Általános üzleti feltételek

Az Általános üzleti feltételek a Szlovák Köztársaságban hatályban lévő törvényekkel vannak összhangban.

A Premier Sport Tour, s.r.o. utazási iroda általános üzleti feltételei szabályozzák a Szerződő felek jogait és kötelességeit a szervezett idegenforgalmi szolgáltatások összes kombinációira (társasutazások), valamint a Premier Sport Tour, s.r.o. cég által nyújtott összes egyéb szolgáltatásra vonatkozóan (a továbbiakban “Általános üzleti feltételek” vagy “ÁÜF“) és a társasutazás beszerzéséről, illetve kizárólag Belépőjegy vásárlása esetén a belépőjegy megvásárlásáról szóló szerződése szerves részét képezik, amelyet írásos vagy egyéb formában a Premier Sport Tour, s.r.o. cég köt a Megrendelővel, az alábbiakban meghatározottak szerint (a továbbiakban “Szerződés“). A Szerződés megkötésével a Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Premier Sport Tour, s.r.o. részéről a Megrendelőnek nyújtott szolgáltatások jellegükre, az országba és a Rendezvényre való belépésre, a határidőkben történő előre nem látható változásokra és a harmadik személyektől való függésre való tekintettel specifikus terméknek minősülnek. Ezen  okoknál fogva a Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások nyújtása és szerzése során szükséges számolni a szolgáltatás nyújtásában és szervezésében bekövetkező lehetséges változásokkal (pld. a program, Rendezvény változása, a Rendezvény lemondása, a Rendezvény időpontjának változása, a szállás, a szállítás módjának változása stb.), a szolgáltatás  elérhetőségétől vagy a szolgáltatásnak harmadik személyek által történő kihasználásától függően, amelyekre a Premier Sport Tour, s.r.o. cég nincsen hatással, ezért értük nem felel.

I.              Szerződés és a fogalmak meghatározása

 1. A Premier Sport Tour, s.r.o., székhelye Na Revíne 29/C, 83101 Bratislava, statisztikai számjel: 46 219 455, bejegyezve Bratislava I Járási Bíróság cégjegyzékében a Sro rész, 73743/B betét alatt, mint az utazási iroda üzemeltetője az a személy, aki a Megrendelő számára biztosítja a szolgáltatást vagy a szolgáltatások kombinációját, (a továbbiakban “Beszállító” vagy “UI“).
 2. A Megrendelő a jogügyletekre alkalmas természetes vagy jogi személy, aki az UI-val írásban vagy egyéb alkalmas formában és a jelen ÁÜF-ben meghatározott módon kötött szerződést, valamint az a személy, amelynek javára a Szerződés megkötésre került, vagy az a személy, akire társasutazás, vagy a Belépőjegy a Jelen Általános Üzleti Feltételekkel összhangban átruházásra került (a továbbiakban “Megrendelő“) (és Beszállító a továbbiakban együtt „Szerződő felek“). Abban az esetben, ha a Megrendelőt több személy képviseli, ezekre is érvényes a „Megrendelő“ megjelölés egyes számban és a Megrendelőt képviselő minden ilyen személy köteles teljesíteni a társasutazás beszerzéséről szóló szerződésből következő kötezettségeit közösen és egyetemlegesen betartani.
 3. A Rendező az a személy, aki a Rendezvényt rendezi és/vagy biztosítja és/vagy szervezi és/vagy közvetíti. A Rendezvény sportmérkőzés vagy egyéb nyilvános vagy nem nyilvános társadalmi, kulturális vagy sport jellegű előadás, amelyet egy harmadik személy a Rendező rendez, amelyre a belépéshez általában Belépő szükséges, amelynek beszerezése azon szolgáltatások egyike, amelyeket a Megrendelő megrendelhet. A Társasutazás olyan idegenforgalmi szolgáltatás vagy szolgáltatások kombinációja, amelyek biztosítására a Beszállító a Szerződés és a jelen ÁÜF alapján kötelei magát a Megrendelő számára, a megállapodásban szereplő áron. A Képviselő az a személy, aki a Társasutazás lefolyásáért felel az utazási iroda nevében. A Képviselő nem vesz részt minden Társasutazáson. A Képviselő nem nyújt idegenvezetői szolgáltatásokat és nem köteles kísérni a Megrendelőket a Társasutazás helyszínén. A Képviselő köteles gondoskodni főleg a Társasutazás logisztikájáról (szállítás, átszállások, szállás, a Belépők átnyújtása a Megrendelőnek). A Képviselő nem nyújt idegenvezetői szolgáltatásokat. Az idegenvezetői szolgáltatások kérésre, pótdíj fejében biztosíthatók, amennyiben a kérvényt legkésőbb 10 nappal a Társasutazás megkezdése előtt kézbesítették az utazási irodának. A Kérésre, fogalom, ha bárhol a jelen ÁÜF-ben, Szerződésben, Web portálon, ajánlatban, utasításokban, katalógusban vagy az UI bármilyen egyéb anyagaiban szerepel, azt jelenti, hogy feltüntetett szolgáltatás nem képezi a  Társasutazás részét és nincs belefoglalva a Társasutazás árába Az ilyen szolgáltatás akkor nyújtható a Megrendelőnek, ha azt a Megrendelő kéri, ennek a szolgáltatásnak az árát hallgatólagosan is elfogadja, és az utazási iroda azt biztosítja
 4. Az utazási iroda és az Utas közötti szerződés írásos, vagy más megfelelő formában köttetett meg a Törvénytár 170/2018. sz., társasutazásokról, idegenforgalmi szolgáltatásegyüttesekről, és az idegenforgalom területén történő vállalkozás egyes feltételeiről szóló módosított törvény („Társasutazásokról szóló törvény”) 16. § alapján. Írásos forma esetén a Szerződés akkor tekintendő megkötöttnek, amikor a kinyomtatott Szerződést mindkét Szerződő fél aláírta.
 5. A Szerződés egyéb alkalmas formában történő megkötése alatt, egyebeken kívül, az alábbi eljárások bármelyike értendő: (i) a Társasutazás online rendszer segítségével történő megrendelése az alábbi weboldalakon www.futbaltour.sk, www.sportstour.sk, www.hokejtour.sk, www.focitour.hu, www.fotbaltour.cz, www.hokejtour.cz, www.fussballtour.at, www.fussballtour.ch, www.footballtour.org, www.fotbaltour.ro, www.fudbaltour.ba, www.fudbaltour.me, www.nogomettour.hr („Web portál“);  a megfelelő ajánlatnak a az UI részéről a Megrendelő száméra történő utólagos megküldésével; és az ajánlatnak a Megrendelő általi visszaigazolásával (azt általában az igazolásnak és az előlegszámlának a UI által, e- mailben történő elküldése követi); abban az esetben, ha a Megrendelő az ajánlatot nem mint egészet fogadja el és konkrét szolgáltatásokat választ, a Szerződés csak azután kerül megkötésre , miután az UI visszaigazolja a Megrendelő választását (az UI a Megrendelőnek az visszaigazolást az előlegszámlával együtt e-mail formájában küldi el ; (ii) a Belépő közvetlen megvásárlása elektronikus formában, a web portálon; (iii) a Társasutazás Megrendelő által e- mailben történő megrendelése; majd a megfelelő ajánlat UI általi elküldése a Megrendelőnek ; és az ajánlat Megrendelő általi visszaigazolása (ezután általában az UI az előlegszámlával együtt elküldi a visszaigazolást; abban az esetben, ha a Megrendelő az ajánlatot nem mint egészet fogadja el és konkrét szolgáltatásokat választ, a Szerződés csak azután kerül megkötésre , miután az UI visszaigazolja a Megrendelő választását (az UI a Megrendelőnek az visszaigazolást az előlegszámlával együtt e-mail formájában küldi el); (iv) a Társasutazás Megrendelő által telefonon történő megrendelése; ezt követően az UI elküldi a Megrendelőnek az adott ajánlatot és a Megrendelő visszaigazolja az ajánlatot (ezután általában az UI az előlegszámlával együtt elküldi a visszaigazolást); (v) A Társasutazásnak a Megrendelő által az UI értékesítőhelyén való személyes megrendeléssel; majd a megfelelő ajánlat UI  általi  elküldése a Megrendelőnek; és az ajánlat Megrendelő általi visszaigazolása (ezután általában  az UI az előlegszámlával együtt elküldi a visszaigazolást; abban az esetben, ha a Megrendelő  az ajánlatot nem mint egészet fogadja el és konkrét szolgáltatásokat választ, a Szerződés csak azután kerül megkötésre , miután az UI visszaigazolja a Megrendelő választását (az UI a Megrendelőnek az visszaigazolást az előlegszámlával együtt e-mail formájában küldi el.  Tekintet nélkül a fent említettekre a Szerződés érvényesen és hatályosan  megkötöttnek minősül az előleg, illetve a teljes megállapodás szerinti ár kifizetésével, a Megrendelő által kiállított előlegszámla alapján.
 6. A Szerződés illetve a megrendelés minden benne említett további személyre is érvényes. A kiskorú személy nevében a Szerződést annak törvényes képviselője írja alá, miközben, ha ez egyúttal nem a Társasutazás egyik résztvevője is, köteles a Társasutazáson való részvételhez mellékelni egy nagykorú személy írásos nyilatkozatát is, aki egyúttal a Társasutazás résztvevője és a kiskorú személyért teljes felelősséget vállal. Amennyiben egy belföldi személy rendeli meg a szolgáltatásokat egy külföldi személy számára, köteles ezt a tényt írásban közölni már a Társasutazás vagy bármely egyéb egyéni szolgáltatás megrendelésekor.
 7. Az internetes portálon közölt ajánlat, az általános információs formanyomtatvány, a katalógus, vagy az ajánlat egyéb írásos formája ugyanúgy, mint a jelen Általános Kereskedelmi Feltételek is a Szerződés részét képezik, miközben ezen ÁKF-kel szemben előnyben kizárólag a Szerződésben szabályozott feltételek részesülnek.
 8. Tekintet nélkül annak formájára, a Megrendelő Társasutazásra vagy egyes szolgáltatásokra vonatkozó megrendelésének visszaigazolásával, vagy a Társasutazás biztosításáról szóló szerződés aláírásával az UI kötelezi magát, hogy a Megrendelőnek biztosítja az előzetesen felkínált idegenforgalmi szolgáltatások kombinációit (a továbbiakban „Társasutazás“). Minden ilyen előzetesen kínált szolgáltatások kombinációiban szereplő szolgáltatásokon felüli szolgáltatás úgy biztosítható, hogy az UI követelheti a Megrendelőtől ezeknek a szolgáltatásoknak a megfizetését.A Szerződésnek a fenti feltételek melletti megkötésével a Megrendelő kötelezi magét, hogy a Társasutazás megállapodásban szereplő árát kifizeti. Abban az esetben, ha Megrendelő a Szerződést a Társasutazás további, a Szerződésben feltüntetett megrendelőinek érdekében köti meg, aláírásával igazolja, hogy rendelkezik a további megrendelő írásos maghatalmazásával, arra vonatkozóan, hogy az ő nevükben járjon el, amelyben kifejezetten beleegyeznek a Szerződés megkötésébe, és hogy az UI rendelkezésre bocsássák személyes adataikat. Továbbá a Megrendelő ezeknek a személyeknek a nevében kötelezi magát arra, hogy az UI-val szembeni kötelezettségeit teljesíti, és egyúttal kötelezi magát arra, hogy a Társasutazás többi megrendelőinek haladéktalanul átadja az UI a  Társasutazás megrendelőinek szánt információkat. A Társasutazások, ill. egyes szolgáltatások számára való tekintet nélkül, ill. tekintet nélkül azoknak a személyeknek a számára, akik számára a Szerződés alapján szolgáltatás nyújtása történik, a megrendelést végrehajtó személy, és amelyikkel az UI a fenti feltételek mellett a Szerződést megkötötte, köteles kifizetni a Társasutazás teljes árát. A Társasutazás árának kifizetését a Megrendelő az UI felszólítására köteles igazolható módon bizonyítani.A Társasutazáson való részvételre a Megrendelő és a Szerződésben feltüntetett további megrendelők a Társasutazás teljes megállapodás szerinti árának kifizetésével és a szolgáltatásnyújtás további feltételeinek teljesítésével válnak jogosulttá. A Megrendelőt a Társasutazáson való részvételre feljogosító érvényes okirat az érvényes módon megkötött szerződés és a Társasutazás teljes árának kifizetését igazoló dokumentum.
 9. Tartós hordozó alatt olyan eszköz értendő, amely lehetővé teszi az Utasnak, vagy az utazási irodának olyan módon eltárolni a neki címzett információkat, hogy azokat a jövőben fel tudja használni ezen információk céljának megfelelő időre, és ami lehetővé teszi az elmentett információk sokszorosítását, elsősorban papíron, e-mail, SMS formájában, USB adathordozón, CD-n, DVD-n, memóriakártyán, vagy a számítógép merevlemezén.

