Szerződési feltételek

A Premier Sport Tour, s.r.o. utazási iroda általános üzleti feltételei szabályozzák a Szerződő felek jogait és kötelességeit a szervezett idegenforgalmi szolgáltatások összes kombinációira (társasutazások), valamint a Premier Sport Tour, s.r.o. cég által nyújtott összes egyéb szolgáltatásra vonatkozóan (a továbbiakban “Általános üzleti feltételek” vagy “ÁÜF”) és a társasutazás beszerzéséről, illetve kizárólag Belépőjegy vásárlása esetén a belépőjegy megvásárlásáról szóló szerződése szerves részét képezik, amelyet írásos vagy egyéb formában a Premier Sport Tour, s.r.o. cég köt a Megrendelővel, az alábbiakban meghatározottak szerint (a továbbiakban “Szerződés”). A Szerződés megkötésével a Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Premier Sport Tour, s.r.o. részéről a Megrendelőnek nyújtott szolgáltatások jellegükre, az országba és a Rendezvényre való belépésre, a határidőkben történő előre nem látható változásokra és a harmadik személyektől való függésre való tekintettel specifikus terméknek minősülnek.  Ezen okoknál fogva a Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások nyújtása és szerzése során szükséges  számolni a szolgáltatás nyújtásában és szervezésében bekövetkező lehetséges változásokkal (pld. a program, Rendezvény változása, a Rendezvény lemondása, a Rendezvény időpontjának változása, a szállás, a szállítás módjának  változása stb.), a szolgáltatás elérhetőségétől vagy a szolgáltatásnak harmadik személyek által történő kihasználásától függően, amelyekre a Premier Sport Tour, s.r.o. cég nincsen hatással, ezért értük nem felel.

I.   A Szerződés és a fogalma

 

 1. A Premier Sport Tour, s.r.o., székhelye Na Revíne 29/C, 83101 Bratislava, statisztikai számjel: 46 219 455, bejegyezve Bratislava I Járási Bíróság cégjegyzékében a Sro rész, 73743/B sz. betét alatt, mint az utazási iroda üzemeltetője az a személy, aki a Megrendelő számára biztosítja a szolgáltatást vagy a szolgáltatások kombinációját, (a továbbiakban “Beszállító” vagy “UI“).
 2. A Megrendelő a jogügyletekre alkalmas természetes vagy jogi személy, aki az UI-val írásban vagy egyéb alkalmas formában és a jelen ÁÜF-ben meghatározott módon kötött szerződést, valamint az a személy, amelynek javára a Szerződés megkötésre került, vagy az a személy, akire társasutazás, vagy a Belépőjegy a Jelen Általános Üzleti Feltételekkel összhangban átruházásra került (a továbbiakban “Megrendelő“) (és Beszállító a továbbiakban együtt „Szerződő felek“). Abban az esetben, ha a Megrendelőt több személy képviseli, ezekre is érvényes a „Megrendelő“ megjelölés egyes számban és a Megrendelőt képviselő minden ilyen személy köteles teljesíteni a társasutazás beszerzéséről szóló szerződésből következő kötezettségeit közösen és egyetemlegesen betartani.
 3. A Rendező az a személy, aki a Rendezvényt rendezi és/vagy biztosítja és/vagy szervezi és/vagy közvetíti. A Rendezvény sportmérkőzés vagy egyéb nyilvános vagy nem nyilvános társadalmi, kulturális vagy sport jellegű előadás, amelyet egy harmadik személy a Rendező rendez, amelyre a belépéshez általában Belépő szükséges, amelynek beszerezése azon szolgáltatások egyike, amelyeket a Megrendelő megrendelhet. A Társasutazás olyan idegenforgalmi szolgáltatás vagy szolgáltatások kombinációja, amelyek biztosítására a Beszállító a Szerződés és a jelen ÁÜF alapján kötelei magát a Megrendelő számára, a megállapodásban szereplő áron. A Képviselő az a személy, aki a Társas utazás lefolyásáért felel az utazási iroda nevében. A Képviselő nem vesz részt minden Társasutazáson. A Képviselő nem nyújt idegenvezetői szolgáltatásokat és nem köteles kísérni a Megrendelőket a Társasutazás helyszínén. A Képviselő köteles gondoskodni főleg a Társasutazás logisztikájáról (szállítás, átszállások, szállás, a Belépők átnyújtása a Megrendelőnek). A Képviselő nem nyújt idegenvezetői szolgáltatásokat. Az idegenvezetői szolgáltatások kérésre, pótdíj fejében biztosíthatók, amennyiben a kérvényt legkésőbb 10 nappal a Társasutazás megkezdése előtt kézbesítették az utazási irodának. A Kérésre, fogalom, ha bárhol a jelen ÁÜF-ben, Szerződésben, Web portálon, ajánlatban, utasításokban, katalógusban vagy az UI bármilyen egyéb anyagaiban szerepel, azt jelenti, hogy feltüntetett szolgáltatás nem képezi a Társasutazás részét és nincs belefoglalva a Társasutazás árába sem. Az ilyen szolgáltatás akkor nyújtható a Megrendelőnek, ha azt a Megrendelő kéri, ennek a szolgáltatásnak az árát hallgatólagosan is elfogadja, és az utazási iroda azt biztosítja.
 4. Az UI és a Megrendelő közötti szerződés a 40/1964 Zb. sz. módosított Polgári Törvénykönyv 741 § b) pontja alapján kerül megkötésre írásos vagy egyéb alkalmas formában. Írásos formában a Szerződés akkor minősül aláírtnak, amikor annak kinyomtatott példányát mindkét szerződő fél aláírta.
 5. A Szerződés egyéb alkalmas formában történő megkötése alatt, egyebeken kívül, az alábbi eljárások bármelyike értendő: (i) a Társasutazás online rendszer segítségével történő megrendelése az alábbi weboldalakon futbaltour.sk,www.sportstour.sk,www.hokejtour.sk,www.focitour.sk,www.fotbaltour.cz,www.hokejtour.cz,www.fussballtour.at,www.fussballtour.ch,www.footballtour.org,www.fotbaltour.ro,www.fudbaltour.ba,www.fudbaltour.me, www.nogomettour.hr („Web portál“); a megfelelő ajánlatnak a az UI részéről a Megrendelő száméra történő utólagos megküldésével; és az ajánlatnak a Megrendelő általi visszaigazolásával (azt általában az igazolásnak és az előlegszámlánaka UI által, e-mailben történő elküldése követi); abban az esetben, ha a Megrendelő az ajánlatot nem mint egészet fogadja el és konkrét szolgáltatásokat választ, a Szerződés csak azután kerül megkötésre , miután az UI visszaigazolja a Megrendelő választását (az UI a Megrendelőnek az visszaigazolást az előlegszámlával együtt e-mail formájában küldi el ; (ii) a Belépő közvetlen megvásárlása elektronikus formában, a web portálon; (iii) a Társasutazás Megrendelő által e-mailben történő megrendelése; majd a megfelelő ajánlat UI általi elküldése a Megrendelőnek ; és az ajánlat Megrendelő általi visszaigazolása(ezután általában az UI az előlegszámlával együtt  elküldi a visszaigazolást; abban az esetben, ha a Megrendelő az ajánlatot nem mint egészet fogadja el  és konkrét szolgáltatásokat választ, a Szerződés csak azután kerül megkötésre , miután az UI visszaigazolja a Megrendelő választását (az UI a Megrendelőnek az visszaigazolást az előlegszámlával együtt e-mail formájában küldi el); (iv) a Társasutazás Megrendelő által telefonon történő megrendelése; ezt követően  az UI elküldi a Megrendelőnek az adott ajánlatot és a Megrendelő visszaigazolja az ajánlatot (ezután általában az UI az előlegszámlávalegyütt elküldi a visszaigazolást); (v) A Társasutazásnak a Megrendelő által az UI értékesítőhelyén való személyes megrendeléssel;  majd a megfelelő ajánlat UI általi elküldése a Megrendelőnek; és az ajánlat Megrendelő általi visszaigazolása (ezután általában az UI az előlegszámlával együtt  elküldi a visszaigazolást; abban az esetben, ha a Megrendelő az ajánlatot nem mint egészet fogadja el  és konkrét szolgáltatásokat választ, a Szerződés csak azután kerül megkötésre , miután az UI visszaigazolja a Megrendelő választását (az UI a Megrendelőnek az visszaigazolást az előlegszámlával együtt e-mail formájában küldi el. Tekintet nélkül a fent említettekre a  Szerződés érvényesen és hatályosan megkötöttnek minősül az előleg, illetve a teljes megállapodás szerinti ár kifizetésével, a Megrendelő által kiállított előlegszámla alapján.
 6. A Szerződés illetve a megrendelés minden benne említett további személyre is érvényes. A kiskorú személy nevében a Szerződést annak törvényes képviselője írja alá, miközben, ha ez egyúttal nem a Társasutazás egyik résztvevője is, köteles a Társasutazásonvaló részvételhez mellékelni egy nagykorú személy írásos nyilatkozatát is, aki egyúttal a Társasutazás résztvevője és a kiskorú személyért teljes felelősséget vállal. Amennyiben egy belföldi személy rendeli meg a szolgáltatásokat egy külföldi személy számára, köteles ezt a tényt írásban közölni már a Társasutazás vagy bármely egyéb egyéni szolgáltatás megrendelésekor.
 7. A Web portálon feltüntetett ajánlat, katalógus vagy az ajánlat egyéb írásos formája, hasonlóan, mint a jelen Általános Üzleti Feltételek a Társasutazás biztosításáról szóló szerződés részét képezik, miközben a jelen ÁÜF előtt kizárólag a Szerződésben foglalt feltételeknek van elsőbbsége.
 8. Tekintet nélkül annak formájára, a Megrendelő Társasutazásra vagy egyes szolgáltatásokra vonatkozó megrendelésének visszaigazolásával, vagy a Társasutazás biztosításáról szóló szerződés aláírásával az UI kötelezi magát, hogy a Megrendelőnek biztosítja az előzetesen felkínált idegenforgalmi szolgáltatások kombinációit (a továbbiakban „Társasutazás“). Minden ilyen előzetesen kínált szolgáltatások kombinációiban szereplő szolgáltatásokon felüli szolgáltatás úgy biztosítható, hogy az UI követelheti a Megrendelőtől ezeknek a szolgáltatásoknak a megfizetését. A Szerződésnek a fenti feltételek melletti megkötésével a Megrendelő kötelezi magét, hogy a Társasutazás megállapodásban szereplő árát kifizeti. Abban az esetben, ha Megrendelő a Szerződést a Társasutazás további, a Szerződésben feltüntetett megrendelőinek érdekében köti meg, aláírásával igazolja, hogy rendelkezik a további megrendelő írásos maghatalmazásával, arra vonatkozóan, hogy az őnevükben járjon el, amelyben kifejezetten beleegyeznek a Szerződés megkötésébe, és hogy az UI rendelkezésre bocsássák személyes adataikat. Továbbá a Megrendelő ezeknek a személyeknek a nevében kötelezi magát arra, hogy az UI-valszembeni kötelezettségeit teljesíti, és egyúttal kötelezi magát arra, hogy a Társasutazás többi megrendelőinek haladéktalanul átadja az UI a Társasutazás megrendelőinek szánt információkat. A Társasutazások, ill. egyes szolgáltatások számára való tekintet nélkül, ill. tekintet nélkül azoknak a személyeknek a számára, akik számára a Szerződés alapján szolgáltatás nyújtása történik, a megrendelést végrehajtó személy, és amelyikkel az UI a fenti feltételek mellett a Szerződést megkötötte, köteles kifizetni a Társasutazás teljes árát. A Társasutazás árának kifizetését a Megrendelő az UI felszólítására köteles igazolható módon bizonyítani. A Társasutazáson való részvételre a Megrendelő és a Szerződésben feltüntetett további megrendelők a Társasutazás teljes megállapodás szerinti árának kifizetésével és a szolgáltatásnyújtás további feltételeinek teljesítésével válnak jogosulttá. A Megrendelőt a Társasutazáson való részvételre feljogosító érvényes okirat az érvényes módon megkötött szerződés és a Társasutazás teljes árának kifizetését igazoló dokumentum.

