Szerződési feltételek

Az Általános üzleti feltételek a Szlovák Köztársaságban hatályban lévő törvényekkel vannak összhangban.

A Premier Sport Tour, s. r. o., székhely: Na Revíne 29/C, 831 01 Bratislava, cégjegyzékszám: 46 219 455, a Pozsony I. Járásbíróságának cégjegyzékében, Sro szakasz, 73743/B sz. betét alatt bejegyzett utazási iroda (a továbbiakban „Premier Sport Tour, s. r. o.”) általános kereskedelmi feltételei szabályozzák a szerződő felek jogait és kötelezettségeit az idegenforgalmi szolgáltatások minden kombinációi, valamint a Premier Sport Tour, s. r. o. társaság által nyújtott és biztosított szolgáltatások keretein belül (a továbbiakban „ÁKF”) és a Premier Sport Tour, s. r. o. által írásban vagy más alkalmas formában megkötött szerződések elválaszthatatlan részét képezik, az alábbiakban meghatározottak szerint (a továbbiakban „Szerződés”).

A HOCKEY TOUR s. r. o., székhely: Na Revíne 29/C, Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 01, cégjegyzékszám: 51 244 004, a Pozsony I. Járásbíróságának cégjegyzékében, Sro szakasz, 124565 / B sz. betét alatt bejegyzett utazási iroda (a továbbiakban: „HOCKEY TOUR s. r. o.”) általános kereskedelmi feltételei szabályozzák a szerződő felek jogait és kötelezettségeit a Belépőjegyek értékesítésében, valamint a HOCKEY TOUR s.r.o. által nyújtott minden egyéb szolgáltatásban. (a továbbiakban: „ÁKF”), és a HOCKEY TOUR s. r. o. által írásban vagy más alkalmas formában megkötött szerződések elválaszthatatlan részét képezik, az alábbiakban B. Belépőjegyek részben meghatározottak szerint (a továbbiakban „Szerződés”).

A.        TÁRSASUTAZÁSOK   

I.      Fogalmak és meghatározások

 1. Az „Utas” egy teljes jogképességgel rendelkező természetes személy, aki a Premier Sport Tour, s.r.o. társasággal Társasutazásról szóló Szerződést köt írásos, vagy más megfelelő formában, és a jelen ÁKF-ben foglalt módon, valamint olyan személy, aki igénybe veszi az idegenforgalmi szolgáltatásokat a megkötött Társasutazásról szóló Szerződés alapján. Abban az esetben, ha az Utas részéről több személy szerepel, rájuk is az egyes számban kifejezett „Utas” megnevezés vonatkozik, és az Utas részéről megjelenő minden személynek a Társasutazásról szóló Szerződésből fakadó kötelezettségeit közösen és egymástól elválaszthatatlanul kell teljesítenie.
 2. A „Társasutazás” alatt ugyanazon útra megvásárolt legalább kétféle idegenforgalmi szolgáltatás kombinációja értendő, amellyel kapcsolatban a Premier Sport Tour, s.r.o. társaság vállalja, hogy azokat a Társasutazásról szóló Szerződés alapján az Utas számára a megállapodás szerinti ár ellenében beszerzi.
 3. „Küldött” az a személy, aki a Társasutazás folyamatáért felel a Premier Sport Tour, s. r. o. nevében. A Küldött nem nyújt idegenvezetői szolgáltatásokat, és nem köteles a Társasutazás helyén kísérni az Utasokat. Idegenvezetői szolgáltatások felár ellenében kérésre megrendelhetők, ha a kérelem a Premier Sport Tour, s. r. o. társaság számára legkésőbb a Társasutazás kezdete előtt 10 nappal kézbesítésre került és azt a Premier Sport Tour, s. r. o. társaság visszaigazolta. A Küldött elsősorban a Társasutazás logisztikáját köteles biztosítani (szállítás, transzfer, szállás, belépőjegyek Utasnak való átadása, amennyiben azokat a Társasutazás keretein belül megvették).
 4. A „Kérésre” kifejezés, amennyiben az bárhol a jelen ÁKF-ben, a Társasutazásról szóló Szerződésben, a Webportálon, az árajánlatban, az útmutatóban, a katalógusban vagy a Premier Sport Tour, s. r. o. társaság egyéb anyagaiban előfordul, azt jelenti, hogy az adott szolgáltatás nem képezi a Társasutazás részét, és nem tartalmazza azt a Társasutazás ára sem. Ilyen szolgáltatás nyújtható az Utasnak abban az esetben, ha ezt az Utas kéri, és elfogadja, akár hallgatólagosan is ezen szolgáltatás ellenértékét, és a Premier Sport Tour, s. r. o. társaság biztosítja azt.
 5. A „Társasutazásokról szóló törvény” alatt a Törvénytár 170/2018. sz., társasutazásokról, idegenforgalmi szolgáltatásegyüttesekről, és az idegenforgalom területén történő vállalkozás egyes feltételeiről szóló módosított törvény értendő.
 6. A „Társasutazásról szóló Szerződés” alatt a Premier Sport Tour, s. r. o. és az Utas közötti szerződés értendő, amennyiben az a Társasutazás beszerzését tartalmazza, és írásos, vagy más megfelelő formában köttetett meg.
 7. „Tartós hordozó” alatt olyan eszköz értendő, amely lehetővé teszi az Utasnak, vagy a Premier Sport Tour, s. r. o. utazási irodának olyan módon eltárolni a neki címzett információkat, hogy azokat a jövőben fel tudja használni ezen információk céljának megfelelő időre, és ami lehetővé teszi az elmentett információk sokszorosítását, elsősorban papíron, e-mail, SMS formájában, USB adathordozón, CD-n, DVD-n, memóriakártyán, vagy a számítógép merevlemezén.

II.   Társasutazásról szóló Szerződés és annak megkötése

 1. A Társasutazásról szóló Szerződés megkötésével – annak formájára való tekintet nélkül – a Premier Sport Tour, s. r. o. vállalja, hogy az Utas számára beszerzi az előzőleg felkínált Társasutazást, és az Utas vállalja, hogy a Társasutazás megállapodás szerinti ellenértékét kifizeti. Az Utasnak a Premier Sport Tour, s. r. o. részéről további, a felkínált Társasutazásban szereplő és az idegenforgalmi szolgáltatások keretein kívüli szolgáltatások is nyújthatók, ilyen esetben az Utas köteles kifizetni az ilyen utólag nyújtott szolgáltatások árát.
 2. A Társasutazásról szóló Szerződés vonatkozik minden benne szereplő személyre. A Társasutazásról szóló Szerződést egy kiskorú személy nevében annak törvényes képviselője írja alá, és amennyiben az nem tartozik a Társasutazás résztvevői közé, köteles a Társasutazás elindulásakor mellékelni a Társasutazáson részt vevő felnőttkorú személy írásos nyilatkozatát, hogy a kiskorú személyért teljes körű felelősséget vállal. Amennyiben belföldi személy rendel Társasutazást egy külföldi számára, köteles ezt a tényt írásban közölni már a Társasutazás megrendelése során.
 3. Amennyiben az Utas a Társasutazásról szóló Szerződést a Társasutazás más, a Társasutazásról szóló Szerződésben szereplő Utasai javára köti, a Szerződés aláírásával igazolja, hogy rendelkezik a többi Utas írásos meghatalmazásával, hogy nevükben járjon el, valamint kifejezett hozzájárulásukkal arra vonatkozóan, hogy megkösse a Társasutazásról szóló Szerződést és átadja személyes adatait a Premier Sport Tour, s. r. o. társaságnak. Továbbá az Utas az ilyen további Utasok nevében is vállalja a Premier Sport Tour, s. r. o. társasággal szembeni kötelezettségek teljesítését és egyúttal vállalja, hogy a Társasutazáson résztvevő további Utasoknak haladéktalanul átadja a Premier Sport Tour, s. r. o. által a Társasutazáson résztvevők számára kiadott információkat. A Társasutazások, vagy az idegenforgalmi szolgáltatások számára való tekintet nélkül, illetve azon személyek számára való tekintet nélkül, akik a Társasutazásról szóló Szerződés alapján igénybe veszik az idegenforgalmi szolgáltatásokat, az az Utas, aki elvégezte a megrendelést, és akivel a Premier Sport Tour, s. r. o. megkötötte a Társasutazásról szóló Szerződést a fenti feltételek alapján, köteles a Társasutazás teljes árát kifizetni. A Társasutazás árának kifizetését az Utas köteles a Premier Sport Tour, s. r. o. felszólítására bizonyítható módon igazolni.
 4. A Társasutazáson való részvétel jogát az Utas, és a Társasutazásról szóló Szerződésben feltüntetett további Utasok a Társasutazás megállapodás szerinti teljes árának megfizetésével és az idegenforgalmi szolgáltatások nyújtásához szükséges további feltételek teljesítésével szerzik meg. Az Utasnak a Társasutazáson való indulásához érvényes iratnak minősül az érvényes módon megkötött Társasutazásról szóló Szerződés, valamint a Társasutazás teljes árának kifizetéséről szóló bizonylat.
 5. A Társasutazásról szóló Szerződés „más megfelelő formában” való megkötésének minősül az alábbi műveletek bármelyike:
  • Társasutazás online rendszer megrendelője által történő megrendelése a sk, www.sportstour.sk, www.hokejtour.sk, www.focitour.hu, www.fotbaltour.cz, www.hokejtour.cz, www.fussballtour.at, www.fussballtour.ch, www.footballtour.org, www.fotbaltour.ro, www.fudbaltour.ba, www.fudbaltour.me, www.nogomettour.hrhonlapokon keresztül (a továbbiakban „Webportál“), ezt követően a megfelelő kínálat elküldése a Premier Sport Tour, s. r. o. részéről az Utasnak; és a kínálat jóváhagyása az Utas részéről (ezután rendszerint a Premier Sport Tour, s. r. o. egy igazolást küld és egy előlegszámlát e-mail formájában);
  • Társasutazás e-mail útján történő megrendelése az Utas részéről, ezt követően a megfelelő kínálat elküldése a Premier Sport Tour, s. r. o. részéről az Utasnak; és a kínálat jóváhagyása az Utas részéről (ezután rendszerint a Premier Sport Tour, s. r. o. egy igazolást küld és egy előlegszámlát e-mail formájában);
  • Társasutazás telefonos úton történő megrendelése az Utas részéről, ezt követően a megfelelő kínálat elküldése a Premier Sport Tour, s. r. o. részéről az Utasnak; és a kínálat jóváhagyása az Utas részéről (ezután rendszerint a Premier Sport Tour, s. r. o. egy igazolást küld és egy előlegszámlát e-mail formájában);
  • Társasutazás személyesen történő megrendelése az Utas részéről a Premier Sport Tour, s. r. o. értékesítési helyein, ezt követően a megfelelő kínálat elküldése a Premier Sport Tour, s. r. o. részéről az Utasnak; és a kínálat jóváhagyása az Utas részéről (ezután rendszerint az utazási iroda egy igazolást küld és egy előlegszámlát e-mail formájában);
 6.  Abban az esetben, ha az Utas nem fogadja el a Premier Sport Tour, s. r. o. társaság Társasutazásra vonatkozó ajánlatát egészében, hanem konkrét idegenforgalmi szolgáltatásokat választ ki, a Társasutazásról szóló Szerződés csak az Utas választásának a Premier Sport Tour, s. r. o. részéről történő visszaigazolásakor tekinthető megkötöttnek (a Premier Sport Tour, s. r. o. az Utasnak elküld egy igazolást és egy előlegszámlát e-mail formájában);
 7. A jelen ÁKF 2.5. és 2.6. sz. pontjaiban foglalt feltételektől függetlenül a Társasutazásról szóló Szerződés érvényesen és hatályosan megkötöttnek csak (a Premier Sport Tour, s. r. o. rendelkezése szerint) az előleg, illetve a teljes megállapodás szerinti ár befizetésekor tekintendő a Premier Sport Tour, s. r. o. társaság által kiállított számla alapján.
 8. A Webportálon közölt ajánlat, az általános információs formanyomtatvány, a katalógus, vagy az ajánlat egyéb írásos formája ugyanúgy, mint a jelen ÁKF is a Társasutazásról szóló Szerződés részét képezik, miközben ezen ÁKF-kel szemben előnyben kizárólag a szerződő felekkel megkötött különös szerződési rendelkezésekben szabályozott feltételek részesülnek.
 9. A Társasutazásról szóló Szerződés megkötésével az Utas kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Premier Sport Tour, s. r. o. által az Utasnak nyújtott idegenforgalmi szolgáltatások a jellegüket, szervezés módját, az országba való belépés feltételeit, az időpontokban való előre nem látható változásokat, és a harmadik személyekre való ráutaltságot tekintve egyedülálló terméket képeznek. Ezért az Utas tudomásul veszi, hogy ilyen szolgáltatások nyújtása és a Társasutazás szervezése során számolni kell a lehetséges változásokkal az idegenforgalmi szolgáltatás nyújtása és szervezése bármely részében (többek között pl. a program, a szállás, a személyszállítás módjában történő változás), mégpedig a harmadik személyek által nyújtott vagy igénybe veendő szolgáltatások elérhetőségétől függően, amelyekre a Premier Sport Tour, s. r. o. nincs hatással, ezért nem is vállal azokért felelősséget.
 10. Az Utas a Társasutazásról szóló Szerződés megkötésével igazolja:
  • hogy megkapta és teljes terjedelmében elolvasta az ajánlati katalógust és esetleg a Premier Sport Tour, s. r. o. külön ajánlati levelét, amelyben részletesen leírásra került a Társasutazás és az általános információs formanyomtatvány;
  • hogy ismertek számára a jelen ÁKF, és elfogadja azokat;
  • hogy megértette a bennük bemutatott összes tényt és feltételt, és azokat elfogadja és betartja,
  • nem tud semmilyen korlátozásról, amely akadályoztatná őt abban, hogy rendes módon részt vegyen a Társasutazásban, és az utazáson való részvétel időbeosztásáért és ahhoz szükséges egészségi állapotáért felelősséget vállal, valamint felelősséggel tartozik a konkrét Társasutazáson való részvétel meghatározott feltételeinek teljesítéséért.
 11. Az Utas egyúttal igazolja és kijelenti, hogy minden számára ismert, és a Társasutazással összefüggő tényről tájékoztatta a Társasutazásról szóló Szerződésben, esetleg az egyéni írásos megrendelésben szereplő többi Utast is, akik őt a Társasutazásra való bejelentkezésre és a szerződéses feltételek elfogadására írásban meghatalmazták