II.   Árazási és fizetési feltételek

 1. Az UI által szervezett Társasutazások és kapcsolódó szolgáltatások árai az UI és a  Megrendelő között megállapodáson alapuló szerződéses árak. A kötelező és megállapodás szerinti ár az UI által igazolt szerződésen van feltüntetve. A kedvezményekre vonatkozó  igényeit a Megrendelő a Szerződés megkötését megelőzően érvényesíti. A kedvezmények utólagosan nem érvényesíthetőek. A Társasutazás árának képzése figyelembe veszi azoknak az illetékeket és szolgáltatásokét fizetendő árakat is, amelyek a megrendelés, szerződéskötés és a Társasutazás időpontjának időpontja között változnak, és harmadik személyektől függenek, mint pld. a reptéri illetékek, kikötői illetékek, kompdíjak, autópályadíjak, üzemanyagárak és Az említett változások változhatnak a Társasutazásnak a Megrendelő számára a Társasutazás szolgáltatásáról szóló szerződés megkötésekor elküldött eredeti kalkuláció szerinti árai is. Az UI-nak a változásokra nincsen semmilyen befolyása.
 2. A szerződő felek megállapodtak abban, hogy az utazási irodának jogában áll egyoldalú cselekménnyel megemelni a Társasutazás, ill. a szolgáltatások árát az alábbiakban bekövetkezett változások közvetlen következménye képpen:
  • a) az üzemanyagok, vagy egyéb energiahordozók árának változása következtében az utasok szállítási költségeiben bekövetkezett változások,
  • b) a Társasutazással kapcsolatos idegenforgalmi szolgáltatások teljesítésében közvetlenül részt nem vevő harmadik felek által számlázott Társasutazással kapcsolatos idegenforgalmi adók és illetékek díjszabásainak változása, ideértve az idegenforgalmi adók, repülőtéri illetékek vagy behajózási, illetve kihajózási illetékek változásait a kikötőkben és a repülőtereken; vagy
  • c) a Társasutazással kapcsolatos pénznemek árfolyamában történő változások.
 3. Amennyiben az előző pont szerinti változásokra az utazás megkezdését megelőző napig kerül sor, az UI a szerződésben feltüntetett árat egyoldalúan felemeli:
  • a)  azzal az összeggel, amellyel a jelen cikkely 2. bek. a) és b) pontja szerinti ára vagy kifizetés a társasutazás árában foglalt szolgáltatások árához és illetékekhez képest emelkedett,
  • b)  azzal az összeggel, amely megfelel az euró árfolyamának a társasutazás árának meghatározásához használt pénznemhez viszonyított, a jelen cikkely 2. bek. c) pontja szerinti 5% feletti növekedésének.
 4. Az utazási iroda köteles az Utasnak legkésőbb 20 nappal a Társasutazás előtt egy Tartós hordozón elküldeni egy egyértelmű és érthetően megfogalmazott tájékoztatást a Társasutazás áráról, vagy a szolgáltatások növekedéséről, amelyben leírásra kerül az áremelés oka és módja. Az Utas köteles haladéktalanul, vagy legkésőbb az áremelésről szóló tájékoztatóban közölt határidőn belül kifizetni az árkülönbözetet, ellenkező esetben az utazási irodának jogában áll a Szerződéstől elállni, az elállásról szóló tájékoztatásnak az Utas felé egy Tartós hordozón történő kézbesítése útján.
 5. A Megrendelő köteles az UI-nak kifizetni a Társasutazás megállapodásban szereplő árát legkésőbb az előlegszámlán feltüntetett fizetési határidő napján. Amennyiben a Társasutazás ára nem kerül jóváírásra az UI számlájára legkésőbb az említett előlegszámlán feltüntetett fizetési határidő napján, a Megrendelő jogosult elállni a szerződéstől. A sztornózási illetékek és az érvényesített kártérítési igények azonnal a rögtön az ezek érvényesítéséről szóló értesítésnek a megrendelő számára történő kézbesítésével válnak esedékessé.
 6. A szerződő felek megállapodtak abban, hogy az Utast a Társasutazás ellenértékéből a jelen cikk 2. bekezdésében leírt költségek csökkenésének megfelelő mértékű kedvezmény illeti meg, amely költségcsökkenésre a Szerződés megkötésétől a Társasutazás kezdetéig került sor.
 7. Amennyiben a Társasutazás kezdete előtt kevesebb, mint 21 nappal kerül sor a Szerződés megkötésére, az Utas kifizeti a Társasutazás megállapított árát teljes összegben már a Szerződés megkötésekor. Ebben az esetben a Szerződés a Társasutazás teljes összegének kifizetésével minősül megkötöttnek.
 8. Kivételes esetekben (kései megrendelés, early booking ) és prezentált akciók esetében (first moment stb.) a Társasutazás vagy szolgáltatás ára rögtön egy részletben fizetendő.
 9. Amennyiben a Megrendelő a banki átutalással fizet, minden banki illeték a Megrendelőt terheli, ellenkező esetben az UI jogosult a fennmaradó összeget kiszámlázni a Megrendelőnek.
 10. Amennyiben a Szerződésben vagy előlegszámlában nincsen másképp meghatározva, a Megrendelő köteles kifizetni minden az UI-val szemben esedékes összeget az alábbi számlaszámára: IBAN SK68 8330 0000 0020 0081 8645 vagy SK32 1100 0000 0029 2685 8237 a Szlovákiából történő átutalásokhoz; 246281981/0300 a Csehországból történő átutalásokhoz ; IBAN: HU97 1209 2000 0153 7802 0010 0001 a Magyarországról történő átutalásokhoz, IBAN: RO20 BACX 0000 0014 1096 7001 a Romániából történő átutalásokhoz, IBAN: AT42 2011 1824 3883 8200 az Ausztriából történő átutalásokhoz, IBAN: SK32 1100 0000 0029 2685 8237 a Svájcból történő átutalásokhoz.