II.    Ár és fizetési feltételek

 1. Az UI által szervezett Társasutazások és kapcsolódó szolgáltatások árai az UI és a Megrendelő között megállapodáson alapuló szerződéses árak. A kötelező és megállapodás szerinti ár az UI által igazolt szerződésen van feltüntetve. A kedvezményekre vonatkozó igényeit a Megrendelő a Szerződés megkötését megelőzően érvényesíti. A kedvezmények utólagosan nem érvényesíthetőek. A Társasutazás árának képzése figyelembe veszi azoknak az illetékeket és szolgáltatásokét fizetendő árakat is, amelyek a megrendelés, szerződéskötés és a Társasutazás időpontjának időpontja között változnak, és harmadik személyektől függenek, mint pld. a reptéri illetékek, kikötői illetékek, kompdíjak, autópályadíjak, üzemanyagárak és egyebek. Az említett változások változhatnak a Társasutazásnak a Megrendelő számára a Társasutazás szolgáltatásáról szóló szerződés megkötésekor elküldött eredeti kalkuláció szerinti árai is.  Az UI-nak a változásokranincsen semmilyen befolyása.
 2. A Szerződő felek megállapodtak abban, hogy az UI jogosult egyoldalúan megemelni a társasutazás illetve szolgáltatások árát, az alábbi esetekben:
  • a) a szállítási költségek, beleértve az üzemanyagok árának növekedése (pld, az üzemanyagok, kompok, repülőjegyek, szállítási költségek, egyéb szolgáltatók feltételeinek stb. változásai),
  • b) a szállítással kapcsolatok költségek növekedése (pld. a reptéri, kikötői vagy tranzit költségek, üzemanyag, autópálya és egyéb illetékek összegének növekedése, amelyeket a Társasutazás ára tartalmaz).
  • c) az eurónak a Társasutazás árának meghatározásához használt pénznemmel szembeni árfolyamának átlagosan több mint 5%-os változása, amennyiben erre a növekedésre az utazás megkezdését megelőző 21. napig kerül sor.
 3. Amennyiben az előző pont szerintiváltozásokra az utazás megkezdését megelőző 21. napig kerül sor, az UI a szerződésben feltüntetett árat egyoldalúan felemeli:
  • a) azzal az összeggel,amellyel a jelen cikkely 2.bek. a) és b) pontja szerinti ára vagy kifizetés a társasutazás árában foglalt szolgáltatások árához és illetékekhez képest emelkedett,
  • b) azzal az összeggel, amely megfelel az euró árfolyamának a társasutazás árának meghatározásához használt pénznemhez viszonyított, a jelen cikkely 2.bek. c) pontja szerinti 5% feletti növekedésének.
 4. A társasutazás illetve szolgáltatások árának emelkedéséről szóló írásbeli értesítést, amely tartalmazza az emelkedése okát és módját, az UI köteles a Megrendelőnek elküldeni, legkésőbb 21 nappal a Társasutazás megkezdésének időpontja előtt. A Megrendelő köteles haladéktalanul kifizetni a keletkezett különbözetet, legkésőbb az áremelkedésről szóló tájékoztatásban feltüntetett határidőig, ellenkező esetben az UI jogosult elállni a Szerződéstől az elállásról szóló írásbeli értesítés megrendelő számára történő kézbesítésével.
 5. A Megrendelő köteles az UI-nak kifizetni a Társasutazás megállapodásban szereplő árát legkésőbb az előlegszámlán feltüntetett fizetési határidő napján. Amennyiben a Társasutazás ára nem kerül jóváírásra az UI számlájára legkésőbb az említett előlegszámlán feltüntetett fizetési határidő napján, a Megrendelő jogosult elállni a szerződéstől. A sztornózási illetékek és az érvényesített kártérítési igények azonnal a rögtön az ezek érvényesítéséről szóló értesítésnek a megrendelő számára történő kézbesítésével válnak esedékessé.
 6. Amennyiben a Szerződés a Társasutazás megkezdésének napját megelőző 21 napnál rövidebb határidőn belül kerül megkötésre, a Megrendelő teljes összegben megtéríti a Társasutazás megállapodás szerinti árát már a Szerződés aláírásánál. Ebben az esetben a Szerződés csak a Társasutazás teljes árának megtérítésével minősül megkötöttnek.
 7. Kivételes esetekben (kései megrendelés, earlybooking stb.) és prezentált akciók esetében (firstmoment stb.) a Társasutazás vagy szolgáltatás ára rögtön egy részletben fizetendő.
 8. Amennyiben a Megrendelő a banki átutalással fizet, minden banki illeték a Megrendelőt terheli, ellenkező esetben az UI jogosult a fennmaradó összeget kiszámlázni a Megrendelőnek.
 9. Amennyiben a Szerződésben vagy előlegszámlában nincsen másképp meghatározva, a Megrendelő köteles kifizetni minden az UI-val szemben esedékes összeget az alábbi számlaszámára: IBAN SK68 8330 0000 0020 0081 8645 vagy SK32 1100 0000 0029 2685 8237 a Szlovákiából történő átutalásokhoz; 246281981/0300 a Csehországból történő átutalásokhoz ; IBAN: HU97 1209 2000 0153 7802 0010 0001 a Magyarországról történő átutalásokhoz, IBAN: RO20 BACX 0000 0014 1096 7001 a Romániából történő átutalásokhoz, IBAN: AT42 2011 1824 3883 8200 az Ausztriából történő átutalásokhoz, IBAN: SK32 1100 0000 0029 2685 8237 a Svájcból történő átutalásokhoz.