III.   A Társasutazás ára és a fizetési feltételek

 1. A Premier Sport Tour, s. r. o. által szervezett Társasutazások árai a Premier Sport Tour, s. r. o. társaság és az Utas közötti megegyezés szerinti szerződéses árak. A kötelező és megállapodás szerinti árat a Premier Sport Tour, s. r. o. társaság által aláírt Társasutazásról szóló Szerződés tartalmazza.
 2. A kedvezményeket az Utasnak a Társasutazásról szóló Szerződés megkötése előtt kell érvényesítenie. A kedvezményeket utólag nem lehet érvényesíteni.
 3. A Társasutazás árát a szolgáltatások és díjak árai is képezik, amelyek a megrendelés, a Társasutazásról szóló Szerződés megkötése és a Társasutazás időpontja között változhatnak és harmadik személyektől függenek. Ezek a változások a Társasutazás árát is módosíthatják az Utasnak a Társasutazásról szóló Szerződés megkötésekor elküldött eredeti kalkulációhoz képest. A Premier Sport Tour, s. r. o. társaságnak a változásokra nincs semmilyen befolyása.
 4. A szerződő felek megállapodtak abban, hogy a Premier Sport Tour, s. r. o. társaságnak jogában áll egyoldalú cselekménnyel megemelni a Társasutazás árát az alábbiakban bekövetkezett változások közvetlen következményeként:
  • az üzemanyagok, vagy egyéb energiahordozók árának változása következtében az Utasok szállítási költségeiben bekövetkezett változások;
  • a Társasutazással kapcsolatos idegenforgalmi szolgáltatások teljesítésében közvetlenül részt nem vevő harmadik felek által számlázott Társasutazással kapcsolatos idegenforgalmi adók és illetékek díjszabásainak változása, ideértve az idegenforgalmi adók, repülőtéri illetékek vagy behajózási, illetve kihajózási illetékek változásait a kikötőkben és a repülőtereken;
  • a Társasutazással kapcsolatos pénznemek árfolyamában történő változások.
 5. A Premier Sport Tour, s. r. o. társaság köteles az Utasnak a Társasutazás előtt egy Tartós hordozón elküldeni egy egyértelmű és érthetően megfogalmazott tájékoztatást a Társasutazás árának növekedéséről, amelyben leírásra kerül az áremelés oka és módja. Az Utas köteles haladéktalanul, vagy legkésőbb az áremelésről szóló tájékoztatóban közölt határidőn belül kifizetni az árkülönbözetet, ellenkező esetben a Premier Sport Tour, s. r. o. társaságnak jogában áll a Társasutazásról szóló Szerződéstől elállni, az elállásról szóló tájékoztatásnak az Utas felé egy Tartós hordozón történő kézbesítése útján.
 6. Az Utas köteles a Premier Sport Tour, s. r. o. társaságnak kifizetni a Társasutazás megállapodás szerinti árát, legkésőbb a Premier Sport Tour, s. r. o. társaság által kiállított számlán feltüntetett fizetési határidő napján. Abban az esetben, ha a Társasutazás ára nem lesz jóváírva a Premier Sport Tour, s. r. o. társaság számláján legkésőbb a számlán feltüntetett fizetési határidő napján, a Premier Sport Tour, s. r. o. társaságnak jogában áll elállni a Szerződéstől. Az érvényesített követelések (pl. kártérítési igény, kötbérigény, elállási díj) az Utasnak címzett tájékoztatás kézbesítésekor és a vele szembeni érvényesítés pillanatában fizetendők.
 7. A szerződő felek megállapodtak abban, hogy az Utast a Társasutazás ellenértékéből az ÁKF 3.4. bekezdésében leírt költségek csökkenésének megfelelő mértékű kedvezmény illeti meg, amely költségcsökkenésre a Szerződés megkötésétől a Társasutazás kezdetéig került sor.
 8. Amennyiben a Társasutazás kezdete előtt kevesebb, mint 21 nappal kerül sor a Társasutazásról szóló Szerződés megkötésére, az Utas kifizeti a Társasutazás megállapított árát teljes összegben már a Társasutazásról szóló Szerződés megkötésekor.
 9. Kivételes esetekben (megkésett rendelés, early booking, stb.) és akciós bemutatókon (first moment stb.) a Társasutazás ára azonnal, egy összegben fizetendő.
 10. Banki utalással történő fizetés esetén az összes banki költséget az Utas viseli, ellenkező esetben a Premier Sport Tour, s. r. o. társaságnak jogában áll a fennmaradó összeget az Utasnak utólag felszámolni.
 11. Hacsak a Társasutazásról szóló Szerződésben vagy a számlán nem szerepel másként, az Utas köteles átutalni bármilyen esedékes összeget a Premier Sport Tour, s. r. o. társaság számára az IBAN: SK68 8330 00000020 0081 8645 vagy az SK32 1100 0000 0029 2685 8237 számlára Szlovákiából történő utalások esetén; a 246281981/0300 számlára Csehországból történő utalások esetén; az IBAN: HU97 1209 2000 0153 7802 0010 0001 számlára Magyarországról történő utalások esetén, az IBAN: RO20 BACX 0000 0014 1096 7001 számlára Romániából történő utalások esetén, az IBAN: AT42 2011 1824 3883 8200 számlára Ausztriából történő utalások esetén, az IBAN: SK32 1100 0000 0029 2685 8237 számlára Svájcból történő utalások esetén.