III.   Belépőjegyekkel kapcsolatos különleges rendelkezések 

 1. A Rendezvényre szóló belépő egy olyan igazolás, amely tulajdonosa számára egy (általában egyszeri) illeték ellenében lehetővé teszi a stadionba, csarnokba vagy annak a  Rendezvénynek a területére való belépést, amelyre megvásárolták (a továbbiakban „Belépő“). A jelen ÁÜF alapján a Belépő biztosítása a Megrendelő számára a Társasutazás egyedi szolgáltatásának minősül. A Belépőn feltüntetett ár nem a Megrendelő és az UI közötti megállapodás alapján a Belépőért fizetendő ár, mivel az UI ára tartalmazza Belépő biztosításával kapcsolatos egyéb költségeket is A jelen ÁÜF rendelkezései megfelelően vonatkoznak a Belépők beszerzésének szolgáltatására. A Belépők fajtái:
  • a)  A Papíralapú Belépő, papírra nyomtatott formában kerül kiállításra. A Belépőnek ez a típusa általában tartalmazza (ez azonban nem feltétele az érvényességnek)
   a Rendezvény elnevezését, a Rendezvény dátumát, a Rendezvény kezdetének időpontját, a Rendezvény helyszínét, a szektor/ülőhely számát vagy egyéb megjelölését, a Belépő árát, a Rendezvény rendezőjének QR vagy vonalkódját, vagy azonosítóját, a Belépő azonosítószámát,
  • b)  Az elektronikus formátumú Belépő, amely nyomtatásra szánt; a Megrendelő csak azzal a feltétellel jogosult részt venni a Rendezvényen, amelyre az elektronikus Belépő megvásárlásra került, hogy az elektronikus Belépőt egy tiszta A4-es formátumú papírra lézeres nyomtatóval kinyomtatta, a szöveg bármilyen elfedése nélkül, eredeti méretben, kicsinyítés és nagyítás nélkül; minden egyes elektronikus Belépőt egy különálló papírlapra kell kinyomtatni (A4-es formátum). A Belépőnek ez a típusa általában tartalmazza (ez azonban nem feltétele az érvényességnek) a Rendezvény elnevezését, a Rendezvény dátumát, a Rendezvény kezdetének időpontját, a Rendezvény helyszínét, a szektor/ülőhely számát vagy egyéb megjelölését, a Belépő árát, a Rendezvény rendezőjének QR vagy vonalkódját, vagy azonosítóját, a Belépő azonosítószámát,
  • c) Az elektronikus formátumú Belépő (az ún. mobil belépő) kizárólag olyan mobil telefonokhoz szántak, amelyek egy megfelelő alkalmazás segítségével képesek egy specifikus QR kód elmentésére (ún. okostelefonok); a Megrendelő jogosult részt venni a Rendezvényen a specifikus QR kód alapján, amely az okostelefonból kerül beolvasásra,
  • d) A feltöltött klubkártya formátumú Belépő, ún. szezonbelépő, amelyet a mérkőzését követően a Megrendelő köteles a Beszerzőnek haladéktalanul, az UI dolgozójának utasításai szerit visszaszolgáltatni, mivel ennek felhasználása bizonyos időszakonként ismételhető, miközben az érvényes, hogy a Megrendelő az ilyen formátumú Belépő megvásárlásával kizárólag egy konkrét napon zajló Rendezvényre való egy belépésre vásárolta
 2. Az UI köteles a Megrendelőnek a Rendező által szervezett Rendezvény kezdetét megelőzően átadni a Belépőt, miközben a Megrendelő ehhez szükséges segítséget nyújtani. Az UI a Megrendelőnek postán, e-mailben, futárral vagy személyesen (az UI értékesítési helyén, vagy a Rendezvény helyszínén az UI lehetőségei és megfontolása alapján). A Megrendelőnek nem jogosult megválasztani a Belépő kivitelezésének és átadásának módját és formáját. Ezt a Rendező és az UI határozzák meg.
 3. Az UI nem felel az alábbiakért:
  • a) a megrendelt Belépők késedelmes leszállítása, amelyet a posta, illetve az expressz küldeményszolgálat vagy bármilyen egyéb a Belépők szállítását biztosító jogi személy okozott, amennyiben ezeket az UI időben rendelkezésre bocsátotta a szállításhoz;
  • b) a megrendelt Belépők késedelmes kézbesítése, amit a Belépő Megrendelője okozott, aki nem tartja be a posta kézbesítési feltételeit, illetve aki nem vette át időben a Belépőit;
  • c) a Belépők leszállításának elmaradása, amelyet az okozott, hogy a Belépő Megrendelője hiányos, nem aktuális vagy egyéb módon helytelen postai vagy e-mail címet adott meg;
  • d) a Belépők leszállításának sikertelensége amiatt, hogy nem kerültek átvételre az UI, illetve a rendezvény helyszínén, amennyiben a Megrendelőt időben figyelmeztették e-mailben, telefonon vagy egyéb alkalmas módon az átadás helyéről és időpontjáról;
  • e) a Belépők fel nem használása a Rendezvényre vagy Társasutazásra.
 4. A Beszerző kötelezi magát, hogy különböző számú Megrendelőnek biztosít Belépőket az alábbi módon:
  • a)  1 önálló Belépő megrendelés esetén – a Belépő elhelyezése pontosan a kiválasztott kategória (nem szektor) szerint az UI weboldalán található térképről, a Belépő vagy Társasutazás megrendelésekor,
  • b)  2 Belépőjegy megrendelése esetén – a két Belépőjegy egymás mellett kettesben való elhelyezése (ez alatt értendő az adott stadiontól függően kettesével egymás felett, kettesével keresztben egymás mellett, vagy minden második helyen való páros elhelyezés, a lépcsőzet, vagy a stadion/aréna beépített szerkezeti elemeit képező más tárgyak elhelyezésétől függetlenül) pontosan az utazási iroda honlapján található térképen kiválasztott kategória (és nem a szektor) alapján történik a Belépőjegy vagy Társasutazás rendelésének elvégzése esetén,
  • c)  3 és több páratlan számú Belépőjegy – kettesével, vagy elválasztott párokban való elhelyezés (esetleg kettesével párban egymás felett, kettesével keresztben egymás mellett, vagy minden második helyen való páros elhelyezés, a lépcsőzet, vagy a stadion/aréna beépített szerkezeti elemeit képező más tárgyak elhelyezésétől függetlenül) + 1 egyedülálló – single – Belépő (lehetőleg, és amennyiben ez elérhető, a d) pontban leírtak szerint, minél közelebb az eredeti párhoz) – megrendelése esetén pontosan az utazási iroda honlapján található térképen kiválasztott kategória (és nem a szektor) alapján történik a Belépőjegy vagy Társasutazás rendelésének elvégzése esetén,
  • d)  4 és több páros számú Belépőjegy megrendelése esetén – elválasztott párokban való elhelyezés, ahol minden pár helye egymás mellett található (ez alatt értendő az adott stadiontól függően párban egymás felett, kettesével keresztben egymás mellett, vagy a minden második helyen való páros elhelyezés, a lépcsőzet, vagy a stadion/aréna beépített szerkezeti elemeit képező más tárgyak elhelyezésétől függetlenül). A párok lehetőleg, és amennyiben ez elérhető, egymáshoz legközelebbi lehetséges helyen lesznek pontosan az utazási iroda honlapján található térképen kiválasztott kategória (és nem a szektor) alapján a Belépőjegy vagy Társasutazás rendelésének elvégzése esetén,
  • e)  A csoportok ülésre vonatkozó kifejezett kérés esetén, ezt az igényt közölni kell az UI-val, hogy ellenőrizni lehessen a csoportos ülés elérhetőségét és meghatározni az ilyen megrendelés felárát (például egy hármas csoport egymás mellett, vagy négyes csoport egymás mellett, figyelembe véve az a)-tól d)-ig terjedő pontokban meghatározottakat),