III.   A belépőkről szóló egyéni rendelkezések

 1. A Rendezvényre szóló belépő egy olyan igazolás, amely tulajdonosa számára egy (általában egyszeri) illeték ellenében lehetővé teszi a stadionba, csarnokba vagy annak a Rendezvénynek a területére való belépést, amelyre megvásárolták (a továbbiakban „Belépő“). A jelen ÁÜF alapján a Belépő biztosítása a Megrendelő számára a Társasutazás egyedi szolgáltatásának minősül. A Belépőn feltüntetett ár nem a Megrendelő és az UI közötti megállapodás alapján a Belépőért fizetendő ár, mivel az UI ára tartalmazza Belépő biztosításával kapcsolatos egyéb költségeket is tartalmaz. A jelen ÁÜF rendelkezései megfelelően vonatkoznak a Belépők beszerzésének szolgáltatására. A Belépők fajtái:
  • a) a Papíralapú Belépő, papírra nyomtatott formában kerül kiállításra. A Belépőnek ez a típusa általában tartalmazza (ez azonban nem feltétele az érvényességnek) a Rendezvény elnevezését, a Rendezvény dátumát, a Rendezvény kezdetének időpontját, a Rendezvény helyszínét, a szektor/ülőhely számát vagy egyéb megjelölését, a Belépő árát, a Rendezvény rendezőjénekQR vagyvonalkódját, vagy azonosítóját, a Belépő azonosítószámát,
  • b) az elektronikus formátumú Belépő, amely nyomtatásra szánt; a Megrendelő csak azzal a feltétellel jogosult részt venni a Rendezvényen, amelyre az elektronikusBelépő megvásárlásra került, hogy az elektronikus Belépőt egy tiszta A4-es formátumú papírra lézeres nyomtatóval kinyomtatta, a szöveg bármilyen elfedése nélkül, eredeti méretben, kicsinyítés és nagyítás nélkül; minden egyes elektronikus Belépőt egy különálló papírlapra kell kinyomtatni (A4-es formátum). A Belépőnek ez a típusa általában tartalmazza (ez azonban nem feltétele az érvényességnek) a Rendezvény elnevezését, a Rendezvény dátumát, a Rendezvény kezdetének időpontját, a Rendezvény helyszínét, a szektor/ülőhely számát vagy egyéb megjelölését, a Belépő árát, a Rendezvény rendezőjénekQR vagyvonalkódját, vagy azonosítóját, a Belépő azonosítószámát,
  • c) Elektronikus formátumú Belépő (az ún. mobil belépő) kizárólag olyan mobil telefonokhoz szántak, amelyek egy megfelelő alkalmazás segítségével képesek egy specifikus QR kód elmentésére (ún. okostelefonok); a Megrendelő jogosult részt venni a Rendezvényen a specifikus QR kód alapján, amely az okostelefonból kerül beolvasásra,
  • d) a feltöltött klubkártya formátumú Belépő, ún. szezonbelépő, amelyet a mérkőzését követően a Megrendelő köteles a Beszerzőnek haladéktalanul, az UI dolgozójának utasításai szerit visszaszolgáltatni, mivel ennek felhasználása bizonyos időszakonként ismételhető, miközben az érvényes, hogy a Megrendelő az ilyen formátumú Belépő megvásárlásával kizárólag egy konkrét napon zajló Rendezvényre való egy belépésre vásárolta meg.
 2. Az UI köteles a Megrendelőnek a Rendező által szervezett Rendezvény kezdetét megelőzően átadni a Belépőt, miközben a Megrendelő ehhez szükséges segítséget nyújtani. Az UI a Megrendelőnek postán, e-mailben, futárral vagy személyesen (az UI értékesítési helyén, vagy a Rendezvény helyszínén az UI lehetőségei és megfontolása alapján). A Megrendelőnek nem jogosult megválasztani a Belépő kivitelezésének és átadásának módját és formáját. Ezt a Rendező és az UI határozzák meg.
 3. Az UI nem felel az alábbiakért:
  • a) a megrendelt Belépők késedelmes leszállítása, amelyet a posta, illetve az expressz küldeményszolgálat vagy bármilyen egyéb a Belépők szállítását biztosító jogi személy okozott, amennyiben ezeket az UI időben rendelkezésre bocsátotta a szállításhoz;
  • b) a megrendelt Belépők késedelmes kézbesítése, amit a Belépő Megrendelője okozott, aki nem tartja be a posta kézbesítési feltételeit, illetve aki nem vette át időben a Belépőit;
  • c) a Belépők leszállításának elmaradása, amelyet az okozott, hogy a Belépő Megrendelője hiányos, nem aktuális vagy egyéb módon helytelen postai vagy e-mail címet adott meg;
  • d) a Belépők leszállításának sikertelensége amiatt, hogy nem kerültek átvételre az UI, illetve a rendezvény helyszínén, amennyiben a Megrendelőt időben figyelmeztették e-mailben, telefonon vagy egyéb alkalmas módon az átadás helyéről és időpontjáról;
  • e) a Belépők fel nem használása a Rendezvényre vagy Társasutazásra.
 4. A Beszerző kötelezi magát, hogy különböző számú Megrendelőnek biztosít Belépőket az alábbi módon:
  • a) önálló Belépő megrendelés esetén – a Belépő elhelyezése pontosan a kiválasztott kategória (nem szektor) szerint az UI weboldalán található térképről, a Belépő vagy Társasutazás megrendelésekor,
  • b) 2 Belépő megrendelése esetén – a Belépők párosával történő elhelyezkedése egymás mellett (ez alatt az adott stadionnal megfelelően értendő az egymás fölötti, egymás melletti átlósan, vagy minden második helyen való páros ülés is) pontosan a kiválasztott kategóriának (nem szektornak) megfelelően, az UI weboldalán található térképről, a Belépő vagy Társasutazás megrendelésekor
  • c) 3 vagy nagyobb páratlan számú Belépő megrendelése esetén – a párosával vagy egymás mellet különálló párokban (esetleg egymás feletti, egymással átlósan vagy minden második helyen elhelyezkedő párokban) való elhelyezés + 1 single Belépő (a lehetőség és hozzáférhetőség szerint, a d) pont szerint, a lehető legközelebb az eredeti párhoz) pontosan a kiválasztott kategóriának (nem szektornak) megfelelően, az UI weboldalán található térképről, a Belépő vagy Társasutazás megrendelésekor,
  • d) 4 és nagyobb páros számú Belépő megrendelése esetén – különálló páronkénti elhelyezés. amelynél mindegyik páros egymás mellett helyezkedik el (ez alatt értendő az adott stadion szerint az egymás feletti, egymással átlósan, vagy minden második helyen való ülés is). A Párosok lehetőség és elérhetőség szerint a lehető legközelebb lesznek egymáshoz, pontosan a kiválasztott kategória (nem szektor) szerint az UI weboldalán található térképről, a Belépő vagy Társasutazás megrendelésekor,
  • e) A csoportok ülésre vonatkozó kifejezett kérés esetén, ezt az igényt közölni kell az UI-val, hogy ellenőrizni lehessen a csoportos ülés elérhetőségét és meghatározni az ilyen megrendelés felárát (például egy hármas csoport egymás mellett, vagy négyes csoport egymás mellett, figyelembe véve az a)-tól d)-ig terjedő pontokban meghatározottakat),