IV.    Az Utas jogai és kötelezettségei

 1. Az utasok jogai közé tartozik elsősorban:
  • a megrendelt Társasutazást képező, szerződésben foglalt és kifizetett idegenforgalmi szolgáltatások nyújtásához való jog;
  • hogy a Premier Sport Tour, s. r. o. társaságtól kikérje a megrendelt Társasutazást képező, szerződésben foglalt és kifizetett idegenforgalmi szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat;
  • hogy a Társasutazásról szóló Szerződéstől elálljon a jelen ÁKF VIII. cikkében foglaltak szerint a Társasutazás kezdete előtt a jelen ÁKF értelmében kiszámított lemondási díj kifizetése feltételével;
  • hogy a Társasutazással kapcsolatban reklamációt nyújtson be és a reklamáció egyúttal megfelelő módon legyen rendezve a jelen ÁKF VII. cikke szerint;
  • hogy az Utasnak a Társasutazásról szóló Szerződésben és a Társasutazással kapcsolatban a Premier Sport Tour, s. r. o. társaságnak átadott iratokban feltüntetett adatai védve legyenek elsősorban az illetéktelen személyek elől; a személyes adatok feldolgozásának minden folyamatát állandóan elemezzük és biztosítjuk, hogy összhangban legyen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 2016. április 27-i rendeletével a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban „GDPR-rendelet”), valamint a Törvénygyűjtemény 18/2018 sz., személyes adatok védelméről szóló és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló módosított törvénnyel.
  • hogy egy Tartós hordozón bejelentse a Premier Sport Tour, s. r. o. társaságnak a Társasutazás előtt, hogy helyette más, a tájékoztatóban feltüntetett olyan személy fog az utazáson részt venni, aki megfelel a Társasutazáson való részvétel minden követelményének. Viszont ezt a jogát az Utasnak legalább 7 munkanappal a Társasutazás kezdete előtt kell érvényesítenie. Ezen határidő elmulasztásával megszűnik ez a joga. A tájékoztatás részét kell, hogy képezze a harmadik személy hozzájárulása a Társasutazásról szóló Szerződés átruházásához, amelyben a harmadik személy elfogadja a megkötött Társasutazásról szóló Szerződést, az ÁKF, és kijelenti, hogy eleget tesz a Társasutazáson való részvétel megállapodás szerinti feltételeinek. A tájékoztató kézbesítésének napján a benne feltüntetett személy Utassá válik, aki átveszi az eredeti Utas jogait és kötelezettségeit, miközben az eredeti Utas és az új Utas közösen és elválaszthatatlanul kötelezettséget vállalnak, hogy kifizetik a Társasutazás árát, az azzal kapcsolatos díjakat, illetékeket, és az utazási iroda számára ezen változás miatt keletkezett minden költségét. Az új Utast nem illetik meg azon akciók, kedvezmények és biztosítások, amelyek kizárólag az eredeti Utas személyéhez, vagy a különleges akciók feltételeihez (törzsvásárlói kedvezmények, early booking, stb.) kötődtek. A Premier Sport Tour, s. r. o. társaságot megilleti a költségtérítés mindazon kiadásokkal kapcsolatban, amelyek az Utas változásával kapcsolatosan keletkeznek számára, ide tartoznak elsősorban a repülőjegy módosításával kapcsolatos kiadások.
 2. Az Utas köteles elsősorban:
  • a Premier Sport Tour, s. r. o. társaság számára a Társasutazás tárgyát képező idegenforgalmi szolgáltatások biztosításához és nyújtásához szükséges együttműködést biztosítani, elsősorban a Társasutazásról szóló Szerződésben valós és hiánytalan adatokat közölni, és ezen adatokban történő bármilyen változások esetén benyújtani a további szükséges okmányokat és adatokat a Premier Sport Tour, s. r. o. társaság kérése szerint;
  • kifizetni a Társasutazás árát a jelen ÁKF III. cikke szerint és a Premier Sport Tour, s. r. o. társaság felszólítására a kifizetést bizonylattal igazolni;
  • haladéktalanul, és a Premier Sport Tour, s. r. o. társaság által meghatározott határidőben közölni a Premier Sport Tour, s. r. o. társasággal a Társasutazás tárgyát képező idegenforgalmi szolgáltatások feltételeiben és tartalmában esetlegesen felmerülő változásokkal kapcsolatos álláspontját;
  • átvenni a Premier Sport Tour, s. r. o. társaságtól az idegenforgalmi szolgáltatások igénybevételéhez szükséges iratokat (például repülőjegyeket, belépőjegyeket, stb.), azokat rendesen átellenőrizni a Társasutazás kezdete előtt;
  • 18 évnél fiatalabb személyek esetén biztosítani azok kíséretét és egy felnőtt korú Utas felügyeletét a Társasutazás során, és biztosítani a kíséretet és felügyeletet olyan személyek számára, akiknek egészségi állapotuk miatt arra szükségük van;
  • átvenni a Premier Sport Tour, s. r. o. társaságtól az idegenforgalmi szolgáltatások igénybevételéhez szükséges iratokat (például repülőjegyeket, belépőjegyeket, stb.), azokat rendesen átellenőrizni a Társasutazás kezdete előtt;
  • 18 évnél fiatalabb személyek esetén biztosítani azok kíséretét és egy felnőtt korú Utas felügyeletét a Társasutazás során, és biztosítani a kíséretet és felügyeletet olyan személyek számára, akiknek egészségi állapotuk miatt arra szükségük van;
  • átvenni a Premier Sport Tour, s. r. o. társaságtól az idegenforgalmi szolgáltatások igénybevételéhez szükséges iratokat (például repülőjegyeket, belépőjegyeket, stb.), azokat rendesen átellenőrizni a Társasutazás kezdete előtt;
  • 18 évnél fiatalabb személyek esetén biztosítani azok kíséretét és egy felnőtt korú Utas felügyeletét a Társasutazás során, és biztosítani a kíséretet és felügyeletet olyan személyek számára, akiknek egészségi állapotuk miatt arra szükségük van;
  • a Premier Sport Tour, s. r. o. társaságnak, a Küldöttnek, vagy a Premier Sport Tour, s. r. o. társaság más meghatározott képviselőjének utasításait követni és betartani a Társasutazás meghatározott programját;
  • ügyelni arra, hogy időben és rendben érvényesítésre kerüljenek a szolgáltatókkal szembeni követelések, esetleg a Premier Sport Tour, s. r. o. társaságnak ezek érvényesítéséhez szükséges együttműködést nyújtani;
  • úgy cselekedni, nehogy egészségügyi vagy vagyoni jellegű károk keletkezzenek más Utasok, a Küldött, a szolgáltatók, a Premier Sport Tour, s. r. o. társaság vagy annak kijelölt képviselőjének rovására;
  • tartózkodni olyan cselekvéstől és viselkedéstől, amely fenyegetné, sértené, vagy korlátozná a többi Utast;
  • megtéríteni a közlekedési eszközön, szálláshelyen, vagy más intézményben a Társasutazás során általa okozott esetleges kárt;
  • megtéríteni minden költséget és kárt, amely a Társasutazáson való részvételének kizárásával összefüggésben keletkezett, amennyiben cselekvésével fenyegette vagy zavarta a Társasutazás lezajlását vagy programját, vagy súlyos módon megszegte az általános hatályú jogszabályokat, más vagyonában kárt okozott, megsértette a Társasutazás többi Utasának, a Küldött, a szolgáltatók, a Premier Sport Tour, s. r. o. társaság vagy annak kijelölt képviselőjének jogait;
  • meghatározott határidőben megjelenni a kijelölt helyen, készen állva a megállapodás szerinti mértékű idegenforgalmi szolgáltatások igénybevételére; amennyiben az Utas késlekedne a megállapodás szerinti idegenforgalmi szolgáltatások igénybevételére való megjelenéssel, az Utas köteles saját költségein és saját felelősségére elutazni a megállapodás szerinti idegenforgalmi szolgáltatások időbeosztásának megfelelő helyére a Társasutazás programja szerint; a Premier Sport Tour, s. r. o. társaság nem vállal felelősséget az Utas bármilyen késedelméért, amelyet nem a Premier Sport Tour, s. r. o. társaság okozott;
  • magánál tartani a meglátogatni kívánt országba való belépéshez szükséges összes érvényes iratot, elsősorban az úti okmányt, vízumokat és oltási igazolványt, covid-19 igazolvány, az országba való belépési jogosultságról szóló igazolás (ha szükséges), utazási betegbiztosítási igazolvány, ha az Utas biztosítva van; ezeket az iratokat az Utasnak önállóan kell beszereznie. Amennyiben az Utas nem vesz részt a Társasutazáson az ÁKF jelen bekezdésében foglalt bármilyen okból, az Utasnak nincs joga a Társasutazás árát visszaigényelni és nem támaszthat semmilyen más igényt sem a Premier Sport Tour, s. r. o. társaság felé;
  • teljesíteni az országba való belépéshez szükséges feltételeket, az ország tranzitfeltételeit, az országban való tartózkodás, és a Társasutazás kiindulási, valamint az idegenforgalmi szolgáltatások (pl. rendezvényre való belépés) igénybevételének országába való visszatérés feltételeit. Az Utas elsősorban köteles saját költségére biztosítani vízumot, biztosítást (amennyiben azt az Utassal való megállapodás szerint nem a Premier Sport Tour, s. r. o. társaság biztosította), oltást, és teljesíteni a meglátogatni kívánt országba való belépéshez szükséges feltételeket, az ország tranzitfeltételeit, az országban való tartózkodás, és a Társasutazás kiindulási, valamint az idegenforgalmi szolgáltatások (pl. rendezvényre való belépés) igénybevételének országába való visszatérés feltételeit. A Premier Sport Tour, s. r. o. társaság ilyen esetben nem köteles az adott feltételekre felhívni az Utas figyelmét és semmilyen módon nem felel ezen feltételek teljesítéséért. Amennyiben az Utas nem vesz részt a Társasutazáson, vagy nem vesz igénybe bármilyen idegenforgalmi szolgáltatást az ÁKF jelen bekezdésében foglalt bármilyen okból, az Utasnak nincs joga a Társasutazás árát visszaigényelni;
  • a Társasutazás teljes ideje alatt betartani az utazási célországok (illetve átutazási országok) vámmal és útlevéllel kapcsolatos, valamint forgalmi, biztonsági, egészségügyi, higiéniai előírásait és egyéb jogszabályait, valamint a Küldött, a szolgáltatók, a Premier Sport Tour, s. r. o. társaság vagy annak kijelölt képviselőjének utasításait.
 3. Az Utas, mint jogi személy, és több személy számára Társasutazást biztosító Utas továbbá köteles:
  • megbízni a felhatalmazott képviselőt, akivel a Premier Sport Tour, s. r. o. társaság fogja tartani a kapcsolatot, és aki ismerteti a Társasutazáson résztvevő személyekkel a Társasutazásról szóló Szerződést;
  • biztosítani, hogy a Társasutazás minden résztvevője teljesítse alapvető kötelezettségeit a jelen ÁKF előző, 4.2. bek. szerint, amelyekhez a személyes együttműködésük szükséges, és amelyeket csak az egyes résztvevők teljesíthetnek;
  • átadni a Premier Sport Tour, s. r. o. társaságnak a Társasutazáson résztvevők névjegyzékét az előre megbeszélt időpontban minden megkövetelt tartozékkal, a 18 éves kort be nem töltött gyermekek esetén fel kell tüntetni a pontos születési dátumot és a felügyeletért és kíséretért felelős személyek nevét;
  • azokban az esetekben, ha az Utas által megrendelt Társasutazás résztvevőinek bármelyike bármilyen oknál fogva a Társasutazás során nem megfelelő magatartásával, vagy a megállapodás szerinti szabályokkal szembemenő cselekvésével korlátozza a Premier Sport Tour, s. r. o. társaságot, mint a Társasutazás szervezőjét, vagy a kijelölt képviselőit, Küldöttjét, a szolgáltatókat, vagy a Társasutazáson résztvevő többi Utast (durva, kulturálatlan viselkedéssel, hangoskodással, túlzott alkohol- vagy kábítószer fogyasztásával, stb.), megszegi a Premier Sport Tour, s. r. o. társaság utasításait, megzavarja a Társasutazás zavartalan lefolyását, vagy idegen vagyontárgyakban kárt okoz, az ilyen magaviselet a Társasutazásról szóló Szerződés súlyos megsértésének és egyúttal a Társasutazáson résztvevő többi Utas megkárosításának minősül, és a Premier Sport Tour, s. r. o. társaságnak jogában áll vele kapcsolatban levonni a következtetéseket és leállítani a neki nyújtandó idegenforgalmi szolgáltatásokat a Társasutazás során, vagy akár kitiltani őt az utaztatásból, esetleg az egész Társasutazásból is. Amennyiben sor kerülne az Utas által rendelt Társasutazás bármely résztvevőjének kitiltására, a Premier Sport Tour, s. r. o. társaságnak jogában áll egyoldalúan elállni a Társasutazásról szóló Szerződéstől (a kitiltott résztvevő vonatkozásában) anélkül, hogy a kitiltott Utas jogosult volna a Társasutazás árának visszatérítésére, költségtérítésre vagy bármilyen kártérítésre az igénybe nem vett idegenforgalmi szolgáltatásokért, abban a terjedelemben amelyben a szolgáltatásokat ezen résztvevõ a megadott okból nem vette igénybe;
  • amennyiben az Utasok (vagy a Társasutazás résztvevői) a kijelölt helyen, készen állva a megállapodás szerinti mértékű idegenforgalmi szolgáltatások igénybevételére nem megfelelő állapotban (alkohol, drog, egyéb függőséget okozó szerek hatása alatt) jelennek meg, ez a Társasutazásról szóló Szerződés súlyos megsértésének minősül, és nem kapják meg a lehetőséget, hogy belépjenek az autóbusz/repülőgép fedélzetére anélkül, hogy jogosultak volnának a Társasutazás Árának visszatérítésére, költségtérítésre vagy bármilyen kártérítésre az Utasok által igénybe nem vett idegenforgalmi szolgáltatásokért, abban a terjedelemben amelyben a szolgáltatásokat a megadott okból nem vették igénybe;
  • Az Utas felelősséggel tartozik a Társasutazás kiszámlázott összege 100%-ának kifizetéséért, mégpedig a Társasutazás többi résztvevőjére eső részekért is.