– szemléletes megjelenítés páros ülés esetében:

(a.j. ülés egymás mellett, egymás felett, kettesével keresztben egymás mellett, vagy az egy hely között való ülőhely, függetlenül a lépcső helyétől és a stadion / aréna rögzített szerkezetét alkotó egyéb tárgyaktól)

 1. A Beszerző fenntartja magának a jogot a megrendelt Belépő kategóriájának megváltoztatásához, az alacsonyabb kategória esetében az árkülönbözet automatikus megtérítése mellett. A Beszerző nem a Rendezvény Szervezője és nem vállal semmilyen felelősséget a Rendezvény lefolyásáért és szervezéséért.
  A Beszerző nem a Rendezvény Szervezője és semmilyen módon nem kezeskedik a Rendezvény időpontjának változásáért, annak megvalósításáért vagy szervezéséért. A Belépők Megrendelője tudomásul veszi, hogy a Belépők megvásárlását követően annak a Rendezvénynek, amelyre a Belépő szól, az időpontja vagy szervezése megváltozhat, vagy azt lemondhatják.  A Beszerző a Rendezvény időpontjának, szervezésének megváltozását, illetve annak lemondását a Megrendelővel e-mailben, a weboldalon vagy egyéb alkalmas módon közli, legkésőbb 7 naptári nappal a Rendezvény napja előtt.
 2. Abban az esetben, ha a Belépő „Szezonális belépőjegy“, klubkártya, a fenti 1 d) pont szerinti formájában kerül kiadásra, a Megrendelő köteles a Belépőjegyet közvetlenül a Rendezvény befejezését követően sértetlenül visszaszolgáltatni az UI képviselőjének. Ha a Megrendelő nem szolgáltatja vissza az UI-nak a Bérletet, köteles az UI-nak kötbért fizetni, amelynek összege a Belépőjegy árának 200 %, ami megfelel az új Szezonális belépőjegy kiadási költségeinek és az UI ezzel kapcsolatosan keletkezett költségeinek.
 3. A Belépőjegy, beleértve az elektronikus Belépő egyes fajtáit, megvásárlásakor a Beszerzővel kötött szerződéstől nem lehet elállni, és visszakövetelni a Belépő árát, mivel a 102/2014 Z.z sz., a fogyasztónak az áruvásárlás vagy szolgáltatásnyújtás esetében történő védelméről szóló törvény 7. § 6 bek.,k) pontja rendelkezésének értelmében, amely a távúton vagy az eladó telephelyén kívül megkötött szerződésekre vonatkozik, a fogyasztó nem léphet vissza olyan szerződéstől , amelynek a tárgya a szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása, és amely szerint az eladó kötelezi magát , hogy ezeket a szolgáltatásokat a megállapodás szerinti időpontban vagy határidőn belül fogja nyújtani, miközben a Rendezvényre szóló Belépőjegy megvásárlására vonatkozó szerződés olyan szerződés, amely alapján az eladó, vagyis a Beszerző kötelezi magát arra, hogy a Megrendelőnek a szabadidős szolgáltatásra, vagyis Rendezvényre szóló Belépőjegyeket a megállapodás szerinti időpontban, illetve a Rendezvény megrendezésének időtartama alatt biztosítja.