– szemléletes megjelenítés páros ülés esetében:

 1. A Beszerző fenntartja magának a jogot a megrendelt Belépő kategóriájának megváltoztatásához, az alacsonyabb kategória esetében az árkülönbözet automatikus megtérítése mellett. A Beszerző nem a Rendezvény Szervezője és nem vállal semmilyen felelősséget a Rendezvény lefolyásáért és szervezéséért. A Beszerző nem a Rendezvény Szervezője és semmilyen módon nem kezeskedik a Rendezvény időpontjának változásáért, annak megvalósításáért vagy szervezéséért. A Belépők Megrendelője tudomásul veszi, hogy a Belépők megvásárlását követően annak a Rendezvénynek, amelyre a Belépő szól, az időpontja vagy szervezése megváltozhat, vagy azt lemondhatják.  A Beszerző a Rendezvény időpontjának, szervezésének megváltozását, illetveannak lemondását a Megrendelővel e-mailben, a weboldalon vagy egyéb alkalmas módon közli, legkésőbb 7 naptári nappal a Rendezvény napja előtt.
 1. Abban az esetben, ha a Belépő „Szezonális belépőjegy“, klubkártya, a fenti 1 d) pont szerinti formájában kerül kiadásra, a Megrendelő köteles a Belépőjegyet közvetlenül a Rendezvénybefejezését követően sértetlenül visszaszolgáltatni az UI képviselőjének. Ha a Megrendelő nem szolgáltatja vissza az UI-nak a Bérletet, köteles az UI-nak kötbért fizetni, amelynek összege a Belépőjegy árának 200 %, ami megfelel az új Szezonális belépőjegy kiadási költségeinek és az UI ezzel kapcsolatosan keletkezett költségeinek.
 2. A Belépőjegy, beleértve az elektronikus Belépő egyes fajtáit, megvásárlásakor a Beszerzővel kötött szerződéstől nem lehet elállni, és visszakövetelni a Belépő árát, mivel a 102/2014 Z.z sz., a fogyasztónak az áruvásárlás vagy szolgáltatásnyújtás esetében történő védelméről szóló törvény 7. § 6 bek.,k) pontja rendelkezésének értelmében, amely a távúton vagy az eladó telephelyén kívül megkötött szerződésekre vonatkozik, a fogyasztó nem léphet vissza olyan szerződéstől , amelynek a tárgya a szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása, és amely szerint az eladó kötelezi magát , hogy ezeket a szolgáltatásokat a megállapodás szerinti időpontban vagy határidőn belül fogja nyújtani, miközben a Rendezvényre szóló Belépőjegy megvásárlására vonatkozó szerződés olyan szerződés, amely alapján az eladó, vagyis a Beszerző kötelezi magát arra, hogy a Megrendelőnek a szabadidős szolgáltatásra, vagyis Rendezvényre szóló Belépőjegyeket a megállapodás szerinti időpontban, illetve a Rendezvény megrendezésének időtartama alatt biztosítja.