V.    A Premier Sport Tour, s. r. o. társaság jogai és kötelezettségei

 1. A Premier Sport Tour, s. r. o. társaságnak rendelkeznie kell megkötött utazásszervezői biztosítási szerződéssel, csőd esetére.
 2. A Premier Sport Tour, s. r. o. társaság nem köteles visszafizetni a Társasutazás árát, ha az Utas nem vett részt a Társasutazáson olyan ok miatt, amelyekért a Premier Sport Tour, s. r. o. társaság nem felelős, pl. a Társasutazásról szóló Szerződésben hibásan kitöltött adatok miatt, vagy nem jelent meg a felszállás/indulás kijelölt helyén, vagy visszafordították a vámterületről, az útlevelekre vonatkozó, vámügyi, valutaváltási, és egyéb előírások be nem tartása miatt, vagy az Utas egyéb kötelezettségeinek megsértése miatt, stb.
 3. A Premier Sport Tour, s. r. o. társaság nem köteles az Utasnak a Társasutazás során olyan szolgáltatásokat nyújtani, amelyek meghaladják a Társasutazás tárgyát képező, előzetesen írásban jóváhagyott és kifizetett idegenforgalmi szolgáltatások keretét.
 4. A Premier Sport Tour, s. r. o. társaság köteles az Utasnak a Társasutazásról szóló Szerződéssel együtt átadni a teljes körű utasbiztosítási iratokat (csak abban az esetben, ha azt a Premier Sport Tour, s. r. o. társaság közvetítésével kötötte).
 5. A Premier Sport Tour, s. r. o. társaság köteles az Utasnak haladéktalanul megfelelő segítséget nyújtani nehézségek esetén, mégpedig a Társasutazásokról szóló törvény 22. § 12. bekezdésében foglalt körülmények esetén is, elsősorban azzal, hogy
  • megfelelő információkat nyújt a Szlovák Köztársaságon belüli egészségügyi ellátással kapcsolatos szolgáltatásokról, helyi hatóságokról és képviseleti szervekről;
  • az Utasoknak segítséget nyújt a távoli kommunikációban és a probléma alternatív megoldásának megtalálásában.
 6. Amennyiben az Utas nehézségekbe kerül szándékos cselekvése, vagy gondatlansága következtében, a Premier Sport Tour, s. r. o. társaságnak jogában áll az Utastól a segítség biztosításáért költségtérítést követelni. A költségtérítés összege nem haladhatja meg a Premier Sport Tour, s. r. o. társaság számára az Utasnak való segítségnyújtással kapcsolatosan ténylegesen keletkező kiadások mértékét.

VI.   A Társasutazás feltételeinek módosításai

 1. A Premier Sport Tour, s. r. o. társaságnak jogában áll a Társasutazás előtt módosítani a Társasutazásról szóló Szerződés feltételeit, amennyiben egy elhanyagolható mértékű változásról van szó, és a Premier Sport Tour, s. r. o. társaság a változásról egy Tartós hordozón egyértelmű, érthető és határozott módon tájékoztatni fogja az Utast.
 2. Amennyiben a Premier Sport Tour, s. r. o. társaság a Társasutazás előtt kénytelen jelentős mértékben módosítani az idegenforgalmi szolgáltatásoknak a Társasutazásokról szóló törvény 14. § 2. bek. a) pontjában meghatározott valamely alapvető jellegét, vagy nem tudja teljesíteni a Társasutazásokról szóló törvény 16. § 4. bek. a) pontjában meghatározott különleges követelményeket, vagy pedig a Társasutazás árát több mint 8 %-kal készül megemelni, az Utasnak felajánlja a Társasutazásokról szóló Szerződés módosítását. Ilyen esetben a Premier Sport Tour, s. r. o. társaság egy Tartós hordozón egyértelmű, érthető és határozott módon haladéktalanul tájékoztatja az Utast:
  • a tervezett változásokról, és azok hatásáról a Társasutazás árára;
  • az Utas azon jogáról, hogy a felajánlott módosításokat megfelelő határidőn belül elfogadja, vagy eláll a Társasutazásról szóló Szerződéstől kompenzáció igénylése nélkül;
  • azon tényről, hogy ha az Utas a b) pontban meghatározott határidőn belül nem fogadja el a Társasutazásról szóló Szerződés felkínált módosításait, a Társasutazásról szóló Szerződés és
  • a pótlólagos Társasutazás áráról, amennyiben ilyen pótlólagos Társasutazás az Utas számára felajánlásra kerül,
  • egy pótlólagos Társasutazásra vonatkozó ún. Voucher kiállításának lehetőségéről.
 3. A Premier Sport Tour, s. r. o. társaságnak jogában áll operatív változásokat végrehajtani a programban és az idegenforgalmi szolgáltatásokban a Társasutazás során, amennyiben rendkívüli okokból nem tartható be az előre megállapított program és nem nyújthatók az előre megállapított idegenforgalmi szolgáltatások. Ilyen esetekben a Premier Sport Tour, s. r. o. társaság köteles:
  • alternatív programot és idegenforgalmi szolgáltatásokat biztosítani olyan terjedelemben és minőségben, amely leginkább megegyezik az eredeti idegenforgalmi szolgáltatások jellegének, miközben legalább egyforma színvonalú idegenforgalmi szolgáltatások biztosítása esetén az Utas minden további igénye kizárandó;
  • visszafizetni az Utasnak a nem biztosított, vagy pótteljesítéssel nem kompenzált idegenforgalmi szolgáltatások árát (a Premier Sport Tour, s. r. o. társaság nem köteles az Utasnak a Társasutazással kapcsolatban keletkezett többi kiadását is pótolni); vagy
  • az Utasnak engedményt nyújtani az olyan idegenforgalmi szolgáltatásokért befizetett, és a Társasutazás árába foglalt összegből, amelyek nem voltak teljes mértékben teljesítve, vagy nem nyújtottak helyettük alternatív szolgáltatást.
 4. A Premier Sport Tour, s. r. o. társaság nem vállal felelősséget a Társasutazás időpontjának változásáért. Az Utas tisztában van azzal, hogy a Társasutazásról szóló Szerződés megkötése után változás történhet a Társasutazás időpontjában vagy szervezésében harmadik személyek – pl. a rendezvény szervezője, vagy légi forgalmazó – döntése alapján. Ilyen esetben a Premier Sport Tour, s. r. o. társaság fog dönteni a további teendőkről és erről tájékoztatja az Utast, mégpedig legkésőbb 4 munkanappal azt követően, amikor az Utast tájékoztatta a Társasutazás időpontjának változásáról. Az Utas nem igényelheti a Társasutazás árának visszatérítését a Társasutazás időpontjának olyan változása esetén, amikor azt nem a Premier Sport Tour, s. r. o. társaság okozta.
 5. Amennyiben a szállásadó létesítmény szállásadói kapacitásában túlfoglalásra (overbooking) kerülne sor, a Premier Sport Tour, s. r. o. társaság köteles az Utasnak alternatív szállást biztosítania, amely legalább ugyanolyan, vagy esetleg magasabb kategóriájú, és hasonló területen található. Alternatív szállás a Társasutazás csak egy részére is biztosítható.
 6. Amennyiben az adott légi fuvarozó szállítási kapacitásában túlfoglalásra (overbooking) kerülne sor a Szerződésben foglalt repülőjáratra vonatkozóan, a Premier Sport Tour, s. r. o. társaság köteles megfelelő erőfeszítést kifejteni, hogy az Utas számára alternatív közlekedést biztosítson, de a Premier Sport Tour, s. r. o. társaság nem vállal felelősséget a Társasutazás helyszínére való megfelelő légijáratok elérhetőségéért.
 7. A Premier Sport Tour, s. r. o. társaság fenntartja magának a jogot a program tárgyi és időbeli részének módosítására vis major események, állami hatóságok döntése, vagy olyan rendkívüli események miatt, amelyeket nem lehetett a legnagyobb erőfeszítés ellenére sem megakadályozni.