IV.   Az Utas jogai és kötelességei

 1. A Megrendelő jogaihoz tartozik főként:
  • a)  a Társasutazás szerződésben megállapított és kifizetett szolgáltatásainak rendes biztosításához való jog,
  • b) arra vonatkozó jog, hogy az UI rendelkezésre bocsássa a Társasutazás szerződésben megállapított és kifizetett szolgáltatásaival kapcsolatos információkat,
  • c) a szerződéstől való visszalépéshez való jog, a jelen Általános Üzleti Feltételek cikkelye szerint, a szolgáltatások igénybevételének megkezdése előtt, a sztornóilleték, azaz a lelépési díj megtérítésének feltétele mellett, amelynek összege megegyezik a Társasutazás árával, vagyis végkielégítés a VIII. cikknek megfelelően, ezen ÁÜF 8. pontja,
  • d) a hiányosságokra vonatkozó reklamációra és egyúttal az reklamáció megfelelő elintézésére való jog a jelen ÁÜF cikkelye szerint,
  • e) azoknak a személyes adatoknak az illetéktelen személyekkel szembeni védelméhez való jog, amelyeket a Megrendelő a Szerződésben és egyéb az UI-nak átadott dokumentumokban feltüntetett; minden a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos folyamatot folyamatosan elemzünk és biztosítjuk azok az általános adatvédelmi rendeletnek (GDPR) való megfelelőségét – Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK (a személyes adatok védelméről szóló általános) rendelet hatályon kívül helyezéséről, amely az EU minden tagállamára vonatkozik, valamint a 18/2018 z. sz., a személyes adatok védelméről szóló módosított törvénynek való megfelelést,
  • f)  jogában áll egy Tartós hordozón bejelenteni az utazási irodának a Társasutazás előtt, hogy helyette más, a tájékoztatóban feltüntetett olyan személy fog az utazáson részt venni, aki megfelel a Társasutazáson való részvétel minden követelményének. Viszont ezt a jogát az Utasnak legalább 7 munkanappal a Társasutazás kezdete előtt kell érvényesítenie. Ezen határidő elmulasztásával megszűnik ez a joga. A tájékoztatás részét kell, hogy képezze a harmadik személy hozzájárulása a Szerződés átruházásához, amelyben a harmadik személy elfogadja a megkötött szerződést, az Általános kereskedelmi feltételeket, és kijelenti, hogy eleget tesz a Társasutazáson való részvétel megállapodás szerinti feltételeinek. A tájékoztató kézbesítésének napján a benne feltüntetett személy Utassá válik, aki átveszi az eredeti Utas jogait és kötelezettségeit, miközben az eredeti Utas és az új Utas közösen és elválaszthatatlanul kötelezettséget vállalnak, hogy kifizetik a Társasutazás árát, az azzal kapcsolatos díjakat, illetékeket, és az utazási iroda számára ezen változás miatt keletkezett minden költségét. Az új Utast nem illetik meg azon akciók, kedvezmények és biztosítások, amelyek kizárólag az eredeti Utas személyéhez, vagy a különleges akciók feltételeihez (törzsvásárlói kedvezmények, early booking, stb.) kötődtek. Az utazási irodát megilleti a költségtérítés mindazon kiadásokkal kapcsolatban, amelyek az Utas változásával kapcsolatosan keletkeznek számára, ide tartoznak elsősorban a repülőjegy változásával kapcsolatos kiadások.
 1. A Megrendelő kötelességeihez tartozik főként:
  • a)  biztosítani az utazási irodának a megfelelő szükséges együttműködést a szolgáltatások rendes biztosításához, főként a Szerződésben megkövetelt adatok valós és teljes feltüntetésével, beleértve ezen adatok bármilyen megváltoztatását, és benyújtani az UI követelményeinek megfelelő szükséges további okiratokat,
  • b)  kifizetni a Társasutazás árát a jelen ÁÜF 2 cikkének megfelelően és az UI felszólítására ezt a megfelelő okirattal igazolni,
  • c) felesleges késedelem nélkül és az UI által meghatározott határidőn belül értesíteni az UI-t a feltételek esetleges megváltozásával és a megállapodásban szereplő szolgáltatások tartalmával kapcsolatos álláspontjáról,
  • d) átvenni az UI-tól a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges okiratokat (pld. a Rendezvényre szóló Belépőjegyeket) és ezeket a Társasutazás megkezdése előtt rendesen ellenőrizni,
  • e) a 18-nél fiatalabb személyek esetében biztosítani a nagykorú Megrendelő általi kíséretet és felügyeletet a Társasutazás időtartama alatt, gondoskodni azoknak a személyeknek a kíséretéről és felügyeletéről, akiknek az egészségi állapota ezt megkívánja,
  • f)  követni az UI, a Képviselő vagy egyéb az UI iroda által kijelölt képviselő utasításait és betartani a Társasutazás megállapodás szerinti programját,
  • g) ügyelni a szolgáltatókkal szembeni esetleges követelések időben és rendben történő érvényesítésére, a jelen ÁÜF 6 cikkelye szerint,
  • h) úgy eljárni, hogy ne kerüljön sor a Társasutazás egyéb megrendelőinek, a szolgáltatók vagy az UI kárára történő egészség- vagy vagyonkárosodásra,
  • i)  tartózkodni az olyan cselekménytől vagy viselkedéstől, amely veszélyeztetheti, károsíthatja vagy korlátozhatja a Társasutazás egyéb megrendelőit,
  • j) megtéríteni az esetleges kárt, amelyet a közlekedési eszközben, szálláshelyben vagy egyéb létesítményben okozott, ahol a Szerződés szerinti szolgáltatásokat igénybe vette,
  • k) megtéríteni minden olyan költséget és kárt, amelyek az ő társasutazásból való kizárása következtében keletkeztek, abban az esetben, ha tevékenységével veszélyeztette vagy zavarta a Társasutazás lefolyását vagy programját, vagy súlyos törvénysértést követett el, kárt okozott mások tulajdonában és megsértett a Társasutazás egyéb megrendelőinek, szolgáltatók vagy az UI jogait,
  • l) a meghatározott időpontban megjelenni a megjelölt helyen felkészülve a szolgáltatások igénybevételére a megállapodás szerinti terjedelemben; amennyiben a Megrendelő a saját hibájából késik a megállapodásban szereplő szolgáltatások igénybevételének megkezdésével, a Megrendelő köteles saját költségére és felelősségére a megállapodás szerinti szolgáltatások menetrendjének megfelelő helyre, a Társasutazás programja szerint,
  • m) magánál tartani minden érvényes okmányt, amely a meglátogatott országba való belépéshez szükséges főleg az úti okmányokat, vízumokat és oltási igazolványt (amennyiben szükséges), az utazási biztosításról szóló okiratot, ha a Megrendelő biztosította magát; ezeket az okiratokat a Megrendelő köteles maga beszerezni. Abban az esetben, ha a Megrendelő bármilyen a jelen pontban feltüntetett okból nem vesz részt a Rendezvényen, illetve Társasutazáson, az UI a Megrendelővel szemben sztornóilleték- követeléssel lép fel, amelynek összege a Társasutazás árának 100 %-a,
  • n) teljesíteni az országba való belépés, az ott tartózkodás és a Rendezvényre való belépés egyedi feltételeit. A Megrendelő köteles a saját költségére és felelősségére beszerezni főként a vízumot, biztosítást (amennyiben az UI nem gondoskodott erről), gondoskodni az oltásról és teljesíteni az egyéb, a meglátogatott országba való belépés szükséges feltételeket. Az UI ebben az esetben nem köteles az említett feltételekre figyelmeztetni a Megrendelőt. Amennyiben a Megrendelő bármilyen a jelen pontban feltüntetett okból nem vesz részt a Rendezvényen, illetve Társasutazáson, az UI a Megrendelővel szemben sztornóilleték-követeléssel lép fel, amelynek összege a Társasutazás árának 100 %-a,
  • o) a Társasutazás egész időtartama alatt betartani azoknak az államoknak a vám, útlevél, közlekedési, biztonsági, egészségügyi, higiéniai és egyéb jogszabályait, amelyekbe utazik, valamint az UI Képviselőjének utasításait,
  • p) amennyiben a Megrendelő sztornózza a Társasutazáson való részvételét, a Megrendelőnek a Társasutazás sztornózásának elismerését megelőzően meg kell térítenie a Társasutazás árának 100 %-át.
 1. A Megrendelő- jogi személy- és a Társasutazást több személy számára megrendelő Megrendelő kötelességei közé tartozik továbbá:
  • a) megbízni egy jogi képviselőt, akivel az UI kommunikálni fog, és aki tájékoztatja a résztvevőit ezekről az Általános Üzleti Feltételekről,
  • b) gondoskodni arról, hogy minden résztvevő teljesítse az előző 2 pont szerinti alapvető kötelességeit, amelyek az ő személyes együttműködésüket igénylik és ezek viselői csak az egyes résztvevők lehetnek,
  • c) előre, a meghatározott határidőig leadni az UI-nak a résztvevők névsorát és az összes szükséges követelménynek megfelelően, a 18 évnél fiatalabb gyerekek esetében feltüntetni a teljes születési dátumot és az felügyeletükért és kíséretükért felelős személyeket,
  • d) Amennyiben a Megrendelő – jogi személy- által megrendelt Társasutazás bármelyik résztvevője a Társasutazási időtartama alatt bármilyen okból nem megfelelő eljárásával vagy cselekedetével az UI-t, mint a társasutazás szervezőjét, annak helyetteseit, szerződéses partnereit vagy a társasutazás egyéb megrendelőt (durva,kulturálatlan vagy hangos viselkedésével, túlzott alkohol, kábítószer fogyasztással, ) korlátozza, megsérti az UI utasításait, zavarja az utazás időbeli menetét, vagy idegen tulajdonban kárt okoz, az ilyen viselkedés a Szerződési feltételek súlyos megsértésének és egyben a társasutazás többi résztvevőinek megkárosításának minősül és az UI képviselője jogosult vele szemben következményeket levonni, ami a társasutazás folyamén  a további szolgáltatások megvonását, akár a szállításból vagy esetleg az egész utazásból való kizárást jelenti. Amennyiben a Megrendelő, mint jogi személy által megrendelt Társasutazás bármelyik résztvevőjének Társasutazásból való kizárására sor kerül, az UI jogosult egyoldalúan felmondani a Szerződést a Megrendelő kizárt résztvevőjének bármilyen kárpótlásra való jogosultsága nélkül a ki nem használt szolgáltatásokért, abban a terjedelemben, amelyben az illető résztvevő által az említett okból a szolgáltatások nem kerültek igénybevételre.
  • e) Amennyiben a Megrendelő (vagy a Társasutazás résztvevői) a megállapodás szerinti mértékű szolgáltatások igénybevételére meghatározott helyre alkalmatlan (alkoholos, kábítószeres, vagy egyéb függőséget okozó anyag által befolyásolt) állapotban érkeznek meg, meg lesz tőlük tagadva az autóbusz/repülőgép fedélzetére történő felszállás, a pénzvisszatérítés igénye nélkül,
  • f) A Társasutazást/Belépőjegyeket több résztvevő számára megrendelő Megrendelő felel a kiszámlázott összeg 100%-ának megtérítéséért, mégpedig a Társasutazás többi résztvevőjére eső részekért

V. Az UI jogai és kötelezettségei

 1. Az UI köteles:
  • a)  biztosítási szerződéssel rendelkezik utazásra csőd esetén,
 2. az UI nem köteles visszatéríteni a társasutazás árát, ha a Megrendelő nem vett részt a Társasutazáson, olyan okból, amelyért az UI nem felel, pld. a Szerződésben hibásan feltüntetett adatok miatt, amennyiben a meghatározott időpontban nem jelent meg a reptéren vagy az útlevél- és vámügyi, deviza és egyéb szabályok megsértése miatt visszaküldték a vámszabad területről,
 3. az UI a Társasutazás időtartama alatt nem köteles a Megrendelőnek a Társasutazás írásban előre visszaigazolt és kifizetett szolgáltatásain felül teljesítést és szolgáltatásokat nyújtani,
 4. az UI köteles a Megrendelőnek a Szerződéssel átadni az UI csődbiztosítására, valamint a Megrendelő komplex biztosítására vonatkozó dokumentumokat (csak abban az esetben, ha az az UI által került megkötésre).
 5. Az UI köteles az Utasnak megfelelő segítséget nyújtani nehézségek esetén, mégpedig a Társasutazásokról szóló törvény 22. § 12. bekezdésében foglalt körülmények esetén is, elsősorban azzal, hogy
  • a)  megfelelő információkat nyújt a Szlovák Köztársaságon belüli egészségügyi ellátással kapcsolatos szolgáltatásokról, helyi hatóságokról és képviseleti szervekről,
  • b) az Utasoknak segítséget nyújt a távoli kommunikációban és a probléma alternatív megoldásának megtalálásában.
 6. Amennyiben az Utas nehézségekbe kerül szándékos cselekvése, vagy gondatlansága következtében, az utazási irodának jogában áll az Utastól a segítség biztosításának megtérítését követelni. Ez a költség nem haladhatja meg az utazási iroda számára az Utasnak való segítségnyújtással kapcsolatosan ténylegesen keletkező kiadások mértékét.