IV.   A Megrendelő jogai és kötelességei

 1. A Megrendelő jogaihoz tartozik főként:
  • a) a Társasutazás szerződésben megállapított és kifizetett szolgáltatásainak rendes biztosításához való jog,
  • b) arra vonatkozó jog, hogy az UI rendelkezésre bocsássa a Társasutazás szerződésben megállapított és kifizetett szolgáltatásaival kapcsolatos információkat,
  • c) a szerződéstől való visszalépéshez való jog, a jelen Általános Üzleti Feltételek 8 cikkelye szerint, a szolgáltatások igénybevételének megkezdése előtt, a sztornóilleték, azaz a lelépési díj megtérítésének feltétele mellett, amelynek összege megegyezik a Társasutazás árával,
  • d) a hiányosságokra vonatkozó reklamációra és egyúttal az reklamáció megfelelő elintézésére való jog a jelen ÁÜF 7 cikkelye szerint,
  • e) azoknak a személyes adatoknak az illetéktelen személyekkel szembeni védelméhez való jog, amelyeket a Megrendelő a Szerződésben és egyéb az UI-nak átadott dokumentumokban feltüntetett; minden a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos folyamatot folyamatosan elemzünk és biztosítjuk azok az általános adatvédelmi rendeletnek (GDPR) való megfelelőségét – Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK (a személyes adatok védelméről szóló általános) rendelet hatályon kívül helyezéséről, amely az EU minden tagállamára vonatkozik, valamint a 18/2018 Z. z. sz., a személyes adatok védelméről szóló módosított törvénynek való megfelelést,
  • f) az arra vonatkozó jog, hogy az UI-nakírásban, a Társasutazás megkezdése előtt írásban bejelentse, hogy helyette a tájékoztatásban feltüntetett más személy vesz részt az utazáson. Azonban ezt a jogot a Megrendelő csak a Társasutazás megkezdésének napját megelőző 5 napon belül érvényesítheti, és csak azzal a feltétellel, ha azt a szolgáltató, aki egy harmadik személy (a Rendezvény szervezője, légi szállító stb.) lehetővé teszi. Ennek a határidőnek a leteltével a Megrendelő elveszíti ezt a jogát. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell ennek az új megrendelőnek asaját kezűleg aláírt írásos nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy egyetért a Megkötött Szerződéssel és a jelen Általános Üzleti Feltételekkel és teljesíti a Társasutazáson való részvétele összes megállapodás szerinti feltételét. Az értesítés kézbesítésének napjával, a benne feltüntetett személy Megrendelővé válik, aki az eredeti megrendelő jogaiba és kötelességeibe lép, miközben az eredeti és az új megrendelő közösen és egyetemesen felelnek a Társasutazás árának kifizetéséért, valamint UI az ezzel a változással kapcsolatban keletkezett költségeinek a megtérítéséért. Az új megrendelő nem jogosult az akciók, kedvezmények és biztosítások figyelembevételére, amelyek kizárólag az eredeti megrendelő személyére vagy a különleges akciók feltételeire vonatkoztak (hűségkedvezmények, earlybooking stb.) Az UI jogosult minden költség megtérítésére, amelyek neki a Megrendelő változásával kapcsolatban keletkeznek, főként a repülőjegy megváltoztatásának költsége.
 2. A Megrendelő kötelességeihez tartozik főként:
  • a) biztosítani az utazási irodának a megfelelő szükséges együttműködést a szolgáltatások rendes biztosításához, főként a Szerződésben megkövetelt adatok valós és teljes feltüntetésével, beleértve ezen adatok bármilyen megváltoztatását, és benyújtani az UI követelményeinek megfelelő szükséges további okiratokat,
  • b) kifizetni a Társasutazásárát a jelen ÁÜF 2 cikkének megfelelően és az UI felszólítására ezt a megfelelő okirattal igazolni,
  • c) felesleges késedelem nélkül és az UI által meghatározott határidőn belülértesíteni az UI-t a feltételek esetleges megváltozásával és a megállapodásban szereplő szolgáltatások tartalmával kapcsolatos álláspontjáról,
  • d) átvenni az UI-tól a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges okiratokat (pld. a Rendezvényre szóló Belépőjegyeket) és ezeket a Társasutazás megkezdése előtt rendesen ellenőrizni,
  • e) a 18-nél fiatalabb személyek esetében biztosítani a nagykorú Megrendelő általi kíséretet és felügyeletet a Társasutazás időtartama alatt, gondoskodni azoknak a személyeknek a kíséretéről és felügyeletéről, akiknek az egészségi állapota ezt megkívánja,
  • f) követni az UI, a Képviselő vagy egyéb az UI iroda által kijelölt képviselő utasításait és betartani a Társasutazás megállapodás szerinti programját,
  • g) ügyelni a szolgáltatókkal szembeni esetleges követelések időben és rendben történő érvényesítésére, a jelen ÁÜF 6 cikkelye szerint,
  • h) úgy eljárni, hogy ne kerüljön sor a Társasutazás egyéb megrendelőinek, a szolgáltatók vagy az UI kárára történő egészség- vagy vagyonkárosodásra,
  • i) tartózkodni az olyan cselekménytől vagy viselkedéstől, amely veszélyeztetheti, károsíthatja vagy korlátozhatja a Társasutazás egyéb megrendelőit,
  • j) megtéríteni az esetleges kárt, amelyet a közlekedési eszközben, szálláshelyben vagy egyéb létesítményben okozott, ahol a Szerződés szerinti szolgáltatásokat igénybe vette,
  • k) megtéríteni minden olyan költséget és kárt, amelyek az ő társasutazásból való kizárása következtében keletkeztek, abban az esetben, ha tevékenységével veszélyeztette vagy zavarta a Társasutazás lefolyását vagy programját, vagy súlyos törvénysértést követett el, kárt okozott mások tulajdonában és megsértett a Társasutazás egyéb megrendelőinek, szolgáltatók vagy az UI jogait,
  • l) a meghatározott időpontban megjelenni a megjelölt helyen felkészülve a szolgáltatások igénybevételére a megállapodás szerinti terjedelemben; amennyiben a Megrendelő a saját hibájából késik a megállapodásban szereplő szolgáltatások igénybevételének megkezdésével, a Megrendelő köteles saját költségére és felelősségére a megállapodás szerinti szolgáltatások menetrendjének megfelelő helyre, a Társasutazás programja szerint,
  • m) magánál tartani minden érvényes okmányt, amely a meglátogatott országba való belépéshez szükséges főleg az úti okmányokat, vízumokat és oltási igazolványt (amennyiben szükséges), az utazási biztosításról szóló okiratot, ha a Megrendelő biztosította magát; ezeket az okiratokat a Megrendelő köteles maga beszerezni. Abban az esetben, ha a Megrendelő bármilyen a jelen pontban feltüntetett okból nem vesz részt a Rendezvényen, illetve Társasutazáson, az UI a Megrendelővel szemben sztornóilleték-követeléssel lép fel, amelynek összege a Társasutazás árának 100 %-a,
  • n) teljesíteni az országba való belépés, az ott tartózkodás és a Rendezvényre való belépés egyedi feltételeit. A Megrendelő köteles a saját költségére és felelősségére beszerezni főként a vízumot, biztosítást (amennyiben az UI nem gondoskodott erről), gondoskodni az oltásról és teljesíteni az egyéb, a meglátogatott országba való belépés szükséges feltételeket. Az UI ebben az esetben nem köteles az említett feltételekre figyelmeztetni a Megrendelőt. Amennyiben a Megrendelő bármilyen a jelen pontban feltüntetett okból nem vesz részt a Rendezvényen, illetve Társasutazáson, az UI a Megrendelővel szemben sztornóilleték-követeléssel lép fel, amelynek összege a Társasutazás árának 100 %-a,
  • o) a Társasutazás egész időtartama alatt betartani azoknak az államoknak a vám, útlevél, közlekedési, biztonsági, egészségügyi, higiéniai és egyéb jogszabályait, amelyekbe utazik, valamint az UI Képviselőjének utasításait,
  • p) amennyiben a Megrendelő sztornózza a Társasutazáson való részvételét, a Megrendelőnek a Társasutazás sztornózásának elismerését megelőzően meg kell térítenie a Társasutazás árának 100 %-át.
 3. A Megrendelő- jogi személy- és a Társasutazást több személy számára megrendelő Megrendelő kötelességei közé tartozik továbbá:
  • a) megbízni egy jogi képviselőt, akivel az UI kommunikálni fog, és aki tájékoztatja a résztvevőit ezekről az Általános Üzleti Feltételekről,
  • b) gondoskodni arról, hogy minden résztvevő teljesítse az előző 2 pont szerinti alapvető kötelességeit, amelyek az ő személyes együttműködésüket igénylik és ezek viselői csak az egyes résztvevők lehetnek,
  • c) előre, a meghatározott határidőig leadni az UI-nak a résztvevők névsorát és az összes szükséges követelménynek megfelelően, a 18 évnél fiatalabb gyerekek esetében feltüntetni a teljes születési dátumot és az felügyeletükért és kíséretükért felelős személyeket,
  • d) Amennyiben a Megrendelő – jogi személy- által megrendelt Társasutazás bármelyik résztvevője a Társasutazási időtartama alatt bármilyen okból nem megfelelő eljárásával vagy cselekedetével az UI-t, mint a társasutazás szervezőjét, annak helyetteseit, szerződéses partnereit vagy a társasutazás egyéb megrendelőt (durva,kulturálatlan vagy hangos viselkedésével, túlzott alkohol, kábítószer fogyasztással, stb.) korlátozza, megsérti az UI utasításait, zavarja az utazás időbeli menetét, vagy idegen tulajdonban kárt okoz, az ilyen viselkedés a Szerződési feltételek súlyos megsértésének és egyben a társasutazás többi résztvevőinek megkárosításának minősül és az UI képviselője jogosult vele szemben következményeket levonni, ami a társasutazás folyamén a továbbiszolgáltatások megvonását, akár a szállításból vagy esetleg az egész utazásból való kizárást jelenti. Amennyiben a Megrendelő, mint jogi személy által megrendelt Társasutazás bármelyik résztvevőjének Társasutazásból való kizárására sor kerül, az UI jogosult egyoldalúan felmondani a Szerződést a Megrendelő kizárt résztvevőjének bármilyen kárpótlásra való jogosultsága nélkül a ki nem használt szolgáltatásokért, abban a terjedelemben, amelyben az illető résztvevő által az említett okból a szolgáltatások nem kerültek igénybevételre.
  • e) Amennyiben a Megrendelő (vagy a Társasutazás résztvevői) a megállapodásszerinti mértékűszolgáltatásokigénybevételére meghatározotthelyre alkalmatlan (alkoholos, kábítószeres, vagy egyéb függőséget okozó anyag által befolyásolt) állapotban érkeznek meg, meg lesz tőlük tagadva az autóbusz/repülőgép fedélzetére történő felszállás, a pénzvisszatérítés igénye nélkül,
  • f) A Társasutazást/Belépőjegyeket több résztvevő számára megrendelő Megrendelő felel a kiszámlázott összeg 100%-ának megtérítéséért, mégpedig a Társasutazás többi résztvevőjére eső részekért is.

V. Az UI jogai és kötelességei

 1.  Az UI köteles:
  • a) csődbiztosítást kötni a társasutazásra,
  • b) a Szerződés megkötését megelőzően tájékoztatni a Megrendelőt azokról a tényekről, amelyeke ismeretesek előtte, és amelyek hatással vannak az érdeklődőnek a Társasutazás megvásárlásával kapcsolatos döntésére,
  • c) ha azokról nem tájékoztatta közvetlenül a Megrendelőt Szerződés megkötésekor, legkésőbb 7 nappal a Társasutazás megkezdése előtt, akkor köteles őt részletesen írásban tájékoztatni minden olyan tényről, amelyről tudomása van, ezeknek a Megrendelő Szerződésben feltüntetett elektronikus vagy postai címére, vagy egyéb, az UI-val történő megállapodás szerinti módon való elküldéssel; ezeket a részletes információkat csak egy Megrendelőnek bocsátják a rendelkezésére,
 2. az UI nem köteles visszatéríteni a társasutazás árát, ha a Megrendelő nem vett részt a Társasutazáson, olyan okból, amelyért az UI nem felel, pld. a Szerződésben hibásan feltüntetett adatok miatt, amennyiben a meghatározott időpontban nem jelent meg a reptéren vagy az útlevél- és vámügyi, deviza és egyéb szabályok megsértése miatt visszaküldték a vámszabad területről,
 3. az UI a Társasutazás időtartama alatt nem köteles a Megrendelőnek a Társasutazás írásban előre visszaigazolt és kifizetett szolgáltatásain felül teljesítést és szolgáltatásokat nyújtani,
 4. az UI köteles a Megrendelőnek a Szerződéssel átadni az UI csődbiztosítására, valamint a Megrendelő komplex biztosítására vonatkozó dokumentumokat (csak abban az esetben, ha az az UI által került megkötésre).