VII.  Reklamációs eljárás és a károkért viselt felelősség

 1. Amennyiben az idegenforgalmi szolgáltatások bármelyikének a nyújtására nem a Társasutazásról szóló Szerződéssel, a Társasutazásokról szóló törvénnyel, vagy különleges előírással összhangban kerülne sor, vagy jellegét tekintve eltérne attól, amit a Vevő az ajánlat és a szokásos feltételek alapján indokoltan elvárhatott volna (a továbbiakban „hibásan nyújtott idegenforgalmi szolgáltatás”), az Utas köteles ezt a tényt haladéktalanul bejelenteni a Premier Sport Tour, s. r. o. társaságnak.
 2. Az Utast a hibásan nyújtott idegenforgalmi szolgáltatás esetében megilleti annak a joga, hogy:
  • a hibásan nyújtott idegenforgalmi szolgáltatás korrekcióját követelje;
  • alternatív idegenforgalmi szolgáltatásokat követeljen;
  • megfelelő mértékű kedvezményt kérjen a Társasutazás árából;
  • elvégezze önállóan a korrekciót, és az ezzel kapcsolatos költségek megtérítését igényelje;
  • a Társasutazásról szóló Szerződéstől elálljon;mégpedig az ÁKF jelen cikkében leírt módon és feltételek mellett.
 3. Reklamációs követeléseit az Utas köteles mindig legkésőbb a Társasutazás befejezésétől számított 2 éven belül érvényesíteni, vagy abban az esetben, ha a Társasutazásra nem került volna sor, a Társasutazás eredeti, a Társasutazásról szóló Szerződés szerinti befejezésének napjától számítva, ellenkező esetben a reklamációra vonatkozó joga megszűnik.
 4. A reklamációs követelés érvényesítéséhez egy írásos jegyzőkönyvet kell készíteni a Premier Sport Tour, s. r. o. társasággal együttműködve, amely alapján az Utas érvényesítheti reklamációját az ÁKF jelen cikke szerint.
 5. A Premier Sport Tour, s. r. o. társaság köteles az Utas által meghatározott megfelelő határidőn belül elvégezni a korrekciót azzal, hogy biztosításra kerül az idegenforgalmi szolgáltatás a Társasutazásról szóló Szerződéssel, Társasutazásról szóló törvénnyel, különleges előírással, vagy az Utas indokolt elvárásával való összhangba tételével, amennyiben ez a körülményekre való tekintettel lehetséges, és amennyiben ez nem okoz a Premier Sport Tour, s. r. o. társaságnak a Társasutazásról szóló Szerződés megszegésének mértékéhez és az érintett idegenforgalmi szolgáltatások értékéhez képest aránytalan mértékű kiadásokat. A jelen ÁKF előző mondata szerinti határidő meghatározása nem szükséges, amennyiben a Premier Sport Tour, s. r. o. társaság bejelenti az Utasnak, hogy a korrekciót nem végzi el, vagy ha a korrekció nem halasztható el az Utas különleges érdekeire való tekintettel.
 6. Az Utas köteles megelőzni a károk keletkezését, ezért köteles a hibásan nyújtott idegenforgalmi szolgáltatás korrekciójára vonatkozó igényét haladéktalanul legalább szóban érvényesíteni, mégpedig helyben a szolgáltatónál, vagy a Küldöttnél, vagy a Premier Sport Tour, s. r. o. más megbízott képviselőjénél úgy, hogy a Premier Sport Tour, s. r. o. társaság a korrekciót a Társasutazás során el tudja végezni, amennyiben az a nyújtott szolgáltatás jellegénél fogva lehetséges. Az Utas köteles a Premier Sport Tour, s. r. o. társasággal maximális mértékben együttműködni, hogy a hiányokat a lehető leghatékonyabban ki lehessen küszöbölni, és meg lehessen akadályozni bármilyen károk keletkezését, vagy legalább csökkenteni azok mértékét. Az Utas nem igényelhet kedvezményt, sem a Társasutazás árának visszatérítését, ha nem hívta fel a Küldött, illetve az alvállalkozó szolgáltató, vagy a Premier Sport Tour, s. r. o. más megbízott képviselője figyelmét a idegenforgalmi szolgáltatásban felmerülő hibára, amely elhárítható lett volna a Társasutazás során.
 7. Amennyiben a Premier Sport Tour, s. r. o. társaság nem végzi el a korrekciót jelen ÁKF 7.5. bekezdése szerint, alternatív idegenforgalmi szolgáltatásokat kínál fel az Utasnak, még akkor is, ha az Utas visszatérése az üdülés helyére nem biztosított a Társasutazásról szóló Szerződés szerint, mindeközben ezen alternatív idegenforgalmi szolgáltatások:
  • a Társasutazásról szóló Szerződésben leírtakhoz képest ugyanolyan, vagy jobb minőségűnek kell, hogy legyenek úgy, hogy ez ne jelentsen utólagos költségeket az Utas számára, vagy
  • a Társasutazásról szóló Szerződésben leírtakhoz képest kisebb minőségűek lehetnek, de megfelelő kedvezményt kell biztosítani ezen idegenforgalmi szolgáltatások árából.
 8. Az Utas elutasíthatja a Premier Sport Tour, s. r. o. társaság által felkínált alternatív idegenforgalmi szolgáltatásokat az ÁKF 7.7. bekezdése szerint, amennyiben az alternatív idegenforgalmi szolgáltatások nem hasonlíthatók össze a Társasutazásról szóló Szerződés szerinti idegenforgalmi szolgáltatásokkal, és a Társasutazás kisebb minőségű idegenforgalmi szolgáltatásainak árából felajánlott kedvezmény nem megfelelő mértékű. Amennyiben az alternatív idegenforgalmi szolgáltatások biztosítását az Utas az első mondat szerint elutasítja, vagy ezen alternatív idegenforgalmi szolgáltatásokat objektív okok miatt nem tudja elfogadni, az Utas továbbra is a jelen ÁKF 7.1. bekezdésében foglalt tájékoztató tárgyát képező idegenforgalmi szolgáltatásokat veszi igénybe, és a Premier Sport Tour, s. r. o. társaság az utasnak megfelelő mértékű kedvezményt nyújt a Társasutazás azon idegenforgalmi szolgáltatásainak árából, amelyek a jelen ÁKF 7.1. bekezdés szerinti tájékoztató tárgyát képezik.
 9. Amennyiben a Premier Sport Tour, s. r. o. társaság nem végzi el a korrekciót jelen ÁKF 7.5. bekezdése szerint, és az Utasnak nem biztosít alternatív idegenforgalmi szolgáltatásokat a jelen ÁKF 7.7. bekezdése szerint, az Utasnak jogában áll:
  • elvégezni önállóan a korrekciót, és a Premier Sport Tour, s. r. o. társaságtól az ezzel kapcsolatos költségek megtérítését igényelni,
  • elállni a Szerződéstől kompenzáció igénylése nélkül és megfelelő mértékű kedvezményt kérni a Társasutazás azon idegenforgalmi szolgáltatásainak árából, amelyeket nem nyújtottak rendesen és időben, amennyiben súlyos szerződésszegésről van szó.
 10. A Premier Sport Tour, s. r. o. mentes olyan károkért való felelősségtől, amelyeket:
  • az Utas okozott (elsősorban az Utas Társasutazásról szóló Szerződésben valamint a jelen ÁKF-ben foglalt kötelezettségeinek megsértésével);
  • olyan harmadik személy okozott, aki nem nyújt idegenforgalmi szolgáltatásokat a Társasutazás keretein belül, ha a károkozás nem volt előrelátható, vagy megakadályozható;
  • elháríthatatlan és kivételes események okoztak.
 11. A Premier Sport Tour, s. r. o. társaság nem vállal felelősséget azon idegenforgalmi szolgáltatások minőségéért, amelyeket az Utas önállóan rendel meg harmadik személyektől, sem pedig a rendezvény helyének minőségéért (ezért az adott rendezvény szervezője felel). A kártérítés összegére, valamint a nyújtott idegenforgalmi szolgáltatások részét képező légi közlekedéssel összefüggő további követelésekre (poggyász elvesztése, a poggyász késve történő kiadása, a repülőgép késése, repülés időpontjának változása, stb.) a légi közlekedéssel kapcsolatos jogszabályi előírások vonatkoznak.
 12. A Premier Sport Tour, s. r. o. társaság nem vállal felelősséget a poggyász elvesztéséért, késéséért, vagy a benne okozott kárért, az Utas a kártérítést az adott típusú szállítás működtetőjével szemben köteles érvényesíteni a vonatkozó előírások értelmében. A poggyász esetleges elvesztését, vagy sérülését az Utas köteles bejelenteni a reptér reklamációs osztályán a tranzit csarnokban ott, ahol az Utas kártérítési igényének érvényesítéséhez szükséges P. I. R. protokollt kell aláírni, ellenkező esetben az Utas kártérítéshez való joga megszűnik a harmadik személlyel szemben is.
 13. Az Utas vállalja, hogy amennyiben kára keletkezne, vagy olyan követelése, amely a biztosítóval meglévő megállapodása szerint a biztosítás keretein belül a biztosítási fedezetből megtéríthető, az adott biztosítóval szemben érvényesíti a biztosítási teljesítésre való jogát, és erről a tényről haladéktalanul tájékoztatni fogja a Premier Sport Tour, s. r. o. társaságot. Az Utas vállalja, hogy a Premier Sport Tour, s. r. o. társasággal szembeni bármilyen követelését csak a jelen ÁKF előző tétele szerinti kötelezettségeinek teljesítése után fogja érvényesíteni.

VIII.  Társasutazásról szóló Szerződéstől való elállás, a társasutazás lemondása

 1. A Társasutazás kezdete előtt a Premier Sport Tour, s. r. o. társaság elállhat a Szerződéstől:
  • ha a Társasutazás résztvevőinek száma nem éri el a Társasutazásról szóló Szerződés szerinti követelménynek megfelelő minimális utasszámot, és a Premier Sport Tour, s. r. o. társaság eláll a Társasutazásról szóló Szerződéstől a Társasutazásról szóló Szerződésben meghatározott határidőn belül, de legkésőbb:
   • 20 nappal a Társasutazás megkezdése előtt olyan utazás esetén, amely 6 napnál hosszabb ideig tart;
   • 7 nappal a Társasutazás megkezdése előtt olyan utazás esetén, amely legalább 2 napig, de legfeljebb 6 napig tart;
   • 48 órával a Társasutazás megkezdése előtt olyan utazások esetén, amely 2 napnál rövidebb ideig tartanak;
  • amennyiben elháríthatatlan és rendkívüli események megakadályozzák a Szerződés teljesítését és a Premier Sport Tour, s. r. o. társaság haladéktalanul, a Társasutazás kezdete előtt tájékoztatja az Utast a Társasutazásról szóló Szerződéstől való elállásról. A Premier Sport Tour, s. r. o. társaság fenntartja magának a jogot, hogy azonnal és bármikor törölje a Társasutazást olyan események miatt, amelyeket minden erőfeszítés ellenére sem lehet megakadályozni, vagy olyan szokatlan és előre nem látható körülmények (vis major) miatt, amelyek lehetetlenné teszik, vagy lényeges módon korlátozzák a Társasutazás megvalósulását vagy befejezését és az Utas biztonságát;
  • ha az Utas megszegi a Társasutazásról szóló Szerződésben valamint a jelen ÁKF-ben foglalt kötelezettségeit, miközben ilyen esetben a Premier Sport Tour, s. r. o. társaságnak jogában áll kötbér kifizetését követelni. A kötbér összege az alábbi módon kerül meghatározásra:
   • abban az esetben, ha a kötelezettségszegésre a Társasutazásról szóló Szerződés megkötésétől számított 24 órán belül kerül sor, a kötbér a Társasutazás alapára 20%-ának és a reptéri illetékek 100%-ának összegeként határozható meg;
   • abban az esetben, ha a kötelezettségszegésre a Társasutazásról szóló Szerződés megkötésétől számított 24 órán túl a Társasutazás kezdetét megelőző 15. napig kerül sor, a kötbér a Társasutazás alapára 90%-ának és a reptéri illetékek 100%-ának összegeként határozható meg;
   • abban az esetben, ha a kötelezettségszegésre a Társasutazás kezdetét megelőző 14. naptól az indulás napjáig (0. napig) kerül sor, a Társasutazás alapárának 100%-ának és a reptéri illetékek 100%-ának összegeként határozható meg.
   • a kötbér összege mindig a Társasutazás ára 100%-ának + az egy főre fizetendő biztosítási díj összegének felel meg, ha az Utas megszegi a felszálláshoz való megérkezésre vonatkozó kötelezettségét, az indulást lekési, vagy a Társasutazásból kizárásra kerül. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az Utas nem indul el, vagy nem tud elindulni a Társasutazásra kötelezettségeinek megszegése miatt. A kötbér kifizetése nem érinti a Premier Sport Tour, s. r. o. társaságnál a Társasutazásról szóló Szerződéstől való elállás miatt keletkezett kárára vonatkozó, kötbér összegén felüli kártérítési igényét.
  • ha ez a Társasutazásról szóló Szerződésből, valamint a jelen ÁKF-ből, és/vagy az általános érvényű jogszabályi előírásokból így következik.
 2. Az Utasnak jogában áll elállni a Szerződéstől bármikor a Társasutazás kezdete előtt:
  • amennyiben megfizeti a lemondási díjat, melynek összege
   • a Társasutazás alapárának 20%-ából és a reptéri illetékek 100%-ából tevődik össze, és az elállásra a Társasutazásról szóló Szerződés megkötésétől számított 24 órán belül kerül sor;
   • a Társasutazás alapárának 90%-ából és a reptéri illetékek 100%-ából tevődik össze, és az elállásra a Társasutazásról szóló Szerződés megkötésétől számított 24 órán túl a Társasutazás kezdetét megelőző 15. napig kerül sor;
   • a Társasutazás alapárának 100%-ából és a reptéri illetékek 100%-ából tevődik össze, és az elállásra a Társasutazás kezdetét megelőző 14. naptól az indulás napjáig, a 0. napig kerül sor;
  • a Társasutazásról szóló Szerződésben, valamint a jelen ÁKF-ben foglalt kötelezettségek Premier Sport Tour, s. r. o. társaság által bizonyíthatóan elkövetett súlyos megszegése miatt, miközben ilyen esetben a Premier Sport Tour, s. r. o. társaság köteles legkésőbb 60 napon belül visszafizetni az Utasnak az általa a Társasutazás kifizetése céljából a Társasutazásról szóló Szerződés szerint átadott egész összeget, és az Utas nem köteles a Premier Sport Tour, s. r. o. társaságnak lemondási díjat, sem kötbért fizetni;
  • amennyiben a célállomáson, vagy annak közvetlen közelében elháríthatatlan és rendkívüli események következnek be, amelyek jelentősen befolyásolják a Társasutazás nyújtását, vagy az Utasok célállomásra való szállítását;
 3. A Társasutazásról szóló Szerződéstől való elállást tartalmazó tájékoztatást az Utas köteles a Premier Sport Tour, s. r. o. társaság székhelyének címére ajánlott küldeményben elküldeni, vagy más igazolható módon kézbesíteni. Az elállás az erről szóló írásos tájékoztatás kézbesítése napján lép hatályba. A Társasutazásról szóló Szerződéstől való elállás nem befolyásolja a kötbérrel kapcsolatos rendelkezéseket és ezek a rendelkezések jellegük miatt érvényben maradnak a Társasutazásról szóló Szerződés elállással történő megszűnése esetén is.
 4. Amennyiben a 2-személyes szobában elhelyezett két személy közül az egyik lemondja a Társasutazáson való részvételét, az elálló személy köteles kifizetni a kárt, amely az egyágyas szoba felárának felel meg, és ez vonatkozik a szálláshely olyan korlátozásaira, amikor az ár pontosan meghatározott számú személyre van kiszámítva. Amennyiben a Társasutazáson való részvételét egy személy, vagy a Szerződésben feltüntetettek közül néhány személy lemondja, a kártérítés a megmaradt személyek összetétele, illetve a megrendelt szállásadási szolgáltatások alapján kerül kiszámításra.
 5. A Premier Sport Tour, s. r. o. társaságnak jogában áll beszámítani a kötbért, esetleg a kártérítési igényét + a biztosítási díjat az Utas által befizetett előleggel, vagy a Társasutazás megfizetett árával szemben, illetve az Utas bármilyen megfizetett összeg visszatérítésére vonatkozó igényével szemben.
 6. Az Utas arra vonatkozó kérelme, hogy módosításra kerüljön a Társasutazásnak a megkötött Társasutazásról szóló Szerződésben foglalt időpontja, vagy helyszíne/szálláshelye, nem menti fel az Utast a megrendelt Társasutazás lemondásáért fizetendő kötbér kötelezettsége alól, hacsak a szerződő felek írásban másként nem egyeznek meg.