VI. A megállapodás szerinti szolgáltatásokban történő változások 

 1. Az utazási irodának jogában áll a Társasutazás előtt módosítani a Szerződés feltételeit, amennyiben egy elhanyagolható mértékű változtatásról van szó, és az utazási iroda a változásról egy Tartós hordozón egyértelmű, érthető és határozott módon tájékoztatni fogja az utast.
 2. Amennyiben az utazási iroda a Társasutazás előtt kénytelen jelentős mértékben módosítani az idegenforgalmi szolgáltatásoknak a Törvény 14. § 2. bek.
  • a) pontjában meghatározott valamely alapjegyét, vagy nem tudja teljesíteni a Törvény 16. § 4. bek. a) pontjában meghatározott különleges követelményeket, vagy pedig a Társasutazás árát több mint 8 %-kal készül megemelni, az Utasnak felajánlja a Szerződés módosítását. Ilyen esetben az utazási iroda egy Tartós hordozón egyértelmű, érthető és határozott módon haladéktalanul tájékoztatja az Utast:a) a tervezett változásokról, és azok hatásáról a Társasutazás árára;
  • b) az Utas azon jogáról, hogy a felajánlott módosításokat megfelelő határidőn belül elfogadja, vagy eláll a Szerződéstől kompenzáció igénylése nélkül;
  • c) azon tényről, hogy ha az Utas a b) pontban meghatározott határidőn belül nem fogadja el a Szerződés felkínált módosításait, a Szerződés … és
  • d) a pótlólagos Társasutazás áráról, amennyiben ilyen pótlólagos Társasutazás az Utas számára felajánlásra kerül.
 3. Amennyiben a Társasutazás megkezdését követően az UI a Megrendelőnek nem biztosítja rendesen és időben a szolgáltatásokat vagy azok jelentős részét, vagy megállapítja, hogy azokat nem képes számára biztosítani, annak ellenére, hogy erre a Szerződés kötelezi, köteles haladéktalanul olyan intézkedéseket hozni, hogy a Társasutazás folytatódhasson.
 4. Az UI jogosult a program és a nyújtott szolgáltatások operatív módosítását végrehajtani az utazás során, amennyiben rendkívüli okokból nem lehetséges az eredetileg kölcsönösen elfogadott program és szolgáltatások biztosítása. Ezekben az esetekben az UI köteles:
  • a)  pót programot és szolgáltatásokat nyújtani, olyan terjedelemben és minőségben, amely a leginkább összehasonlítható és jellegében megfelel az eredetileg tervezett szolgáltatásoknak, miközben a legalább azonos színvonalon nyújtott szolgáltatások esetében a Megrendelő minden további követelése kizárt, vagy
  • b)  visszafizetni a Megrendelőnek a nem nyújtott, a pótszolgáltatásokkal nem kompenzált szolgáltatások kifizetett árát (az UI nem köteles megtéríteni egyéb, Megrendelőnek a Társasutazással, vagy Rendezvénnyel kapcsolatban keletkezett költségeket, főként az utazási és szállásköltségeket a Rendezvény lemondása vagy megváltoztatása esetében), vagy
  • c)  a Megrendelőnek kedvezményt nyújtani azoknak a kifizetett szolgáltatásokra, amelyek érét a Társasutazás ára magába foglalta, és amelyek nem teljes mértékben kerültek szolgáltatásra, vagy amelyekért nem nyújtottak pótszolgáltatásokat.
 1. A Beszerző nem kezeskedik a Társasutazás időpontjának a módosításáért. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szerződés megkötését követően a Rendezvény Rendezőjének, vagy a légitársaság döntése alapján változhat a Társasutazás időpontja vagy annak szervezése. Ebben az esetben az UI dönt a következő eljárásról és tájékoztatja erről a Megrendelőt legkésőbb 10 munkanapon belül attól a naptól számítva, amikor a Megrendelőt tájékoztatta a Társasutazás időpontjának módosításáról. A Megrendelő nem jogosult  a  pénz visszatérítésére, ha a Társasutazás időpontja az UI-tól független okból változik.
 2. Amennyiben a szálláshely túlfoglalására (overbooking) kerül sor, az UI köteles a Megrendelőnek legalább azonos vagy magasabb kategóriájú és hasonló környéken található alternatív szállást biztosítani. A pótszállás biztosítása csak a tartózkodás egy részére nyújtható.
 3. Abban az esetben, ha az adott légitársaság szállítási kapacitásának túlfoglalására (overbooking) kerül sor a Szerződésben feltüntetett járat esetében, az UI köteles ésszerű erőfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy a Megrendelő számára alternatív szállítást biztosítson, azonban az UI nem garantálja a Rendezvény helyszínére közlekedő megfelelő járatok elérhetőségét.
 4. Az UI jogosult a Megrendelővel kötött Szerződésben megállapított szolgáltatásokon felüli szolgáltatások pénzbeli megtérítésére, amelyek biztosítására a Társasutazás időtartama alatt akár a Megrendelő hallgatólagos beleegyezésével került
 5. Az UI fenntartja magának a jogot, hogy azonnal és bármikor lemondja a Társasutazást olyan események következtében, amelyeket nem lehet megakadályozni minden erőfeszítés ellenére sem, vagy nem szokványos és előre nem látható körülmények következtében (vis major) és amelyek lehetetlenné teszik, vagy alapvető módon akadályozzák a Társasutazás megvalósítását vagy befejezését, a Megrendelő biztonságát
 6. az UI fenntartja magának a jogot a tárgybeli és időbeli program módosítására vis major, az állami hatóságok döntésének, vagy olyan rendkívüli események következtében, amelyeket a legnagyobb erőfeszítések ellenére sem sikerült megakadályozni.

VII.  Reklamációs eljárás és károkért viselt felelősség

 1. Abban az esetben, ha a nyújtott szolgáltatások terjedelme vagy minősége objektív módon alacsonyabb, mint az eredetileg kölcsönösen elfogadott színvonal, a Megrendelő jogosult a hibás módon nyújtott szolgáltatás eltávolítására és a reklamációra.
 2. A Megrendelő köteles megelőzni a károk keletkezését és ebből a célból haladéktalanul, legalább szóban érvényesíteni a nem megfelelő módon nyújtott szolgáltatás eltávolítására vonatkozó igényét, közvetlenül a helyszínen, a szolgáltatónál, vagy a Képviselőnél, vagy az UI egyéb megbízott képviselőjénél, olyan módon, hogy az UI orvosolhassa ezt a Társasutazás során, amennyiben ezt a nyújtott szolgáltatás jellege lehetővé A Megrendelő köteles az UI-val maximálisan együttműködni a hiányosságok lehető leghatékonyabb eltávolítása érdekében, és hogy megakadályozzák bármilyen kár keletkezését, vagy ezek mértékét csökkentsék. A Megrendelő nem jogosult kedvezményre vagy az ár visszatérítésére, ha nem figyelmeztetett a nyújtott szolgáltatás hibájára, amelyet a Társasutazás folyamén a Képviselő, illetve a szolgáltatást nyújtó alvállalkozónál meg lehetett volna szüntetni.
 3. A nem megfelelően nyújtott szolgáltatás eltávolítására vonatkozó igény érvényesítéséről egy írásos jegyzéket kell készíteni az UI képviselőjével közösen. Az írásos jegyzéket a Megrendelő a reklamáció érvényesítésékor nyújtja
 4. A Megrendelőnek a reklamációs igényeit haladéktalanul, közvetlenül a helyszínen a szolgáltatónál vagy a Képviselőnél, vagy az UI egyéb megbízott képviselőjénél kell érvényesítenie úgy, hogy az UI annak orvoslását az utazás során végrehajthassa, ha ezt a nyújtott szolgáltatás jellege lehetővé teszi, legkésőbb azonban a társasutazás végétől számított 3 hónapon belül, vagy abban az esetben, ha a társasutazás nem valósult meg, attól a naptól számítva, amikor a Szerződés szerint a társasutazásnak véget kellett volna érnie, egyébként a reklamációra vonatkozó jog elévül. Jogainak írásbeli érvényesítéséhez a Megrendelő bemutatja a jelen cikk pontjában említett jegyzéket.
 5. Az utazási iroda köteles az Utas által meghatározott megfelelő határidőn belül elvégezni a korrekciót azzal, hogy biztosításra kerül az idegenforgalmi szolgáltatás a Szerződéssel, Törvénnyel, különleges előírással, vagy az Utas indokolt elvárásával való összhangba tétele, amennyiben ez a körülményekre való tekintettel lehetséges, és amennyiben ez nem okoz az utazási irodának a szerződésszegés mértékéhez és az érintett idegenforgalmi szolgáltatások értékéhez képest aránytalan mértékű kiadásokat.
 6. A jelen cikk 5. bekezdése szerinti határidő meghatározása nem szükséges, amennyiben az utazási iroda bejelenti az Utasnak, hogy a korrekciót nem végzi el, vagy ha a korrekció nem halasztható el az Utas különleges érdekeire való tekintettel.
 7. Amennyiben az utazási iroda nem végzi el a korrekciót jelen cikk 5. bekezdése szerint, alternatív idegenforgalmi szolgáltatásokat kínál fel az Utasnak, még akkor is, ha az Utas visszatérése az üdülés helyére nem biztosított a Szerződés szerint, mindeközben ezen alternatív idegenforgalmi szolgáltatások:
  • a)  a Szerződésben leírtakhoz képest ugyanolyan, vagy jobb minőségűek kell, hogy legyenek úgy, hogy ez ne jelentsen utólagos költségeket az Utas számára, vagy
  • b)  a Szerződésben leírtakhoz képest kisebb minőségűek lehetnek, de megfelelő kedvezményt kell biztosítani ezen idegenforgalmi szolgáltatások árából.
 8. Az Utas elutasíthatja az utazási iroda által felkínált alternatív idegenforgalmi szolgáltatásokat a jelen cikk 7. bekezdése szerint, amennyiben az alternatív idegenforgalmi szolgáltatások nem hasonlíthatóak össze a Szerződés szerinti idegenforgalmi szolgáltatásokkal, és a Társasutazás kisebb minőségű idegenforgalmi szolgáltatásainak árából felajánlott kedvezmény nem megfelelő mértékű. Amennyiben alternatív idegenforgalmi szolgáltatások biztosítását az Utas az első mondat szerint elutasítja, vagy ezen alternatív idegenforgalmi szolgáltatásokat objektív okok miatt nem tudja elfogadni, az Utas továbbra is a jelen cikk 2. bekezdésében foglalt tájékoztató tárgyát képező idegenforgalmi szolgáltatásokat veszi igénybe, és az utazási iroda az utasnak megfelelő mértékű kedvezményt nyújt a Társasutazás azon idegenforgalmi szolgáltatásainak árából, amelyek a jelen cikk 3. bekezdés szerinti tájékoztató tárgyát képezik.
 9. Amennyiben az utazási iroda nem végzi el a korrekciót a jelen cikk 5. bekezdése szerint, és az Utasnak nem biztosít alternatív idegenforgalmi szolgáltatásokat a jelen cikk 7. bekezdése szerint, az Utasnak jogában áll:
  • a)  elvégezni önállóan a korrekciót, és az utazási irodától az ezzel kapcsolatos költségek megtérítését igényelni,
  • b)  elállni a Szerződéstől kompenzáció igénylése nélkül és megfelelő mértékű kedvezményt kérni a Társasutazás azon idegenforgalmi szolgáltatásainak árából, amelyeket nem nyújtottak rendesen és időben, amennyiben súlyos szerződésszegésről van szó.
 10. Az utazási iroda mentes minden olyan kár miatti felelősségtől, amelyre a szolgáltatások nyújtása, vagy a Szerződéstől való elállás során került sor, és a kárt nem az utazási iroda, sem a szerződő partnerei okozták, hanem a kárt az Utas, vagy egy olyan harmadik személy okozta, aki nem kapcsolódik a szolgáltatások nyújtásához, vagy pedig egy olyan esemény, amelyet minden erőfeszítés ellenére sem lehetett megakadályozni, vagy akkor, ha a kárt szokatlan és előre nem látható körülmények okozták.
 11. Az utazási iroda nem vállal felelősséget azon szolgáltatások minőségéért, amelyeket az Utas önállóan rendel meg harmadik személyektől, sem pedig a Rendezvény helyének minőségéért (ezért a Szervező felel). A kártérítés összegére, valamint a nyújtott szolgáltatások részét képező légi közlekedéssel összefüggő további követelésekre (poggyász elvesztése, a poggyász késve történő kiadása, a repülőgép késése, repülés időpontjának változása, stb.) a légi közlekedéssel kapcsolatos jogszabályi előírások vonatkoznak.
 12. Az utazási iroda nem vállal felelősséget a poggyász elvesztéséért, késésért, vagy a benne okozott kárért, az Utas a kártérítést az adott típusú szállítás működtetőjével szemben köteles érvényesíteni a vonatkozó előírások értelmében. A poggyász esetleges elvesztését, vagy sérülését az Utas köteles bejelenteni a reptér reklamációs osztályán a tranzit csarnokban ott, ahol az Utas kártérítési igényének érvényesítéséhez szükséges P. I. R. protokollt kell aláírni, ellenkező esetben az Utas kártérítéshez való joga megszűnik a harmadik személlyel szemben is.
 13. Minden Utas személyesen felel a Szlovák Köztársaság útlevelekre vonatkozó, vámügyi, valutaváltási, egészségügyi, közlekedési és egyéb előírások betartásáért valamint azon ország előírásainak, törvényeinek és szokásainak betartásáért, ahova utazik, vagy amelyen átutazik. Az utazási iroda nem vállal felelősséget a vízum kiadásának hiányával, vagy az Utas bármilyen hibás, vagy gondatlan cselekményével kapcsolatban keletkezett esetleges problémák miatt.
 14. Az utazási iroda felelősséggel tartozik a szerződésszegésekért akkor is, ha a Társasutazás keretein belüli idegenforgalmi szolgáltatások egyéb szolgáltatóinak kötelezettségeiről van szó.
 15. Az ajándékutalvány teljes értékét, illetve egy részét sem lehet visszafizetni és nem lehet visszaadni az utazási irodának.