VI. A megállapodás szerinti szolgáltatások változásai

 1. Ha az UI a Társasutazás megkezdése előtt kénytelen megváltoztatni a Szerződése valamely lényeges feltételét, javasolja a Megrendelőnek a Szerződés módosítását. Nem minősül a Szerződés módosításának, amelyhez a jelen pont szerint szükség van a Megrendelő beleegyezéséhez, a II cikkely szerinti eljárás, amely szerint, az ott feltüntetett okokból az UI jogosult egyoldalúan megváltoztatnia a Társasutazás árát. Amennyiben a javasolt szerződés módosítás egyúttal a társasutazás árának változását is eredményezi a II cikkben feltüntetetteken kívüli okokból, a javaslatban fel kell tüntetni az új árat. jelen cikk 2 pontjában feltüntetett eset kivételével a Megrendelőnek joga van eldönteni, hogy egyetért e a módosítással, vagy eláll a Szerződéstől a sztornóilleték megfizetése nélkül. Ezt a döntését írásban kell közölnie az UI-val az UI által a szerződésmódosítási javaslatban feltüntetett határidőn belül. Abban az esetben, ha a Megrendelő az adott határidőn belül nem kézbesíti az UI-nak írásban a szerződéstől való visszalépését, a módosításokkal való egyetértés vélelme áll fenn.
 2. Abban az esetben, ha a Társasutazásmegkezdése előtt vagy annak megkezdése után bármikor a Szerződés lényeges feltételének módosítására kerül sor az UI részéről, annak hibáján kívül, főként, egyebeken kívül, ha a Rendező módosítja a Rendezvény időpontját, lemondja a Rendezvényt, a légitársaság módosítja a járat időpontját, az UI nem köteles a Megrendelőnek a szállításba, szállásba, biztosításba már befektetett költségeket és egyéb költségeket. Ebben az esetben a Szerződő felek kötelesek tárgyalni a közös megegyezésről és így közösen jóhiszeműen minimalizálni további szükséges költségek keletkezését.
 3. Amennyiben a Társasutazás megkezdésétkövetően az UI a Megrendelőnek nem biztosítja rendesen és időben a szolgáltatásokat vagy azok jelentős részét, vagy megállapítja, hogy azokat nem képes számára biztosítani, annak ellenére, hogy erre a Szerződés kötelezi, köteles haladéktalanul olyan intézkedéseket hozni, hogy a Társasutazás folytatódhasson.
 4. Az UI jogosult a program és a nyújtott szolgáltatások operatív módosítását végrehajtani. Az utazás során, amennyiben rendkívüli okokbólnem lehetséges az eredetileg kölcsönösen elfogadott program és szolgáltatások biztosítása. Ezekben az esetekben az UI köteles:
  • a) pót programot és szolgáltatásokat nyújtani, olyan terjedelemben és minőségben, amely a leginkább összehasonlítható és jellegében megfelel az eredetileg tervezett szolgáltatásoknak, miközben a legalább azonos színvonalon nyújtottszolgáltatások esetében a Megrendelő minden további követelése kizárt, vagy
  • b) visszafizetni a Megrendelőnek a nem nyújtott, ill. a pótszolgáltatásokkal nem kompenzált szolgáltatások kifizetett árát (az UI nem köteles megtéríteni egyéb, Megrendelőnek a Társasutazással, vagy Rendezvénnyel kapcsolatban keletkezett költségeket, főként az utazási és szállásköltségeket a Rendezvénylemondása vagy megváltoztatása esetében), vagy
  • c) a Megrendelőnek kedvezményt nyújtani azoknak a kifizetett szolgáltatásokra, amelyek érét a Társasutazás ára magába foglalta, és amelyek nem teljes mértékben kerültek szolgáltatásra, vagy amelyekért nem nyújtottak pótszolgáltatásokat.
 5. A Beszerző nem kezeskedik a Társasutazás időpontjának a módosításáért. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szerződés megkötését követően a Rendezvény Rendezőjének, vagy a légitársaság döntése alapján változhat a Társasutazás időpontja vagy annak szervezése. Ebben az esetben az UI dönt a következő eljárásról és tájékoztatja erről a Megrendelőt legkésőbb 10 munkanapon belül attól a naptól számítva, amikor a Megrendelőt tájékoztatta a Társasutazás időpontjának módosításáról. A Megrendelő nem jogosult a pénz visszatérítésére, ha a Társasutazás időpontja az UI-tól független okból változik.
 6. Amennyiben a szálláshely túlfoglalására (overbooking) kerül sor, az UI köteles a Megrendelőnek legalább azonos vagy magasabb kategóriájú és hasonló környéken található alternatív szállást biztosítani. A pótszállás biztosítása csak a tartózkodás egy részére nyújtható.
 7. Abban az esetben, ha az adott légitársaság szállítási kapacitásának túlfoglalására (overbooking) kerül sor a Szerződésben feltüntetett járat esetében, az UI köteles ésszerű erőfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy a Megrendelő számára alternatív szállítást biztosítson, azonban az UI nem garantálja a Rendezvény helyszínére közlekedő megfelelő járatok elérhetőségét.
 8. Az UI jogosult a Megrendelővel kötött Szerződésben megállapított szolgáltatásokon felüli szolgáltatások pénzbeli megtérítésére, amelyek biztosítására a Társasutazás időtartama alatt akár a Megrendelő hallgatólagos beleegyezésével került sor.
 9. Az UI fenntartja magának a jogot, hogy azonnal és bármikor lemondja a Társasutazást olyan események következtében, amelyeket nem lehet megakadályozni minden erőfeszítés ellenére sem, vagy nem szokványos és előre nem látható körülmények következtében (vis major) és amelyek lehetetlenné teszik, vagy alapvető módon akadályozzák a Társasutazás megvalósítását vagy befejezését, a Megrendelő biztonságát stb.
 10. az UI fenntartja magának a jogot a tárgybeli és időbeli program módosítására vis major, az állami hatóságok döntésének, vagy olyan rendkívüli események következtében, amelyeket a legnagyobb erőfeszítések ellenére sem sikerült megakadályozni.