IX.   COVID-19 – Átmeneti rendelkezések

 1. Amennyiben a Szlovák Köztársaságban, a célállomáson, vagy a Társasutazás útvonalának bármelyik helyszínén a COVID-19 betegség miatti rendkívüli helyzet következtében az Utas számára nem biztosítható az idegenforgalmi szolgáltatások alapvető jellege a Társasutazásról szóló Szerződés alapján, a Premier Sport Tour, s. r. o. társaságnak jogában áll az Utasnak
  • felajánlani a Társasutazásról szóló Szerződés módosítását vagy
  • tájékoztatást küldeni egy alternatív Társasutazásról, ha az Utas nem fogadja el a Társasutazásról szóló Szerződés (a) pontja szerinti módosítását (ún. „Voucher”).
 2. Az Utasnak jogában áll az alternatív Társasutazást írásban elutasítani az alternatív Társasutazásokról szóló tájékoztatás kézbesítése napjától számított 14 napon belül, de kizárólag csak a Társasutazásokról szóló törvény 33a § 4. bekezdésében meghatározott esetekben.
 3. A Premier Sport Tour, s. r. o. társaság köteles megállapodni az Utassal egy alternatív Társasutazás biztosításáról legkésőbb 2021. augusztus 31-ig. Ha a Premier Sport Tour, s. r. o. társaság az Utassal nem tud az alternatív társasutazásról megállapodni 2021. augusztus 31. napjáig, ezt úgy kell tekinteni, hogy elállt a Társasutazásról szóló Szerződéstől, és köteles az Utasnak legkésőbb 2021. szeptember 14. napjáig visszafizetni a Társasutazásról szóló Szerződés alapján átvett pénzt.
 4. Amennyiben a Szlovák Köztársaságban, a célállomáson, vagy a Társasutazás útvonalának bármelyik helyszínén a COVID-19 betegség miatti rendkívüli helyzet ellenére biztosítani lehet a Társasutazást a Társasutazásról szóló Szerződés alapján, de az Utas nem kíván a Társasutazás lehetőségével élni, köteles erről írásban tájékoztatni a Premier Sport Tour, s. r. o. társaságot legkésőbb a Társasutazás kezdete előtt 30 nappal. A Premier Sport Tour, s. r. o. társaság köteles az első tétel szerinti információ kézbesítésétől számított 14 napon belül az Utasnak egy alternatív Társasutazásról szóló tájékoztatást küldeni.
 5. A jelen ÁKF 9.1. – 9.4. bekezdéseinek rendelkezéseit akkor lehet alkalmazni, ha azt az általános hatályú jogszabályok lehetővé teszik.
 6. A Premier Sport Tour, s. r. o. társaság nem tartozik felelősséggel a Társasutazásról való visszatérés helyszínén (pl. a Szlovák Köztársaság területén) általános hatályú jogszabályok, hivatalos és állami hatóságok intézkedései miatt kialakult helyzetért és intézkedésekért (pl. a külföldről való visszatérés esetén elrendelt kötelező karantén feltételei), és az Utas ilyen jogcímen nem támaszthat semmilyen követelést a Premier Sport Tour, s. r. o. társasággal szemben; abban az esetben, ha az Utas ilyen okból eláll a Társasutazásról szóló Szerződéstől, ez nem érinti a lemondási díjra vonatkozó fizetési kötelezettségét.

X.    Fizetésképtelenséggel szembeni biztosítás

 1. A Premier Sport Tour, s. r. o. társaság a Társasutazásokról szóló törvény alapján köteles megkötni a kötelező utazásszervezői biztosítást csőd esetére (fizetésképtelenséggel szembeni biztosítást). A Premier Sport Tour, s. r. o. társaság mint szerződő, megkötött társasutazás biztosításáról szóló szerződéssel rendelkezik csőd esetére az Union poisťovňa, a. s. biztosítóintézettel, melynek székhelye: Karadžičova 10, Bratislava 813 60, e-mail: union@union.sk, telefon: 0850 111 211/ +421 2 2081 1811, mint biztosítóval. Ezen biztosítási szerződés alapján az Utasnak, mint biztosítottnak, akire a megkötött biztosítási szerződés vonatkozik, joga van biztosítási teljesítésre olyan esetekben, amikor a Premier Sport Tour, s. r. o. társaság csődhelyzetben:
  • nem biztosítja az Utasnak a külföldön való tartózkodás helyszínéről a Szlovák Köztársaságba való utazást, amennyire ez a Társasutazás részét képezte;
  • nem adja vissza az Utasnak a Társasutazásért befizetett előleget, vagy annak árát olyan esetben, ha a Társasutazásra nem került sor;
  • nem adja vissza az Utasnak a Társasutazásért befizetett összeg és a részben biztosított Társasutazás közötti különbséget, amennyiben a Társasutazást csak részben biztosította.
 2. Az általános hatályú jogszabályokban meghatározott kötelezettségeken kívül az Utas, mint biztosított elsősorban köteles:
  • legkésőbb a káresemény keletkezésétől számított 6 hónapon belül ezt a tényt írásban bejelenteni a biztosítónak; az írásos forma nem szükséges a jelen ÁKF 10.1. bek. (a) pontjában foglalt esetben,
  • a biztosító részére megfelelő együttműködést nyújtani a biztosítási teljesítésre vonatkozó igénye mértékének és összegének megállapítása során, elsősorban átadni a biztosítónak a Társasutazásról szóló Szerződést és egyéb iratokat, amelyek meghatározó jelentőséggel bírnak a biztosítási teljesítés és a biztosítási díj odaítélése szempontjából a biztosított számára, és lehetővé tenni a biztosító számára az azzal kapcsolatos vizsgálatokat;
  • biztosítani mással szemben a kártérítés jogát, vagy más hasonló jogot.
 3. Amennyiben az Utas, mint biztosított megsérti a fenti kötelezettségeit, a biztosítónak jogában áll csökkenteni a biztosítási teljesítést aszerint, hogy milyen hatással volt ez a kötelezettségszegés a biztosító teljesítésre vonatkozó kötelezettségére.
 4. Az utazási iroda csőddel szembeni kötelező utazásszervezői biztosítására vonatkozó általános biztosítási feltételek pontos szövege a Premier Sport Tour, s. r. o. társaságtól való kikérés esetén rendelkezésre áll az Utas számára.

B.        BELÉPŐJEGYEK

XI.  Fogalmak és meghatározások

 1. A „Szervező” az a személy, aki megszervezi és/vagy biztosítja és/vagy szervezi és/vagy közvetíti a Rendezvényt.
 2. A „Rendezvény” egy a Szervező által megszervezett sportmérkőzés vagy más nyilvános vagy nem nyilvános társadalmi, kulturális, vagy sportjellegű rendezvény, amelyre való belépéshez rendszerint Belépőjegyre van szükség, melynek beszerzése a Belépőjegy Beszerzéséről szóló Szerződés tárgyát képezi.
 3. A „Vevő” egy teljes jogképességgel rendelkező természetes vagy jogi személy, aki a HOCKEY TOUR s. r. o.  társasággal írásos, vagy más megfelelő formában és a jelen ÁKF-ben meghatározott módon megkötötte a Belépőjegy Beszerzéséről szóló Szerződést.
 4. A „Belépőjegy Beszerzéséről szóló Szerződés” a HOCKEY TOUR s. r. o. társaság és a Vevő között megkötött Szerződés, amely alapján a HOCKEY TOUR s. r. o. társaság vállalja, hogy a Vevő számára beszerzi a Belépőjegyet, és a Vevő vállalja, hogy a HOCKEY TOUR s. r. o. társaságnak a Belépőjegy beszerzése árát megfizeti.
 5. A „Belépőjegy” egy igazolás, amely tulajdonosa számára lehetővé teszi, hogy (rendszerint egyszeri) díj ellenében belépjen a stadion, vagy csarnok területére, vagy arra a Rendezvényre, amelyre szól.