VIII.  A szerződéstől való elállás, a társasutazás lemondása

 1. A Társasutazás kezdete előtt az utazási iroda a szerződéstől kizárólag abban az esetben állhat el anélkül, hogy ezen elállás miatt kártérítést kellene fizetnie az Utasnak, ha
  • a)  a Társasutazás résztvevőinek száma nem éri el a társasutazásról szóló szerződés szerinti követelménynek megfelelő minimális utasszámot, és az utazási iroda eláll a társasutazásról szóló szerződéstől a társasutazásról szóló szerződésben meghatározott határidőn belül, de legkésőbb:
  • b)  20 nappal a társasutazás megkezdése előtt olyan utazás esetén, amely 6 napnál hosszabb ideig tart,
  • c)  7  nappal a társasutazás megkezdése előtt olyan utazás esetén, amely legalább 2 napig, de legfeljebb 6 napig tart,
  • d)  48 órával a társasutazás megkezdése előtt olyan utazások esetén, amely 2 napnál rövidebb ideig tartanak, vagy
 2. Az utazási irodának jogában áll elállni abban az esetben is, ha elháríthatatlan és rendkívüli események megakadályozzák a Szerződés teljesítését és az utazási iroda haladéktalanul, a Társasutazás kezdete előtt tájékoztatja az Utast a Szerződéstől való elállásról.
 3. A Megrendelő jogosult bármikor a szolgáltatások igénybevételének megkezdése előtt elállni a szerződéstől:
  • a) indoklás nélkül és a lelépési díj megfizetésével, vagy
  • b) az UI szerződésből következő alapvető kötelezettségeinek megsértése miatt
  • c) amennyiben nem kerül sor új társasutazásról szóló szerződés megkötésére a jelen ÁÜF cikkelyének 1 bekezdése alapján,
 4. A Szerződéstől való elállásról szóló értesítést a Megrendelő az UI székhelyének címére küldi, esetleg egyéb igazolható módon kézbesíti. A Szerződéstől való elállás jogi következményei az írásbeli értesítés kézbesítésének napján lépnek életbe. A Szerződéstől való elállás nincs hatással a kötbérre vonatkozó rendelkezésekre (a továbbiakban sztornóilleték) és ezek a rendelkezések jellegük okán tovább érvényesek a Szerződésről való elállást követően is.
 5. Amennyiben a Szerződés Megrendelő általi felmondásának oka az UI kötelezettségeinek bizonyított megszegése, az UI köteles legkésőbb 60 napon belül visszafizetni a Megrendelőnek az egész összeget, amelyek tőle a Társasutazás árának kifizetésesére kapott a felmondott Szerződés szerint, miközben a Megrendelő nem köteles az UI-nak a kötbért (sztornóilletékek) fizetni.
 6. Amennyiben a Megrendelő Szerződéstől való elállásának oka nem az UI alapvető, Szerződésben vagy törvényben meghatározott kötelezettségeinek bizonyított megszegése, vagy ha az UI a Szerződést a Megrendelő részéről történő kötelezettségszegés miatt mondja fel, a Megrendelő köteles az UI-nak kötbért (sztornóilleték) fizetni. A lemondási díjat a következőképpen kell megállapítani:
  • a)   Szerződés megkötésétől számított 24 órán belül a lemondási díj a Társasutazás alapárának 20%-ának és a reptéri illetékek 100%-ának összegeként határozható meg,
  • b)  a Szerződés megkötésétől számított 24 órán túl a Tásrsasutazás kezdetét megelőző 15. napig a lemondási díj a Társasutazás alapárának 90%-ának és a reptéri illetékek 100%-ának összegeként határozható meg.
  • c)  a Tásrsasutazás kezdetét megelőző 14. naptól az indulás napjáig (0. napig) a Társasutazás alapárának 100%-ának és a reptéri illetékek 100%-ának összegeként határozható meg.
 7. A sztornóilleték a megrendelt szolgáltatások árának 100%-a + az egy személyre eső biztosítás abban az esetben is, ha a Megrendelő nem jelenik meg a repülőgép indulásakor, lekési a járatot vagy kizárták a Társasutazásból. Ugyanez érvényes abban az esetben is, ha a Megrendelő a saját kötelezettségeinek a megszegése miatt nem kezdi, vagy nem tudja megkezdeni az utazást. A kötbér összegét meghaladó kártérítési igényt, amelyet az UI szenvedett az Ügyfélnek, vagy az UI-nak a Szerződéstől való elállása következtében, a kötbér megtérítése nem érinti.
 8. Abban az esetben, ha egy 2-személyes szobában elszállásolt 2 személy közül az egyik személy lemondja Társasutazáson való részvételt, a visszalépő személynek meg kell térítenie a keletkezett kárt az egyszemélyes szobáért fizetendő felár összegében, ez hasonlóan érvényes a szállás elfoglalására is, amelynek az ára fixen meghatározott számú személyre kalkulált. Amennyiben a Szerződésben feltüntetett egy illetve több személy mondja le a Társasutazáson való részvételt, a kártérítés összege a felmaradó személyek összetételétől, a megrendelt szállás szolgáltatásoktól függ.
 9. Az UI-nak jogában áll beszámítani a sztornóilletéket, esetleg a saját kártérítési igényét + biztosítási díjat a letett előleg, vagy a Társasutazás Megrendelő, által kifizetett árának ellenében, illetve a Megrendelőnek a kifizetett ár tetszőleges részére vonatkozó visszatérítési igénye ellenében.
 10. A Megrendelőnek a Szerződésben szereplő társasutazás időpontjának vagy úticéljának/szálláshelyének megváltoztatására vonatkozó kérvénye nem mentesíti a Megrendelőt attól a kötelezettségtől, hogy a Szerződésben megrendelt Társasutazás lemondásáért sztornóilletéket fizessen, a szerződő felek egyéb írásos megállapodásának hiányában.