VII.  Reklamációs eljárás és kárfelelősség

 1. Abban az esetben, ha a nyújtott szolgáltatások terjedelme vagy minősége objektív módon alacsonyabb, mint az eredetileg kölcsönösen elfogadott színvonal, a Megrendelő jogosult a hibás módon nyújtott szolgáltatás eltávolítására és a reklamációra.
 2. A Megrendelő köteles megelőzni a károk keletkezését és ebből a célból haladéktalanul, legalább szóban érvényesíteni a nem megfelelő módon nyújtott szolgáltatás eltávolítására vonatkozó igényét, közvetlenül a helyszínen, a szolgáltatónál, vagy a Képviselőnél, vagy az UI egyéb megbízott képviselőjénél, olyan módon, hogy az UI orvosolhassa ezt a Társasutazás során, amennyiben ezt a nyújtott szolgáltatás jellege lehetővé teszi. A Megrendelő köteles az UI-val maximálisan együttműködni a hiányosságok lehető leghatékonyabb eltávolítása érdekében, és hogy megakadályozzák bármilyen kár keletkezését, vagy ezek mértékét csökkentsék. A Megrendelő nem jogosult kedvezményre vagy az ár visszatérítésére, ha nem figyelmeztetett a nyújtott szolgáltatás hibájára, amelyet a Társasutazás folyamén a Képviselő, illetve a szolgáltatást nyújtó alvállalkozónál meg lehetett volna szüntetni.
 3. A nem megfelelően nyújtott szolgáltatás eltávolítására vonatkozó igény érvényesítéséről egy írásos jegyzéket kell készíteni az UI képviselőjével közösen. Az írásos jegyzéket a Megrendelő a reklamáció érvényesítésékor nyújtja be.
 4. A Megrendelőnek a reklamációs igényeit haladéktalanul, közvetlenül a helyszínen a szolgáltatónál vagy a Képviselőnél, vagy az UI egyéb megbízott képviselőjénél kell érvényesítenie úgy, hogy az UI annak orvoslását az utazás során végrehajthassa, ha ezt a nyújtott szolgáltatás jellege lehetővé teszi, legkésőbb azonban a társasutazás végétől számított 3 hónapon belül, vagy abban az esetben, ha a társasutazás nem valósult meg, attól a naptól számítva, amikor a Szerződés szerint a társasutazásnak véget kellett volna érnie, egyébként a reklamációra vonatkozó jog elévül. Jogainak írásbeli érvényesítéséhez a Megrendelő bemutatja a jelen cikk 3. pontjában említett jegyzéket.
 5. Minden a jelen ÁÜF szerint benyújtott reklamációra az UI a kivizsgálást követően köteles írásban válaszolni legkésőbb az írásos reklamáció kézbesítésétől számított 30 napon belül.
 6. Az UI mentesül azokért a károkért viselt felelősség alól, amelyeket a szolgáltatás nyújtásakor viselt kötelességeinek megszegése vagy a Szerződéstől való visszalépés okozott, ha a kárt nem az UI vagy annak szerződéses partnerei okozták, hanem a kárt a Megrendelő vagy egy a szolgáltatással kapcsolatban nem álló harmadik személy, vagy egy olyan esemény okozta, amelyet a legnagyobb erőfeszítések ellenére sem sikerült megakadályozni, illetve az szokatlan és előre nem látható körülmények következtében keletkezett.
 7. Az UI nem vállal felelősséget azoknak a szolgáltatásoknak a színvonaláért, amelyeket a Megrendelő maga rendel meg harmadik személyektől, sem a Rendezvény helyszínénekszínvonaláért (ezért a Rendező felel). Minden kártérítést, valamint minden egyéb a légi szállítással kapcsolatos igényt, amely a nyújtott szolgáltatások részét képezi (a poggyász, elvesztése, sérülése, megkésett kézbesítése, a repülőgép késése, a repülőjárat időpontjának változása stb.) a légiközlekedésre érvényes vonatkozó előírások szabályoznak.
 8. Az UI nem vállal felelősséget a poggyász elvesztéséért, késéséért, sérüléséért vagy megsemmisüléséért és a kár megtérítését (kártérítés) a Megrendelő köteles az adott közlekedésfajta megfelelő szolgáltatójánál érvényesíteni a vonatkozó szabályok szerint. A poggyász esetleges elvesztését vagy sérülését a Megrendelő köteles bejelenteni a tranzitcsarnokban található reptéri reklamációs osztályon, ahol alá kell írnia a P.I.R protokollt, amely a Megrendelő kártérítési igényének az érvényesítéséhez szükséges, ellenkező esetben a Megrendelőnek a keletkezett kár megtérítésére vonatkozó igénye harmadik személlyel szemben is elévül.
 9. Minden Megrendelő személyesen felel az Szlovák Köztársaság útlevél- és vámügyi, deviza, tranzit, egészségügyi, közlekedési és egyéb szabályainak, valamint azon ország szabályainak, törvényeinek és szokásainak a betartásáért, amelybe utazik, illetve amelyen átutazik. Az UI nem vállal felelősséget az esetleges problémákért, amelyek a vízumkiadás megtagadásából, vagy a Megrendelő bármilyen hibás vagy gondatlan eljárásaiból következnek.

VIII.  A szerződéstől való visszalépés, a társasutazás lemondása

 1. Az UI a Társasutazás megkezdése előtt a szerződéstől csak a Társasutazás lemondásának vagy a Megrendelő szerződéses kötelezettségeinek megsértése okán állhat el.
 2. Az UI jogosult bármikor lemondani a Társasutazást, konkrét indoklás nélkül is. Az UI főleg akkor mondja le a Társasutazást, ha a résztvevő száma nem érné el a minimális létszámot (a résztvevő minimális számának kikötése). A résztvevők minimális száma egyedileg kerül meghatározásra minden a Szerződésben szereplő társasutazásra és/vagy a társasutazás írásos ajánlatában és/vagy az UI weboldalán, ahol a Társasutazásra vonatkozó ajánlat található. A jelentkezők kisebb létszáma esetében az UI jogosult lemondani a társasutazást, legkésőbb azonban 5 nappal a társasutazásmegkezdésének napja előtt, miközben erről köteles a Megrendelőnek értesítést küldeni legkésőbb 5 nappal a társasutazás vagy a szolgáltatások igénybevételének megkezdése előtt.
 3. Az UI akkor is lemondja a Társasutazást, ha annak megvalósulását előre nem látható rendkívüli körülmények (pld. háború, terrortámadás, felkelés, földrengés, egyéb természeti csapás, fertőző betegség terjedése, állami hatóságok döntése stb., illetve ha a megrendelők biztonsága, egészsége vagy élete egyéb módon lenne veszélyeztetve) nehezítenék vagy tennék lehetetlenné, amelyeket a Szerződés megkötésének idején nem lehetett előre látni, és amelyeket nem lehetett megakadályozni. A Megrendelő ebben az esetben jogosult az ár azon részének a visszatérítésére, amely nem az előre fizetendő költségek térítésére szolgál, mint amilyen például a légi közlekedés, szállásfoglalás, vagy a Rendezvényre való belépő.
 4. Amennyiben az UI a Társasutazást annak tervezett megkezdése előtt több mint 19 nappal mondja le, a Megrendelő nem jogosult semmilyen kártérítésre.
 5. A Megrendelő jogosultbármikor a szolgáltatások igénybevételének megkezdése előtt elállni a szerződéstől:
  • a) indoklás és a lelépési díj kifizetése nélkül, vagy
  • b) az UI szerződésből következő alapvető kötelezettségeinek megsértése miatt
  • c) amennyiben nem kerül sor új társasutazásról szóló szerződés megkötésére a jelen ÁÜF VI. cikkelyének 1 bekezdése alapján,
 6. A Szerződéstől való elállásról szóló értesítést a Megrendelő az UI székhelyének címére küldi, esetleg egyéb igazolható módon kézbesíti. A Szerződéstől való elállás jogi következményei az írásbeli értesítés kézbesítésének napján lépnek életbe. A Szerződéstől való elállás nincs hatással a kötbérre vonatkozó rendelkezésekre (a továbbiakban sztornóilleték) és ezek a rendelkezések jellegük okán tovább érvényesek a Szerződésről való elállást követően is.
 7. Amennyiben a Szerződés Megrendelő általi felmondásának oka az UI kötelezettségeinek bizonyított megszegése, az UI köteles legkésőbb 60 napon belül visszafizetni a Megrendelőnek az egész összeget, amelyek tőle a Társasutazás árának kifizetésesére kapott a felmondott Szerződés szerint, miközben a Megrendelő nem köteles az UI-nak a kötbért (sztornóilletékek) fizetni.
 8. Amennyiben a Megrendelő Szerződéstől való elállásának oka nem az UI alapvető, Szerződésben vagy törvényben meghatározott kötelezettségeinek bizonyított megszegése, vagy ha az UI a Szerződést a Megrendelő részéről történő kötelezettségszegés miatt mondja fel, a Megrendelő köteles az UI-nak kötbért (sztornóilleték) fizetni. A sztornóilleték összege a Társasutazás árának 100%-a.
 9. A sztornóilleték a megrendelt szolgáltatások árának 100%-a + az egy személyre eső biztosítás abban az esetben is, ha a Megrendelő nem jelenik meg a repülőgép indulásakor, lekési a járatot vagy kizárták a Társasutazásból. Ugyanez érvényes abban az esetben is, ha a Megrendelő a saját kötelezettségeinek a megszegése miatt nem kezdi,vagy nem tudja megkezdeni az utazást. A kötbér összegét meghaladó kártérítési igényt, amelyet az UI szenvedett az Ügyfélnek, vagy az UI-nak a Szerződéstől való elállása következtében, a kötbér megtérítése nem érinti.
 10. Abban az esetben, ha egy 2-személyes szobában elszállásolt 2 személy közül az egyik személy lemondja Társasutazáson való részvételt, a visszalépő személynek meg kell térítenie a keletkezett kárt az egyszemélyes szobáért fizetendő felár összegében, ez hasonlóan érvényes a szállás elfoglalására is, amelynek az ára fixen meghatározott számú személyre kalkulált. Amennyiben a Szerződésben feltüntetett egy illetve több személy mondja le a Társasutazáson való részvételt, a kártérítés összege a felmaradó személyek összetételétől, ill. a megrendelt szállás szolgáltatásoktól függ.
 11. Az UI-nak jogában áll beszámítani a sztornóilletéket, esetleg a saját kártérítési igényét + biztosítási díjat a letett előleg, vagy a TársasutazásMegrendelő, által kifizetett árának ellenében, illetve a Megrendelőnek a kifizetett ár tetszőleges részére vonatkozó visszatérítési igénye ellenében.
 12. A Megrendelőnek a Szerződésben szereplő társasutazás időpontjának vagy úticéljának/szálláshelyének megváltoztatására vonatkozó kérvénye nem mentesíti a Megrendelőt attól a kötelezettségtől, hogy a Szerződésben megrendelt Társasutazás lemondásáért sztornóilletéket fizessen, a szerződő felek egyéb írásos megállapodásának hiányában.