XII.  Belépőjegy Beszerzéséről szóló Szerződés megkötése

 1. A Belépőjegy beszerzése a Vevő számára önálló szolgáltatásnak minősül a jelen ÁKF szerint. A Webportálon közölt ajánlat, az általános információs formanyomtatvány, a katalógus, vagy az ajánlat egyéb írásos formája ugyanúgy, mint a jelen ÁKF is a Belépőjegy Beszerzéséről szóló Szerződés részét képezik, miközben ezen ÁKF-kel szemben előnyben kizárólag a szerződő felekkel külön megállapodásokban szereplő feltételek részesülnek.
 2. A Belépőjegy Beszerzéséről szóló Szerződés „más megfelelő formában” való megkötésének minősül az alábbi műveletek bármelyike:
  • Belépőjegy online rendszer megrendelője által történő megrendelése a futbaltour.sk, www.sportstour.sk, www.hokejtour.sk, www.focitour.hu, www.fotbaltour.cz, www.hokejtour.cz, www.fussballtour.at, www.fussballtour.ch, www.footballtour.org, www.fotbaltour.ro, www.fudbaltour.ba, www.fudbaltour.me, www.nogomettour.hr honlapokon keresztül (a továbbiakban „Webportál“), ezt követően a megfelelő kínálat elküldése a HOCKEY TOUR s. r. o. részéről a Vevőnek; és a kínálat jóváhagyása a Vevő részéről (ezután rendszerint a HOCKEY TOUR s. r. o. egy igazolást küld és egy előlegszámlát e-mail formájában);
  • Belépőjegy közvetlen megvásárlása elektronikus formában a Webportálon keresztül;
  • Belépőjegy e-mail útján történő megrendelése a Vevő részéről, ezt követően a megfelelő kínálat elküldése a HOCKEY TOUR s. r. o. részéről a Vevőnek; és a kínálat jóváhagyása a Vevő részéről (ezután rendszerint a HOCKEY TOUR s. r. o. egy igazolást küld és egy előlegszámlát e-mail formájában);
  • Belépőjegy telefonos úton történő megrendelése a Vevő részéről, ezt követően a megfelelő kínálat elküldése a HOCKEY TOUR s. r. o. részéről a Vevőnek; és a kínálat jóváhagyása a Vevő részéről (ezután rendszerint a HOCKEY TOUR s. r. o. egy igazolást küld és egy előlegszámlát e-mail formájában);
  • Belépőjegy személyesen történő megrendelése a Vevő részéről a HOCKEY TOUR s. r. o. értékesítési helyein, ezt követően a megfelelő kínálat elküldése a HOCKEY TOUR s. r. o. részéről a Vevőnek; és a kínálat jóváhagyása a Vevő részéről (ezután rendszerint a HOCKEY TOUR s. r. o. egy igazolást küld és egy előlegszámlát e-mail formájában);
 3. Abban az esetben, ha a Vevő nem fogadja el a HOCKEY TOUR s. r. o. társaság Belépőjegyekre vonatkozó ajánlatát egészében, hanem konkrét Belépőjegyeket választ ki, a Belépőjegy Beszerzéséről szóló Szerződés csak a Vevő választásának a HOCKEY TOUR s. r. o. részéről történő visszaigazolásakor tekinthető megkötöttnek (a HOCKEY TOUR s. r. o. a Vevőnek elküld egy igazolást és egy előlegszámlát e-mail formájában);
 4. A jelen ÁKF 12.2. és 12.3. sz. pontjaiban foglalt feltételektől függetlenül a Belépőjegy Beszerzéséről szóló Szerződés érvényesen és hatályosan megkötöttnek csak (a HOCKEY TOUR s. r. o. rendelkezése szerint) az előleg, illetve a teljes megállapodás szerinti ár befizetésekor tekintendő a HOCKEY TOUR s. r. o. társaság által kiállított számla alapján.
 5. A Belépőjegy Beszerzéséről szóló Szerződés megkötésével a Vevő tudomásul veszi, hogy
  • A HOCKEY TOUR s. r. o. társaság nem Szervezője annak a Rendezvénynek, amelyre a Vevőnek biztosítja a Belépőjegyeket, tehát nem is felel semmilyen, a Rendezvény szolgáltatásaival kapcsolatos hiányosságokért, nem vállal semmilyen felelősséget a Rendezvény megtartásáért, lebonyolításáért és szervezéséért, sem pedig az abban történő változásokért, annak elmaradásáért, vagy a Rendezvényt esetleg érintő más korlátozásokért.
  • A Vevő tisztában van azzal, hogy a Belépőjegy megvétele után azon Rendezvénynek, amelyre Belépőjegyet váltott, megváltozhat az időpontja, elmaradhat, vagy módosulhat a megszervezése. A HOCKEY TOUR s. r. o. társaság, amennyiben az lehetséges, haladéktalanul tájékoztatja az Utast a Rendezvény időpontjának változásáról, annak elmaradásáról, vagy megszervezésének módosításáról, e-mail útján, a Webportálon keresztül, vagy más megfelelő formában.

XIII.  Belépőjegy

 1. Belépőjegyek típusai:
  • Papíralapú Belépőjegy nyomtatott formában kerül kiállításra. Az ilyen típusú Belépőjegy rendszerint (de ez nem érvényességi feltétel) tartalmazza a Rendezvény megnevezését, a Rendezvény dátumát, a Rendezvény kezdetének időpontját, a szektor/ülés számát vagy más megjelölését, a Belépőjegy árát, QR kódot vagy vonalkódot, a Rendezvény Szervezőjének azonosítóját, a Belépőjegy azonosítószámát;
  • Az elektronikus formájú Belépőjegy kinyomtatható. A Vevőnek csak azzal a feltétellel áll jogában részt venni azon Rendezvényen, amelyre megvásárlásra került az elektronikus Belépőjegy, ha az elektronikus Belépőjegyet kinyomtatta egy tiszta A4-es formátumú papírra egy lézernyomtatóval, a szöveg bármilyen átfedése nélkül, eredeti méretben kisebbítés vagy nagyítás nélkül; minden egyes elektronikus Belépőjegyet egy különálló (A4-es formátumú) papírlapra kell kinyomtatni. Az ilyen típusú Belépőjegy rendszerint (de ez nem érvényességi feltétel) tartalmazza a Rendezvény megnevezését, a Rendezvény dátumát, a Rendezvény kezdetének időpontját, a szektor/ülés számát vagy más megjelölését, a Belépőjegy árát, QR kódot vagy vonalkódot, a Rendezvény Szervezőjének azonosítóját, a Belépőjegy azonosítószámát;
  • Elektronikus formátumú Belépőjegy (ún. mobil belépőjegy) kizárólag olyan mobiltelefonokon használható, amelyek megfelelő alkalmazás segítségével el tudják tárolni a egyedi QR-kódot (ún. okostelefonok). A Vevőnek jogában áll részt venni a Rendezvényen az egyedi QR-kód alapján, amely az okostelefonból beolvasásra kerül;
  • Belépőjegy feltöltött klubkártya formájában, ún. Szezonális belépőjegy, amelyet a Vevő a Rendezvény után köteles haladéktalanul visszaadni a HOCKEY TOUR s. r. o. társaságnak a HOCKEY TOUR s. r. o. társaság munkatársának utasítása szerint, mivel annak használata megismételhető egy meghatározott időszakon belül, és az ilyen formájú Belépőjegy megvásárlása esetén a Vevő csak egy meghatározott napon egyetlen Rendezvényre vette meg a belépést.
 2. A HOCKEY TOUR s. r. o. társaság köteles a Vevőnek átadni a Belépőjegyet még a Szervező által megszervezett Rendezvény megkezdése előtt, és a Vevő köteles ezzel kapcsolatban együttműködést biztosítani. A HOCKEY TOUR s. r. o. társaság a Belépőjegyet postai úton, e-mail útján, futárszolgálattal, vagy személyesen (mégpedig a HOCKEY TOUR s. r. o. társaság értékesítési pontján, vagy a Rendezvény helyszínén, a HOCKEY TOUR s. r. o. társaság lehetőségei és megítélése szerint) adja át a Vevőnek. A Vevőnek nincs joga a Belépőjegy kiállításának típusa és átadási formája között válogatni. Ezt a Szervező és a HOCKEY TOUR s. r. o. társaság határozza meg.
 3. A HOCKEY TOUR s. r. o. nem vállal felelősséget:
  • a megrendelt Belépőjegyek késedelmes átadásáért, a posta, illetve gyorspostai futárszolgálat, vagy a Belépőjegyek szállítását biztosító bármilyen más személy hibájából, amennyiben azokat a HOCKEY TOUR s. r. o. társaság időben feladta szállításra;
  • a megrendelt Belépőjegyek késedelmes átadásáért, amennyiben arra a Vevő hibájából került sor, aki nem vette figyelembe a posta kézbesítési feltételeit, ill. nem vette át időben a Belépőjegyeket;
  • a Belépőjegyek átadásának meghiúsulásáért, a Vevő által hiányosan, nem időszerűen, vagy bármilyen módon helytelenül megadott postai, vagy e-mail cím miatt;
  • a Belépőjegyek átadásának meghiúsulásáért, ha azok nem lettek átvéve a HOCKEY TOUR s. r. o. társaság székhelyén, vagy a Rendezvény helyszínén, amennyiben a Vevő az átadás helyszínéről és időpontjáról időben kapott tájékoztatást e-mail, ill. telefon útján, vagy más megfelelő formában;
  • a Rendezvényre szóló Belépőjegyek fel nem használásáért.
 4. A HOCKEY TOUR s. r. o. társaság vállalja, hogy a különböző számú résztvevő számára az alábbi módon adja át a Belépőjegyeket:
  • 1 db egyedülálló Belépőjegy megrendelése esetén – a Belépőjegy elhelyezése pontosan a HOCKEY TOUR s. r. o. honlapján található térképen kiválasztott kategória (és nem a szektor) alapján a Belépőjegy rendelésének elvégzése során;
  • 2 Belépőjegy megrendelése esetén – a két Belépőjegy egymás mellett kettesben való elhelyezése (ez alatt értendő az adott stadiontól függően kettesével egymás felett, kettesével keresztben egymás mellett, vagy minden második helyen való páros elhelyezés) pontosan a HOCKEY TOUR s. r. o. honlapján található térképen kiválasztott kategória (és nem a szektor) alapján történik a Belépőjegy rendelésének elvégzése során;
  • 3 és több páratlan számú Belépőjegy – kettesével, vagy elválasztott párokban való elhelyezés (esetleg kettesével párban egymás felett, kettesével keresztben egymás mellett, vagy elválasztott párokban való elhelyezés (esetleg kettesével párban egymás felett, kettesével keresztben egymás mellett, vagy minden második helyen való páros elhelyezés) + 1 egyedülálló – single – Belépő (lehetőleg, és amennyiben ez elérhető, a d) pontban leírtak szerint, minél közelebb az eredeti párhoz) – megrendelése esetén pontosan a HOCKEY TOUR s. r. o. honlapján található térképen kiválasztott kategória (és nem a szektor) alapján történik a Belépőjegy rendelésének elvégzése során;
  • 4 és több páros számú Belépőjegy megrendelése esetén – – elválasztott párokban való elhelyezés, ahol minden pár helye egymás mellett található (ez alatt értendő az adott stadiontól függően párban egymás felett, kettesével keresztben egymás mellett, vagy minden második helyen való páros elhelyezés). A párok lehetőleg, és amennyiben ez elérhető, egymáshoz legközelebbi lehetséges helyen lesznek pontosan a Premier Sport Tour, s. r. o. honlapján található térképen kiválasztott kategória (és nem a szektor) alapján a Belépőjegy rendelésének elvégzésekor;
  • vagy négy személy egymás mellett, miközben figyelembe kell venni az a) – d) pontokban meghatározott szabályokat).

A páros elhelyezéssel kapcsolatos szemléltető vizualizációk:

(ti. egymás mellett, egymás felett, kettesével keresztben egymás mellett, vagy minden második helyen való páros elhelyezés, a lépcsőzet, vagy a stadion/aréna beépített szerkezeti elemeit képező más tárgyak elhelyezésétől függetlenül)

5. A HOCKEY TOUR s. r. o. társaság fenntartja magának a jogot a Belépőjegy kategóriájának módosítására a felár automatikus visszatérítésével egy csökkentett kategória esetén.

6. Amennyiben a Belépőjegy „Szezonális belépőjegy” vagy klubkártya formájában került kiadásra, a Vevő köteles a Belépőjegyet a Rendezvény befejezése után azonnal sértetlenül visszaadni a HOCKEY TOUR s. r. o. társaságnak a HOCKEY TOUR s. r. o. utasításai szerint.  Ha a Vevő nem adja vissza a Belépőjegyet a HOCKEY TOUR s. r. o. társaságnak, a HOCKEY TOUR s. r. o. társaságnak jogában áll kötbér kifizetését követelni, melynek összege a Belépőjegy árának 200 %-a, amely összeg az új Szezonális belépőjegy kiadásának költségeit, és a HOCKEY TOUR s. r. o. társaság ezzel kapcsolatos kiadásait fedezi.