IX. Fizetésképtelenség esetére kötött biztosítás

 1. Az UI a 281/2001 z. számú a társasutazásokról, az utazási irodák és ügynökségek vállalkozásának feltételeiről szóló érvényben levő törvény alapján köteles kötelező biztosítási szerződést kötni esetleges csődje esetére (fizetésképtelenség esetére kötött biztosítás). Az UI mint a biztosítási kötvény tulajdonosa biztosítási szerződést kötött a társasutazásra, esetleges csődje esetére az Union poisťovňa a.s.,  alapított Karadžičova 10, Bratislava 813 60, e-mail: union@union.sk, telefon: 0850 111 211/ +421 22081 1811 mint biztosítóval. Ennek a Szerződésnek az alapján a Megrendelő, mint biztosított, akire a megkötött Szerződés vonatkozik, jogosult a biztosítási összegre azokban az esetekben, amikor az UI a saját fizetésképtelensége miatt:
  • a)  nem biztosítja a Megrendelőnek a külföldi tartózkodás helyéről a Szlovák Köztársaságba való szállítást, amennyiben ez a Társasutazás részét képezi,
  • b)  nem fizeti vissza a Megrendelőnek a társasutazás kifizetett előlegét vagy árát abban az esetben, ha a társasutazás nem valósult meg,
  • c)  nem fizeti vissza a Megrendelőnek a társasutazás kifizetett ára és a részlegesen nyújtott társasutazás ára közötti különbözetet abban az esetben, ha a társasutazás csak szolgáltatása csak részben történt
 2. Az általánosan kötelező érvényű jogszabályok által meghatározott kötelezettségeken kívül a Megrendelő, mint biztosított köteles főként:
  • a)  legkésőbb a káresemény keletkezésétől számított 6 hónapon belül írásban értesíteni erről a tényről a biztosítót; az írásos forma nem követelmény a cikk, 1. bek. a) pontja esetében,
  • b)  megadni a biztosítónak a kellő együttműködést annak megállapítására mekkora kártérítési összegre jogosultak, főleg bemutatni a biztosítónak a Szerződést és a további dokumentumokat, amelyek döntő fontosságúak a biztosított kártérítésre való jogosultságának és a biztosítási összeg megállapítása szempontjából, valamint lehetővé tenni biztosítónak az ezzel kapcsolatos vizsgálat lefolytatását;
  • c)  biztosítani a mással szembeni kártérítéshez való jogot, vagy hasonló
 3. Ha a Megrendelő, mint biztosított megszegi a fent említett kötelességeit, a biztosító jogosult csökkenteni a biztosítási összeget aszerint, milyen hatással volt ez a kötelezettségszegés a biztosító teljesítési kötelezettségének mértékére.
 4. Az utazási iroda fizetésképtelenség esetére kötött kötelező szerződéses társasutazás- biztosítás részletes Általános Biztosítási Feltételei kikérhetők az UI-tól.

X.  Alternatív vitarendezési eljárások 

 1. A Szlovákiai Kereskedelmi Felügyelet [Slovenská obchodná inšpekcia] egy felügyeleti hatóság, amely ellenőrzi az utazási iroda általános hatályú jogszabályok szerinti kötelezettségeinek betartását. Az utazási iroda és az Utas között esetlegesen keletkező viták peren kívüli úton is rendezhetők, ehhez kezdeményezni kell az alternatív vitarendezési eljárás elindítását az alternatív vitarendezési szervnél a Törvénytár 391/2015 sz., fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről szóló módosított törvény értelmében. Az alternatív vitarendezési eljárásra jogosult szervek aktuális jegyzék elérhető itt:
  https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1
 1. Az Utas érvényesítheti jogait és igényeit az Európai online vitarendezési platform segítségével is, amely online elérhető ezen a helyen: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

XI.  Záró rendelkezések

 1. Ezek az Általános Üzleti Feltételek az UI által szervezett társasutazások résztvevőire vonatkoznak és a szerződés szerves részét képezik. Ezek az általános üzleti feltételek január 1-jétől érvényesek.
 2. A szerződést a Szlovák Köztársaság joga szabályozza.
 3. A szerződő felek megállapodtak abban, hogy a Szerződést módosítani vagy felmondani csak a társasutazásról szóló szerződés megkötésére meghatározott módon, azaz írásban vagy egyéb alkalmas formában lehetséges. A szerződés módosításának vagy felmondásának írásos vagy egyéb alkalmas formájának minősül az is, ha a jogügyletet táviratilag, telefax vagy  elektronikus eszközök (pld, elektronikus posta) segítségével hajtják végre, amelyek lehetővé teszik a jogügylet tartalmának rögzítését és a jogügyletet végző személy azonosítását.
 4. Az UI jogosult az iratok tartalmát a Megrendelővel telefonon, esetleg elektronikus posta segítségével közölni, majd ezt követően neki az iratot a pont szerinti módon kézbesíteni. Ebben az esetben az iratok már az iratok tartalmának a Megrendelővel telefonon történő közlésének pillanatéban, illetve az elektronikus posta elküldésének pillanatában.
 5. A Megrendelő a Társasutazás beszerzésére vonatkozó Szerződés vagy a kézbesített egyéni írásos megrendelés sajátkezű aláírásával igazolja:
  • a)  hogy átvette és teljes terjedelmében megismerkedett az ajánlat-katalógussal és esetleg az UI-nak az egyedi, társasutazást részletező ajánlatát,
  • b)  hogy ismeri ezeket az Általános Üzleti Feltételeket és ezekkel egyetért,
  • c)  hogy megértett minden benne foglalt tényt és feltételt, és ezeket elfogadja és betartja,
  • d)  nincs tudomása semmilyen korlátozásról, amelyek akadályoznák a társasutazáson való rendes részvételben és felel a társasutazásra való saját időbeli és egészségügyi felkészültségéért és a konkrét Társasutazáson való részvétel deklarált feltételeinek teljesítéséért.
 6. A Megrendelő egyúttal igazolja és kijelenti, hogy minden általa ismert és a társasutazással kapcsolatos ténnyel (a fentiek értelmében) megismertetette a társasutazás többi, a Szerződésben feltüntetett megrendelőjét, esetleg egy egyéni írásbeli megrendelésben, és ezek írásban felhatalmazták őt arra, hogy őket bejelentse a Társasutazásra és  beleegyezzen  a szerződési feltételekkel.
 7. Felelős személy, aki által az utas gyorsan kapcsolatba léphet az utazási irodával, segítséget kérhet nehézségek esetén, vagy érvényesítheti a Társasutazással kapcsolatos reklamációját, amennyiben a szerződésszegést a Társasutazás során állapítja meg: Egry Zoltán (vagy ideiglenes képviselő ugyanazon e-maileken + telefonszámon), M.S. Trnavského 4 / B, 84101 Bratislava / info@focitour.hu / 0036 70 535 2876.
 8. Az ÁÜF és a Szerződés egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége nincs hatással azok egyéb tartalmára.
 9. Az UI fenntartja magának a jogot arra, hogy aktualizálja és módosítsa a katalógusban vagy egyedi ajánlatban foglalt szolgáltatásokról, árakról és az utazási feltételekről szóló adatokat és információkat.
 10. Az UI nem felel a katalógusokban közzétett hirdetési oldalak és egyéb az UI által kiadott, vagy a web portálon közzétett és harmadik személyek által rendelkezésre bocsátott anyagok tartalmáért és egyúttal nem felel a harmadik személyek által kiadott prospektusokban közzétett adatok helyességéért sem, amelyeknek nem a kiadója és azok tartalmára nincsen hatással.
 11. Amennyiben a Társasutazás katalógusban megjelentetett feltételeinek meghatározása különbözik a Szerződéstől, a Szerződés élvez elsőbbséget.

Kelt Pozsonyban, 2021. 01. 01-jén