IX. Fizetésképtelenség esetére kötött biztosítás

 1. Az UI a 281/2001 Z.z. számú a társasutazásokról, az utazási irodák és ügynökségek vállalkozásának feltételeiről szóló érvényben levő törvény alapján köteles kötelező biztosítási szerződést kötni esetleges csődje esetére (fizetésképtelenség esetére kötött biztosítás). Az UI mint a biztosítási kötvény tulajdonosa biztosítási szerződést kötött a társasutazásra, esetleges csődje esetére az Union biztosítóval. Ennek a Szerződésnek az alapján a Megrendelő, mint biztosított, akire a megkötött Szerződés vonatkozik, jogosult a biztosítási összegre azokban az esetekben, amikor az UI a saját fizetésképtelensége miatt:
  • a) nem biztosítja a Megrendelőnek a külföldi tartózkodás helyéről a SzlovákKöztársaságba való szállítást, amennyiben ez a Társasutazás részét képezi,
  • b) nem fizeti vissza a Megrendelőnek a társasutazás kifizetett előlegét vagy árát abban az esetben, ha a társasutazás nem valósult meg,
  • c) nem fizeti vissza a Megrendelőnek a társasutazás kifizetett ára és a részlegesen nyújtotttársasutazás ára közötti különbözetet abban az esetben, ha a társasutazás csak szolgáltatása csak részben történt meg.
 2. Az általánosan kötelező érvényűjogszabályok által meghatározottkötelezettségeken kívül a Megrendelő, mint biztosított köteles főként:
  • a) legkésőbb a káresemény keletkezésétől számított 6 hónapon belül írásban értesíteni erről a tényről a biztosítót; az írásos forma nem követelmény a 9. cikk, 1. bek. a) pontja esetében,
  • b) megadni a biztosítónak a kellő együttműködést annak megállapítására mekkora kártérítési összegre jogosultak, főleg bemutatni a biztosítónak a Szerződést és a további dokumentumokat, amelyek döntő fontosságúak a biztosított kártérítésre való jogosultságának és a biztosítási összeg megállapítása szempontjából, valamint lehetővé tenni biztosítónak az ezzel kapcsolatos vizsgálat lefolytatását;
  • c) biztosítani a mással szembeni kártérítéshez való jogot, vagy hasonló jogot.
 3. Ha a Megrendelő, mint biztosított megszegi a fent említett kötelességeit, a biztosító jogosult csökkenteni a biztosítási összeget aszerint, milyen hatással volt ez a kötelezettségszegés a biztosító teljesítési kötelezettségének mértékére.
 4. Az UI a Szerződéssel együtt átadja a Megrendelőnek azt a dokumentumot, amely a megkötött utazás-biztosítás adatait tartalmazza a biztosító adatainak megjelölésével, a társasutazás biztosítási feltételeivel és a káresemény bejelentésének módjával.
 5. Az utazási iroda fizetésképtelenség esetére kötött kötelező szerződéses társasutazás-biztosítás részletes Általános Biztosítási Feltételei kikérhetők az UI-tól.

X.  Záró rendelkezések

 1. Ezek az Általános Üzleti Feltételek az UI által szervezett társasutazások résztvevőire vonatkoznak és a szerződés szerves részét képezik. Ezek az általános üzleti feltételek 2018. 07. 01- től érvényesek.
 2. A Szerződést a 40/1964 Zb. sz. módosított Polgári Törvénykönyv, a 281/2001 Z.z. számú, társasutazásokról, az utazási irodák és ügynökségek vállalkozásának feltételeiről szóló érvényben levő törvény, a 250/2007 Z. z. fogyasztóvédelmi törvény vonatkozó rendelkezései vonatkoznak; a 102/2014 Z.z sz., a fogyasztónak a távúton vagy az eladó telephelyén kívül megkötött szerződések alapján történő áruvásárlás vagy szolgáltatásnyújtás esetében történő védelméről szóló törvény rendelkezései a Társasutazásról szóló szerződésre nem alkalmazandók (a 102/2014 Z.z. sz. törvény 1.§, 3. bek., a) pontja).
 3. A szerződő felek megállapodtak abban, hogy a Szerződést módosítani vagy felmondani csak a társasutazásról szóló szerződés megkötésére meghatározott módon, azaz írásban vagy egyéb alkalmas formában lehetséges. A szerződés módosításának vagy felmondásának írásos vagy egyéb alkalmas formájának minősül az is, ha a jogügyletet táviratilag, telefax vagy elektronikus eszközök (pld, elektronikus posta) segítségével hajtják végre, amelyek lehetővé teszik a jogügylet tartalmának rögzítését és a jogügyletet végző személy azonosítását.
 4. Az UI jogosult az iratok tartalmát a Megrendelővel telefonon, esetleg elektronikus posta segítségével közölni, majd ezt követően neki az iratot a 3. pont szerinti módon kézbesíteni. Ebben az esetben az iratok már az iratok tartalmának a Megrendelővel telefonon történő közlésének pillanatéban, illetve az elektronikus posta elküldésének pillanatában.
 5. A Megrendelő a Társasutazás beszerzésére vonatkozó Szerződés vagy a kézbesített egyéni írásos megrendelés sajátkezű aláírásával igazolja:
  • a) hogy átvette és teljes terjedelmében megismerkedett az ajánlat-katalógussal és esetleg az UI-nak az egyedi, társasutazást részletező ajánlatát,
  • b) hogy ismeri ezeket az Általános Üzleti Feltételeket és ezekkel egyetért,
  • c) hogy megértett minden benne foglalt tényt és feltételt, és ezeket elfogadja és betartja,
  • d) nincs tudomása semmilyen korlátozásról, amelyek akadályoznák a társasutazáson való rendes részvételben és felel a társasutazásra való saját időbeli és egészségügyi felkészültségéért és a konkrét Társasutazáson való részvétel deklarált feltételeinek teljesítéséért.
 6. A Megrendelő egyúttal igazolja és kijelenti, hogy minden általa ismert és a társasutazással kapcsolatos ténnyel (a fentiek értelmében) megismertetette a társasutazás többi, a Szerződésben feltüntetett megrendelőjét, esetleg egy egyéni írásbeli megrendelésben, és ezek írásbanfelhatalmazták őt arra, hogy őket bejelentse a Társasutazásra és beleegyezzen a szerződési feltételekkel.
 7. Az ÁÜF és a Szerződés egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége nincs hatással azok egyéb tartalmára.
 8. Az UI fenntartja magának a jogot arra, hogy aktualizálja és módosítsa a katalógusban vagy egyedi ajánlatban foglalt szolgáltatásokról, árakról és azutazási feltételekről szóló adatokat és információkat.
 9. Az UI nem felel a katalógusokban közzétett hirdetési oldalak és egyéb az UI által kiadott, vagy a web portálon közzétett és harmadik személyek által rendelkezésre bocsátott anyagok tartalmáért és egyúttal nem felel a harmadik személyek által kiadott prospektusokban közzétett adatok helyességéért sem, amelyeknek nem a kiadója és azok tartalmára nincsen hatással.
 10. Amennyiben a Társasutazás katalógusban megjelentetett feltételeinek meghatározása különbözik a Szerződéstől, a Szerződés élvez elsőbbséget.

 

Kelt Pozsonyban, 2019. 01. 01-én