XIV.  Belépőjegy ára és a fizetési feltételek

 1. A Belépőjegyek árai a HOCKEY TOUR s. r. o. társaság és a Vevő közötti megegyezés szerinti szerződéses árak. A kötelező és megállapodás szerinti árat a HOCKEY TOUR s. r. o. társaság által aláírt Belépőjegy Beszerzéséről szóló Szerződés tartalmazza. A Belépőjegyen feltüntetett ár nem felel meg a Vevő és a HOCKEY TOUR s. r. o. társaság közötti megegyezett árnak, mivel a HOCKEY TOUR s. r. o. társaság ára magába foglalja a Belépőjegy beszerzésének további költségeit is.
 2. A kedvezményeket a Vevőnek a Belépőjegy Beszerzéséről szóló Szerződés megkötése előtt kell érvényesítenie. A kedvezményeket utólag nem lehet érvényesíteni.
 3. A Vevő köteles a HOCKEY TOUR s. r. o. társaságnak kifizetni a Belépőjegy megállapodás szerinti árát, legkésőbb a HOCKEY TOUR s. r. o. társaság által kiállított számlán feltüntetett fizetési határidő napján. Abban az esetben, ha a Belépőjegy ára nem lesz jóváírva a HOCKEY TOUR s. r. o. társaság számláján legkésőbb a számlán feltüntetett fizetési határidő napján, a HOCKEY TOUR s. r. o. társaságnak jogában áll elállni a Belépőjegy Beszerzéséről szóló Szerződéstől. Az érvényesített követelések (pl. kártérítési igény) a Vevőnek címzett tájékoztatás kézbesítésekor és a vele szembeni érvényesítés pillanatában fizetendők.
 4. Banki utalással történő fizetés esetén az összes banki költséget a Vevő viseli, ellenkező esetben a HOCKEY TOUR s. r. o. társaságnak jogában áll a fennmaradó összeget a Vevőnek utólag felszámolni.Hacsak a Belépőjegy Beszerzéséről szóló Szerződésben vagy a számlán nem szerepel másként, a Vevő köteles átutalni bármilyen esedékes összeget a HOCKEY TOUR s. r. o. társaság számára az IBAN: SK53 1100 0000 0029 4011 1842 számlára Szlovákiából, Ausztriából, Svájcból történő utalások esetén; a 0301280202/0300 számlára Csehországból történő utalások esetén; az IBAN: HU49 1209 2000 0179 1870 0010 0004 számlára Magyarországról történő utalások esetén.

XV.  Felelősség korlátozása (megrendelés törlése)

 1. A Belépőjegy Beszerzéséről szóló Szerződés megkötése esetén a Vevő nem állhat el a Belépőjegy Beszerzéséről szóló Szerződéstől és a Belépőjegy árát nem követelheti vissza, mivel a Törvénytár 102/2014 sz., távol lévő felek között kötött szerződés alapján történő értékesítés vagy szolgáltatások nyújtása esetén fennálló fogyasztóvédelemről szóló módosított törvény (a továbbiakban „Távol lévő felek közötti értékesítés esetén fennálló fogyasztóvédelemről szóló törvény“) 7. § 6. bek. k) pontja alapján a fogyasztó nem állhat el olyan szerződéstől, melynek tárgyát szabadidős tevékenységgel összefüggő szolgáltatások nyújtása képezi és amely értelmében az eladó vállalja, hogy ilyen szolgáltatásokat megegyezés szerinti időben és határidőn belül fogja nyújtani, mivel a Belépőjegy Beszerzéséről szóló Szerződés olyan szerződés, amely alapján a HOCKEY TOUR s. r. o. társaság vállalja, hogy szolgáltatást nyújt, melynek keretében beszerzi a Rendezvényre való Belépőjegyet, amely szabadidős tevékenységnek minősül, mégpedig megegyezés szerinti időben, illetve a Rendezvény megszervezésének időpontjában.

C.        VOUCHER ÉS AJÁNDÉKUTALVÁNY

XVI. Fogalmak és meghatározások

 1. A „Voucher” egy értékpapír, egy áfát tartalmazó meg nem határozott célra szóló utalvány, amelyet a Premier Sport Tour, s. r. o. vagy HOCKEY TOUR s. r. o. társaság adott ki alternatív teljesítéssel (Társasutazással vagy Belépőjeggyel) kapcsolatosan, amelyet a Premier Sport Tour, s. r. o. vagy HOCKEY TOUR s. r. o. társaság köteles elfogadni egy meghatározott Utastól/Vevőtől mint az Utas által a Társasutazásról szóló Szerződés alapján megrendelt idegenforgalmi szolgáltatás vagy Belépőjegy Beszerzéséről szóló Szerződés alapján megrendelt Belépőjegy beszerzésével kapcsolatos szolgáltatás ellenértékét. A Voucher nem átruházható, és kizárólag az az Utas/Vevő használhatja, akinek nevére kiállították, és csakis egy Szerződés keretein belül. A Voucher csak a szolgáltatások azon csoportjára használható fel, amelyre kiállították (Társasutazás vagy Belépőjegy). A Voucher legkésőbb a kiállítása napjától számított 2 évig használható.
 2. Az „Ajándékutalvány” egy értékpapír, egy áfát tartalmazó meg nem határozott célra szóló utalvány, amelyet a Premier Sport Tour, s. r. o. (Társasutazás esetén) vagy HOCKEY TOUR s. r. o. (Belépőjegy esetén) társaság adott ki, és amelyet a Premier Sport Tour, s. r. o. vagy HOCKEY TOUR s. r. o. társaság köteles elfogadni bármely Utastól/Vevőtől a Premier Sport Tour, s. r. o. Társasutazásról szóló Szerződéstől vagy HOCKEY TOUR s. r. o. a Belépőjegy Beszerzéséről szóló Szerződés szerint a megrendelt szolgáltatások ellenértékeként. Az Ajándékutalvány átruházható, tehát bármely Utas/Vevő használhatja, viszont csakis egy Szerződés keretein belül. Az Ajándékutalvány csak a szolgáltatások azon típusára használható fel, amelyre kiadták (Társasutazás vagy Belépőjegy). Az Ajándékutalvány legkésőbb a kiállítása évét követő naptári év végéig használható fel.

XVII. A Voucher és az Ajándékutalvány használata

 1. Az Utasnak/Vevőnek jogában áll felhasználni a Premier Sport Tour, s. r. o. vagy HOCKEY TOUR s. r. o. társaság által kiállított Vouchert vagy az Ajándékutalványt Társasutazás/Belépőjegy ellenértékének kifizetésére, mégpedig a Premier Sport Tour, s. r. o. és/vagy HOCKEY TOUR s. r. o. társaság által meghatározott feltételek szerint.
 2. A Voucher vagy az Ajándékutalvány névértéke beszámításra kerül a Társasutazás/Belépőjegy árába.
 3. A Voucher vagy az Ajándékutalvány névértéke, vagy annak bármilyen része nem fizethető ki az Utasnak/Vevőnek pénzösszegben, nem lehet abból visszajáró pénzt kifizetni (ti. abban az esetben, ha a Társasutazás/Belépőjegy ára kisebb, az Utasnak/Vevőnek nem fizethető vissza a névérték és az ár közötti különbség) és nem lehet azt visszaváltani sem a Premier Sport Tour, s. r. o. vagy HOCKEY TOUR s. r. o. társaságnál; mindez érvényes, ha az általános hatályú jogszabályok kötelező rendelkezései nem rendelkeznek másként;

D.        KÖZÖS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. A Szerződésre a Szlovák Köztársaság jogrendje vonatkozik és ezzel kizárásra kerülnek a kollíziós szabályok, amelyek a Szlovák Köztársaság jogrendjétől eltérő jogrend alkalmazását határoznák meg alkalmazandó jogként. Bármilyen viták esetén a Szlovák Köztársaság bírósága jogosult határozatokat hozni.
 2. A szerződő felek megállapodtak, hogy ha a jelen Szerződés kizárólag a Szerződés megkötésére meghatározott módon módosítható, vagy szüntethető meg, tehát írásos, vagy más megfelelő formában. A Szerződés módosításának vagy megszüntetésének írásos vagy más megfelelő formájának minősül az is, ha a jogügylet elvégzésére elektronikus eszközök (pl. elektronikus posta) segítségével kerül sor, amelyek lehetővé teszik a jogügylet tartalmának rögzítését és a jogügyletet végző személy meghatározását.
 3. A Premier Sport Tour, s. r. o. és/vagy HOCKEY TOUR s. r. o. társaságnak jogában áll az iratok tartalmáról telefonon, esetleg elektronikus posta útján tájékoztatni az Utast és a Vevőt, és azt követően elküldeni az iratot a 18.2. bekezdésben foglalt módon. Az irat ilyen esetben kézbesítettnek minősül már az Utasnak és a Vevőnek annak tartalmáról való telefonos tájékoztatása pillanatában, illetve az üzenet elektronikus posta útján való elküldése pillanatában.
 4. A Szlovákiai Kereskedelmi Felügyelet [Slovenská obchodná inšpekcia] egy felügyeleti hatóság, amely ellenőrzi a Premier Sport Tour, s. r. o. és/vagy HOCKEY TOUR s. r. o. társaság általános hatályú jogszabályok szerinti kötelezettségeinek betartását. A Premier Sport Tour, s. r. o. és/vagy HOCKEY TOUR s. r. o. és a végső felhasználó Utas/Vevő között esetlegesen keletkező viták peren kívüli úton is rendezhetők, ehhez kezdeményezni kell az alternatív vitarendezési eljárás elindítását az alternatív vitarendezési szervnél a Törvénytár 391/2015 sz., fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről szóló módosított törvény értelmében. Az alternatív vitarendezési eljárásra jogosult szervek aktuális jegyzéke elérhető itt:  https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1Az Utas/Vevő, amennyiben végső felhasználók, érvényesíthetik jogaikat és igényeiket az Európai online vitarendezési platform segítségével is, amely online elérhető ezen a helyen: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK
 5. Felelős személy, aki által az utas gyorsan kapcsolatba léphet a Premier Sport Tour, s. r. o. vagy HOCKEY TOUR s. r. o. társasággal, segítséget kérhet nehézségek esetén, vagy érvényesítheti a Társasutazással kapcsolatos reklamációját, amennyiben a Társasutazásról szóló Szerződés megszegését a Társasutazás során állapítja meg: Egry Zoltán (esetleg az ideiglenes helyettese ugyanazon az e-mail címen + telefonszámon), Teslova 19, 821 02, Pozsony, Szlovákia / info@focitour.hu / 0036 70 535 2876.
 6. Az ÁKF és a Szerződés bármely részének esetleges érvénytelensége nem érinti tartalma többi részének érvényességét.
 7. A Premier Sport Tour, s. r. o. és HOCKEY TOUR s. r. o. társaság fenntartja magának a jogot, hogy frissítse és módosítsa a katalógusban vagy a Premier Sport Tour, s. r. o. és/vagy HOCKEY TOUR s. r. o. ajánlati lapjában, vagy az általános információs formanyomtatványban foglalt szolgáltatásokkal, árakkal, és utazási feltételekkel kapcsolatos adatokat és információkat.
 8. A Premier Sport Tour, s. r. o. és HOCKEY TOUR s. r. o. nem vállal felelősséget a katalógusban, vagy a Premier Sport Tour, s. r. o. és/vagy HOCKEY TOUR s. r. o. társaság által kiadott más anyagokban, vagy a Webportálon közölt hirdetési oldalak tartalmáért, amelyek harmadik személyektől származnak, és ugyancsak nem szavatolja a harmadik személyek olyan szórólapjaiban feltüntetett adatok helyességét, amelyeknek nem ő a kiadója, és nem befolyásolhatja azok tartalmát.
 9. Amennyiben a katalógusban megkülönböztetésre kerül a Társasutazás vagy Belépőjegy meghatározása a Szerződéssel szemben, elsőbbséget a Szerződés élvez.

Kelt Pozsonyban, 2021. 11. 01-jén