteles kifizetni az egyágyas szoba utáni felárat, ami érvényes olyan szállás esetén is, ahol az ár egy meghatározott résztvevőszám esetén érvényes. Ha az utazást lemondja a Szerződésben feltüntetett személyek közül egy, ill. több személy, a kártérítés összege a fennmaradó személyek száma, ill. a megrendelt szállással

kapcsolatos szolgáltatások alapján kerül kiszámításra.

9. Az Utazási Iroda az előlegből vagy a befizetett árból jogosult leszámolni a lemondási díjat, valamint a kártérítési igényét + a biztosítási díjat is.

10. A Megrendelő a megkötött Szerződésben megállapított utazás időpontjának vagy az úticél/szálláshely megváltoztatására irányuló kérelme esetén nem mentesül a lemondási díj megfizetési kötelessége alól, a megrendelt utazás lemondása révén, kivéve ha a Szerződő felek írásban másként meg nem egyeznek.

VIII. Személyes adatok
1. A Megrendelő a személyes adatok védelméről szóló 428/2002 sz. törvénynek megfelelően a Szerződés aláírásával hozzájárulását adja az Utazási Irodának és az általa kijelölt személyeknek a Szerződésben feltüntetett személyes adatai feldolgozásához a Szerződésben megállapított szolgáltatások biztosítása érdekében, valamint az általánosan kötelező előírásokból és a fent megjelölt törvényből eredő kötelesség miatt, a Megrendelő és az Utazási Iroda szerződési viszonyából fakadó jogok és kötelezettségek biztosítására szükséges időszakon át, beleértve az adatok továbbítását az Utazási Iroda üzletfelei számára és a határon átnyúló személyes adatok áramlását a célországba, ill. a tranzitországba, kizárólag a szerződéses szolgáltatások biztosítása végett. A hozzájárulás visszavonása lehetőség van a Megrendelő és az Utazási Iroda előzetes megállapodása révén. A Megrendelő a fenti kijelentést és a hozzájárulást a többi Megrendelő nevében is teszi, meghatalmazás, ill. írásos beleegyezés segítségével, amellyel felmutathatóan kell, hogy rendelkezzen. A Megrendelő felelősséget vállal a Szerződés megkötése céljából megadott adatok teljességéért, valódiságáért és pontosságáért.

IX. Fizetésképtelenség elleni biztosítás
1. Az Utazási Iroda az utazásokról, valamint az utazási irodák vállalkozási feltételeiről szóló 281/2001 sz. törvénynek megfelelően köteles csőd elleni biztosítást (fizetésképtelenség elleni biztosítást) kötni. Az Utazási Iroda az Union Biztosító biztosítóval kötött csőd elleni biztosítást. A Szerződés alapján a Megrendelő biztosítottként benyújthatja igényeit csőd esetén, amennyiben az Utazási iroda:

1. nem biztosít személyszállítást a Megrendelőnek a külföldi szálláshelyről Szlovákiába, ha ez az utazás részét képezi,

2. a Megrendelőnek nem adja vissza a befizetett előleget vagy az utazás árát, amikor az utazás nem valósul meg,

3. a Megrendelőnek nem adja vissza a befizetett ár és a részleges szolgáltatási díj közötti különbséget részleges teljesítés esetében.

2. Az általánosan kötelező jogszabályokból eredő kötelezettségeken kívül a Megrendelő mint biztosított köteles:

1. a biztosítási eseményről legkésőbb 6 hónapon belül írásban értesíteni a biztosítót; az írásos forma nem kötelező a 9. cikk 1. bek. a) pontban foglaltak esetén;

2. együttműködni a biztosítóval a biztosítási esemény mértékének a felmérésében, főként a Szerződés és egyéb okmányokat köteles benyújtani, amelyek fontosak a biztosított biztosítási igényének értékelése szempontjából, és egyben a kapcsolódó kivizsgálást a biztosító számára köteles lehetővé tenni;

3. más személyek kártérítési igényei és hasonló igényei benyújtását lehetővé tenni

3. Amennyiben a Megrendelő biztosítottként megszegi a fenti kötelességeit, a biztosítási igény összegét a biztosító aszerint csökkentheti, amilyen hatást okozott a fizetési kötelességére.

4. Az Utazási Irodának át kell adnia a Megrendelőnek együtt Szerződéssel a megkötött utazásbiztosításról való bizonylatot is, amely részletes információkat tartalmaz a megkötött biztosításról, és feltünteti a biztosítót, valamint a biztosítási feltételeket és a biztosítási esemény bejelentésének a módját is.

5. A kötelező csőd elleni biztosítás általános biztosítási feltételei részletes tartalmát a Megrendelő kérésére az Utazási Iroda rendelkezésére bocsájtja.

X. Záró rendelkezések
1. Jelen Általános Szerződési Feltételek érvényben vannak az Utazási Iroda által szervezett utazások résztvevői számára és a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, amennyiben a közös jogokat és kötelezettségeket az Utazási Iroda másként meg nem határozza. Jelen Általános Szerződési Feltételek 2011.9.1-től hatályosak.

2. Megrendelő az Utazási Szerződés aláírásával vagy egyéni írásos megrendelés kézbesítésével igazolja, hogy:

◦ megkapta és teljes mértékben áttanulmányozta a katalógust, esetleg az Utazási Iroda különálló ajánlati levelét, amely az utazást tovább részletezte,

◦ ismertették az Általános Szerződési Feltételekkel, amelyeket elfogad,
◦ megértette a feltételeket, tiszteletben tartja és betartja őket,

◦ nincs tudomása olyan korlátozásról, amely megakadályozná őt abban, hogy részt vegyen az utazásban és felelősséget vállal az egészségügyi felkészültségéért az utazásban való részvételét illetően, valamint az egyes utazások feltételeinek a betartásáért.

3. A Megrendelő egyben igazolja, hogy az összes ismert és az utazáshoz kapcsolódó feltétellel (a fentiek szerint) megismerkedett és megismertette őket a Szerződésen vagy egyéni írásos megrendelésben feltüntetett többi Megrendelőt is, akik őt az utazás lefoglalására és a szerződéses feltételek jóváhagyására írásban felhatalmazták.

4. Egyes rendelkezések, ha érvényüket vesztik, az nem befolyásolja a jelen Általános Szerződési Feltételek és a Szerződés többi rendelkezése érvényességét.

5. Az Utazási Iroda fenntartja a jogát arra, hogy frissítse és módosítsa a katalógusban vagy az egyéni ajánlatban feltüntetett szolgáltatásokról, árakról és az utazási feltételekről szóló információkat.

6. Az Utazási Iroda nem vállal felelősséget az általa kiadott katalógusban és egyéb anyagokban megjelent hirdetések tartalmáért, amelyek harmadik személyektől erednek, és nem felel a harmadik személyek által kiadott prospektusokban lévő adatokért sem, amelyek tartalmára nincs befolyása.

7. Amennyiben a katalógusba foglalt utazási feltételek eltérnek a Szerződés tartalmától, mindig a Szerződés az irányadó
Kelt: Bratislava, 2011.9.1.